SMC

mỗi trang
VEX1133-02N-X259 | SMCVEX1133-02N-X259 | Van điên từ| SMC Việt Nam Call

VEX1133-02N-X259 | SMCVEX1133-02N-X259 | Van điên từ| SMC Việt Nam

VEX1133-02N-X259 | SMCVEX1133-02N-X259 | Van điên từ| SMC Việt Nam

.
4-way solenoid valve / direct-acting ø 100 - 140 mm | VQ series | SMC Vietnam Call

4-way solenoid valve / direct-acting ø 100 - 140 mm | VQ series | SMC Vietnam

4-way solenoid valve / direct-acting ø 100 - 140 mm | VQ series | SMC Vietnam

.
Mechanically-operated valve / for air / 2/3-way max. 1 MPa | VM100, 200 series | SMC Vietnam Call

Mechanically-operated valve / for air / 2/3-way max. 1 MPa | VM100, 200 series | SMC Vietnam

Mechanically-operated valve / for air / 2/3-way max. 1 MPa | VM100, 200 series | SMC Vietnam

.
3-way solenoid valve / air-operated / air / base-mounted 0.35 - 0.4 W | VP300, 500, 700 series | SMC Call

3-way solenoid valve / air-operated / air / base-mounted 0.35 - 0.4 W | VP300, 500, 700 series | SMC

3-way solenoid valve / air-operated / air / base-mounted 0.35 - 0.4 W | VP300, 500, 700 series | SMC Vietnam

.
2-channel solenoid valve / pilot-operated / hot oil / oil VXZ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

2-channel solenoid valve / pilot-operated / hot oil / oil VXZ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

2-channel solenoid valve / pilot-operated / hot oil / oil VXZ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
4-way solenoid valve SJ2000, SJ3000 series|SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

4-way solenoid valve SJ2000, SJ3000 series|SMC Pneumatic | SMC Vietnam

4-way solenoid valve SJ2000, SJ3000 series|SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / single-acting with return spring / double-acting / round | CJ1 series|SMC Pneum Call

Pneumatic cylinder / single-acting with return spring / double-acting / round | CJ1 series|SMC Pneum

Pneumatic cylinder / single-acting with return spring / double-acting / round | CJ1 series|SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / double-rod / standard| CP96 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / double-acting / double-rod / standard| CP96 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / double-acting / double-rod / standard| CP96 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / single-acting with return spring | CUJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / single-acting with return spring | CUJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / single-acting with return spring | CUJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / stainless steel | CJ5-S, CG5-S series |SMC Pneumatic | SMC Viet Call

Pneumatic cylinder / double-acting / stainless steel | CJ5-S, CG5-S series |SMC Pneumatic | SMC Viet

Pneumatic cylinder / double-acting / stainless steel | CJ5-S, CG5-S series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / rodless | MY1B-Z series|SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / double-acting / rodless | MY1B-Z series|SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / double-acting / rodless | MY1B-Z series|SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / rodless / | CY1S-Z series|SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / double-acting / rodless / | CY1S-Z series|SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / double-acting / rodless / | CY1S-Z series|SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Compact slide table ø 6 - 20 mm | MXH seriess |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Compact slide table ø 6 - 20 mm | MXH seriess |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Compact slide table ø 6 - 20 mm | MXH seriess |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / with guided piston rod| MGJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / double-acting / with guided piston rod| MGJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / double-acting / with guided piston rod| MGJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / double-rod / compact | CXSJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / double-acting / double-rod / compact | CXSJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / double-acting / double-rod / compact | CXSJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / rod lock ø 16 - 160 mm | CL series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / double-acting / rod lock ø 16 - 160 mm | CL series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / double-acting / rod lock ø 16 - 160 mm | CL series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / rod lock ø 20 - 40 mm | CNG series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / double-acting / rod lock ø 20 - 40 mm | CNG series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / double-acting / rod lock ø 20 - 40 mm | CNG series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Shock absorber / pneumatic 4 - 25 mm | RJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Shock absorber / pneumatic 4 - 25 mm | RJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Shock absorber / pneumatic 4 - 25 mm | RJ series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / double-rod / adjustable-stroke | MB series |SMC Pneumatic | SMC Call

Pneumatic cylinder / double-acting / double-rod / adjustable-stroke | MB series |SMC Pneumatic | SMC

Pneumatic cylinder / double-acting / double-rod / adjustable-stroke | MB series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / compact / waterproof | CM2 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / double-acting / compact / waterproof | CM2 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / double-acting / compact / waterproof | CM2 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / single-acting 15 - 200 mm, ø 10 - 16 mm | CJ2 series |SMC Pneumatic | SMC Viet Call

Pneumatic cylinder / single-acting 15 - 200 mm, ø 10 - 16 mm | CJ2 series |SMC Pneumatic | SMC Viet

Pneumatic cylinder / single-acting 15 - 200 mm, ø 10 - 16 mm | CJ2 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / single-acting / stainless steel | CG1 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / single-acting / stainless steel | CG1 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / single-acting / stainless steel | CG1 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / adjustable-stroke | CA2 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / double-acting / adjustable-stroke | CA2 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / double-acting / adjustable-stroke | CA2 series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Pneumatic cylinder / double-acting / guided / compact | MGP series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam Call

Pneumatic cylinder / double-acting / guided / compact | MGP series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

Pneumatic cylinder / double-acting / guided / compact | MGP series |SMC Pneumatic | SMC Vietnam

.
Rotary actuator / pneumatic / double-acting / rotary vane ø 10 - 40 mm | CRBU SMC Vietnam | Khí nén Call

Rotary actuator / pneumatic / double-acting / rotary vane ø 10 - 40 mm | CRBU SMC Vietnam | Khí nén

Rotary actuator / pneumatic / double-acting / rotary vane ø 10 - 40 mm | CRBU SMC Vietnam | Khí nén

.
Rotary actuator / pneumatic / double-acting / rack-and-pinion | CRJ series SMC Vietnam | Khí nén Call

Rotary actuator / pneumatic / double-acting / rack-and-pinion | CRJ series SMC Vietnam | Khí nén

Rotary actuator / pneumatic / double-acting / rack-and-pinion | CRJ series SMC Vietnam | Khí nén

.
Rotary cylinder / pneumatic / double-acting / rack-and-pinion | MRQ series | SMC Vietnam | Khí nén Call

Rotary cylinder / pneumatic / double-acting / rack-and-pinion | MRQ series | SMC Vietnam | Khí nén

Rotary cylinder / pneumatic / double-acting / rack-and-pinion | MRQ series | SMC Vietnam | Khí nén

.
Angular gripper / pneumatic / 2-jaw / compact ø 6 - 7 mm | MHC2 series | SMC Vietnam | Khí nén SMC Call

Angular gripper / pneumatic / 2-jaw / compact ø 6 - 7 mm | MHC2 series | SMC Vietnam | Khí nén SMC

Angular gripper / pneumatic / 2-jaw / compact ø 6 - 7 mm | MHC2 series | SMC Vietnam | Khí nén SMC

.
Angular gripper / pneumatic / 2-jaw / compact ø 6 - 7 mm | MHC2 series | SMC Vietnam | Khí nén SMC Call

Angular gripper / pneumatic / 2-jaw / compact ø 6 - 7 mm | MHC2 series | SMC Vietnam | Khí nén SMC

Angular gripper / pneumatic / 2-jaw / compact ø 6 - 7 mm | MHC2 series | SMC Vietnam | Khí nén SMC

.
Non-contact gripper / pneumatic max. 10 mm, max. 44 N | XT661 series | SMC Vietnam | Khí nén SMC Call

Non-contact gripper / pneumatic max. 10 mm, max. 44 N | XT661 series | SMC Vietnam | Khí nén SMC

Non-contact gripper / pneumatic max. 10 mm, max. 44 N | XT661 series | SMC Vietnam | Khí nén SMC

.
Rotary actuator / pneumatic / double-acting / compact ø 30 - 100 mm | CRA1 series| SMC Vietnam | SMC Call

Rotary actuator / pneumatic / double-acting / compact ø 30 - 100 mm | CRA1 series| SMC Vietnam | SMC

Rotary actuator / pneumatic / double-acting / compact ø 30 - 100 mm | CRA1 series| SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén

.
Parallel gripper / pneumatic / 2-jaw / long-stroke ø 10 - 40 mm | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén Call

Parallel gripper / pneumatic / 2-jaw / long-stroke ø 10 - 40 mm | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén

Parallel gripper / pneumatic / 2-jaw / long-stroke ø 10 - 40 mm | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén

.
Compact vacuum generator-ejector max. 67 L/min, ø 0.7 - 1 mm |  | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén Call

Compact vacuum generator-ejector max. 67 L/min, ø 0.7 - 1 mm | | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén

Compact vacuum generator-ejector max. 67 L/min, ø 0.7 - 1 mm | | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén

.
Vacuum generator-ejector max. 22 L/min, ø 0.5 - 1 mm | ZQ serie | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén Call

Vacuum generator-ejector max. 22 L/min, ø 0.5 - 1 mm | ZQ serie | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén

Vacuum generator-ejector max. 22 L/min, ø 0.5 - 1 mm | ZQ serie | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén

.
Suction filter / aspirating 50 - 200 L/min | ZFA series | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén Call

Suction filter / aspirating 50 - 200 L/min | ZFA series | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén

Suction filter / aspirating 50 - 200 L/min | ZFA series | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén

.
Compressed air filter / in-line max. 1 MPa, 10 - 350 L/min | ZF | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén Call

Compressed air filter / in-line max. 1 MPa, 10 - 350 L/min | ZF | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén

Compressed air filter / in-line max. 1 MPa, 10 - 350 L/min | ZF | SMC Vietnam | SMC Thiết bị khí nén

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 138
  • Hôm nay 792
  • Hôm qua 13,076
  • Trong tuần 42,524
  • Trong tháng 42,524
  • Tổng cộng 17,694,397

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)