Sản phẩm

mỗi trang
Optris P20 1M/2M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 1M/2M | Optris Vietnam Call

Optris P20 1M/2M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 1M/2M | Optris Vietnam

Optris P20 1M/2M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 1M/2M | Optris Vietnam

.
Optris P20 05M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 05M | Optris Vietnam Call

Optris P20 05M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 05M | Optris Vietnam

Optris P20 05M | Digital infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay P20 05M | Optris Vietnam

.
Optris MS LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MS LT | Optris Vietnam Call

Optris MS LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MS LT | Optris Vietnam

Optris MS LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MS LT | Optris Vietnam

.
Optris MSplus LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSplus LT | Optris Vietnam Call

Optris MSplus LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSplus LT | Optris Vietnam

Optris MSplus LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSplus LT | Optris Vietnam

.
Optris MSpro LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSpro LT | Optris Vietnam Call

Optris MSpro LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSpro LT | Optris Vietnam

Optris MSpro LT | Graphic infrared thermometer | Máy đo nhiệt độ cầm tay MSpro LT | Optris Vietnam

.
Optris TM | Temperature control unit | Bộ điều khiển nhiệt độ Optris TM | Optris Vietnam Call

Optris TM | Temperature control unit | Bộ điều khiển nhiệt độ Optris TM | Optris Vietnam

Optris TM | Temperature control unit | Bộ điều khiển nhiệt độ Optris TM | Optris Vietnam

.
Optris BR 400 |Pyrometer black body calibration source 5 - 400 °C | Hỏa kế BR400 | Optris Vietnam Call

Optris BR 400 |Pyrometer black body calibration source 5 - 400 °C | Hỏa kế BR400 | Optris Vietnam

Optris BR 400 |Pyrometer black body calibration source 5 - 400 °C | Hỏa kế BR400 | Optris Vietnam

.
TLV AF3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV AF3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam Call

TLV AF3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV AF3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam

TLV AF3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV AF3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech Vietnam

.
TLV A3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV A3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech Call

TLV A3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV A3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech

TLV A3N | Bộ xả động cánh bướm | TLV A3N | Thermodynamic Steam Traps | TLV Vietnam | Greentech Vietnam

.
Cylinder TPM | Xylanh khí nén TPM | Cylinder TMAL | TSC | Greentech Vietnam Call

Cylinder TPM | Xylanh khí nén TPM | Cylinder TMAL | TSC | Greentech Vietnam

Cylinder TPM | Xylanh khí nén TPM | Cylinder TMAL | TSC | Greentech Vietnam

.
Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam Call

Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam

Bộ định thời máy hàn điện trở Tetra-222H/222V | Tetra-K Electronic Việt Nam | Greentech Vietnam

.
Máy đo khí TMS Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector TMS Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí TMS Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector TMS Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam

Máy đo khí TMS Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector TMS Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí AsH3 Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector AsH3 Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí AsH3 Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector AsH3 Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam

Máy đo khí AsH3 Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector AsH3 Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí PH3 Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector PH3 Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí PH3 Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector PH3 Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam

Máy đo khí PH3 Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector PH3 Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí SiH4 Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector SiH4 Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí SiH4 Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector SiH4 Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam

Máy đo khí SiH4 Bionics Mini-BA-5000 | Transportable Detector SiH4 Mini-BA-5000 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí NF3 Bionics Mini-BA-4100 | Transportable Detector NH3 Mini-BA-4100 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí NF3 Bionics Mini-BA-4100 | Transportable Detector NH3 Mini-BA-4100 | Bionics Vietnam

Máy đo khí NF3 Bionics Mini-BA-4100 | Transportable Detector NH3 Mini-BA-4100 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí SiF4 Bionics Mini-BA-3700 | Transportable Detector SiF4 Mini-BA-3700 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí SiF4 Bionics Mini-BA-3700 | Transportable Detector SiF4 Mini-BA-3700 | Bionics Vietnam

Máy đo khí SiF4 Bionics Mini-BA-3700 | Transportable Detector SiF4 Mini-BA-3700 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí HBr Bionics Mini-BA-3400 | Transportable Detector HBr Mini-BA-3400 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí HBr Bionics Mini-BA-3400 | Transportable Detector HBr Mini-BA-3400 | Bionics Vietnam

Máy đo khí HBr Bionics Mini-BA-3400 | Transportable Detector HBr Mini-BA-3400 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí NH3 Bionics Mini-BA-2400 | Transportable Detector NH3 Mini-BA-2400 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí NH3 Bionics Mini-BA-2400 | Transportable Detector NH3 Mini-BA-2400 | Bionics Vietnam

Máy đo khí NH3 Bionics Mini-BA-2400 | Transportable Detector NH3 Mini-BA-2400 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí NO Bionics Mini-BA-1700 | Transportable Detector NO Mini-BA-1200 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí NO Bionics Mini-BA-1700 | Transportable Detector NO Mini-BA-1200 | Bionics Vietnam

Máy đo khí NO Bionics Mini-BA-1700 | Transportable Detector NO Mini-BA-1200 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí NO2 Bionics Mini-BA-1700 | Transportable Detector NO2Mini-BA-1200 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí NO2 Bionics Mini-BA-1700 | Transportable Detector NO2Mini-BA-1200 | Bionics Vietnam

Máy đo khí NO2 Bionics Mini-BA-1700 | Transportable Detector NO2Mini-BA-1200 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí NO2 Bionics Mini-BA-1700 | Transportable Detector NO2 Mini-BA-1700 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí NO2 Bionics Mini-BA-1700 | Transportable Detector NO2 Mini-BA-1700 | Bionics Vietnam

Máy đo khí CO Bionics Mini-BA-1200 | Transportable Detector CO Mini-BA-1200 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí CO Bionics Mini-BA-1200 | Transportable Detector CO Mini-BA-1200 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí CO Bionics Mini-BA-1200 | Transportable Detector CO Mini-BA-1200 | Bionics Vietnam

Máy đo khí CO Bionics Mini-BA-1200 | Transportable Detector CO Mini-BA-1200 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí Ozon Bionics Mini-BA-800 | Transportable Detector Ozon Mini-BA-800 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí Ozon Bionics Mini-BA-800 | Transportable Detector Ozon Mini-BA-800 | Bionics Vietnam

Máy đo khí Ozon Bionics Mini-BA-800 | Transportable Detector Ozon Mini-BA-800 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí HF Bionics Mini-BA-700 | Transportable Detector HF Mini-BA-700 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí HF Bionics Mini-BA-700 | Transportable Detector HF Mini-BA-700 | Bionics Vietnam

Máy đo khí HF Bionics Mini-BA-700 | Transportable Detector HF Mini-BA-700 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí HCl Bionics Mini-BA-400 | Transportable Detector HCl Mini-BA-400 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí HCl Bionics Mini-BA-400 | Transportable Detector HCl Mini-BA-400 | Bionics Vietnam

Máy đo khí HCl Bionics Mini-BA-400 | Transportable Detector HCl Mini-BA-400 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí Cl2 Bionics Mini-BA-100 | Transportable Detector Cl2 Mini-BA-100 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí Cl2 Bionics Mini-BA-100 | Transportable Detector Cl2 Mini-BA-100 | Bionics Vietnam

Máy đo khí Cl2 Bionics Mini-BA-100 | Transportable Detector Cl2 Mini-BA-100 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí CHF3 Bionics TG-4700TEB/IR | Transportable Detector TG-4700 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí CHF3 Bionics TG-4700TEB/IR | Transportable Detector TG-4700 | Bionics Vietnam

Máy đo khí CHF3 Bionics TG-4700TEB/IR | Transportable Detector TG-4700 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí CF4 Bionics TG-4700TEB/IR | Transportable Detector CF4 Bionics TG-4700 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí CF4 Bionics TG-4700TEB/IR | Transportable Detector CF4 Bionics TG-4700 | Bionics Vietnam

Máy đo khí CF4 Bionics TG-4700TEB/IR | Transportable Detector CF4 Bionics TG-4700 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí N2O Bionics TG-4600TEB/IR | Transportable Detector N2O Bionics TG-4600 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí N2O Bionics TG-4600TEB/IR | Transportable Detector N2O Bionics TG-4600 | Bionics Vietnam

Máy đo khí N2O Bionics TG-4600TEB/IR | Transportable Detector N2O Bionics TG-4600 | Bionics Vietnam

.
Máy đo khí SF6 Bionics TG-4500TEB/IR | Transportable Detector SF6 Bionics TG-4500 | Bionics Vietnam Call

Máy đo khí SF6 Bionics TG-4500TEB/IR | Transportable Detector SF6 Bionics TG-4500 | Bionics Vietnam

Máy đo khí SF6 Bionics TG-4500TEB/IR | Transportable Detector SF6 Bionics TG-4500 | Bionics Vietnam

.
Bộ đo khí di động Bionics TG-2100TEB-I | Transportable Detector TG-2100TEB-I | Bionics Vietnam Call

Bộ đo khí di động Bionics TG-2100TEB-I | Transportable Detector TG-2100TEB-I | Bionics Vietnam

Bộ đo khí di động Bionics TG-2100TEB-I | Transportable Detector TG-2100TEB-I | Bionics Vietnam

.
Bộ phát hiện thiếu Oxi Bionics TX-1100FK | Oxygen deficiency detector TX-1100FK | Bionics Vietnam Call

Bộ phát hiện thiếu Oxi Bionics TX-1100FK | Oxygen deficiency detector TX-1100FK | Bionics Vietnam

Bộ phát hiện thiếu Oxi Bionics TX-1100FK | Oxygen deficiency detector TX-1100FK | Bionics Vietnam

.
Đầu dò khí cháy Bionics EX-2300K| Combustible Gas Detector Bionics EX-2300K | Bionics Vietnam Call

Đầu dò khí cháy Bionics EX-2300K| Combustible Gas Detector Bionics EX-2300K | Bionics Vietnam

Đầu dò khí cháy Bionics EX-2300K| Combustible Gas Detector Bionics EX-2300K | Bionics Vietnam

.
Đầu dò khí cháy Bionics FP–424C| Combustible Gas Detector Bionics FP–424C | Bionics Vietnam Call

Đầu dò khí cháy Bionics FP–424C| Combustible Gas Detector Bionics FP–424C | Bionics Vietnam

Đầu dò khí cháy Bionics FP–424C| Combustible Gas Detector Bionics FP–424C | Bionics Vietnam

.
Bộ lấy mẫu khí liên tục Bionics SH-2100IR | Gas sampler Bionics SH-2100IR | Bionics Vietnam Call

Bộ lấy mẫu khí liên tục Bionics SH-2100IR | Gas sampler Bionics SH-2100IR | Bionics Vietnam

Bộ lấy mẫu khí liên tục Bionics SH-2100IR | Gas sampler Bionics SH-2100IR | Bionics Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 89
 • Hôm nay 6,561
 • Hôm qua 12,420
 • Trong tuần 75,695
 • Trong tháng 181,967
 • Tổng cộng 7,669,394

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)