Hàng mới về

mỗi trang
GEL 211 CSR | Testing unit | Đơn vị kiểm tra | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 211 CSR | Testing unit | Đơn vị kiểm tra | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 211 CSR | Testing unit | Đơn vị kiểm tra | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 211 B | Testing unit | Đơn vị kiểm tra | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 211 B | Testing unit | Đơn vị kiểm tra | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 211 B | Testing unit | Đơn vị kiểm tra | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 8400 | 6-axis motion controller | Bộ điều khiển chuyển động 6 trục | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 8400 | 6-axis motion controller | Bộ điều khiển chuyển động 6 trục | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 8400 | 6-axis motion controller | Bộ điều khiển chuyển động 6 trục | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 65Mx | Connection module | Mô-đun kết nối | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 65Mx | Connection module | Mô-đun kết nối | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 65Mx | Connection module | Mô-đun kết nối | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
 Cylindrical gear | Bánh răng hình trụ | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

Cylindrical gear | Bánh răng hình trụ | LENORD + BAUER Viêt Nam

Cylindrical gear | Bánh răng hình trụ | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 3011 | Speed monitoring system | Hệ thống giám sát tốc độ | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 3011 | Speed monitoring system | Hệ thống giám sát tốc độ | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 3011 | Speed monitoring system | Hệ thống giám sát tốc độ | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2510 | Measuring wheel | Bánh xe đo | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2510 | Measuring wheel | Bánh xe đo | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2510 | Measuring wheel | Bánh xe đo | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2161 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2161 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2161 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2161 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2161 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2161 | Pt100 temperature sensor | Cảm biến nhiệt độ Pt100 | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2037 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2037 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2037 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2311 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2311 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2311 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
 GEL 2010 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2010 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2010 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 295x | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 295x | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 295x | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 293 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 293 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 293 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 293 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 293 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 293 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 260 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 260 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 260 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 260 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 260 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 260 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 207/208/209 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Na Call

GEL 207/208/209 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Na

GEL 207/208/209 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 27xx | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 27xx | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 27xx | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2800 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2800 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2800 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2449 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2449 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2449 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2444 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2444 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2444 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2432 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2432 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2432 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2477 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2477 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2477 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
2476 U | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

2476 U | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

2476 U | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
2476 U | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

2476 U | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

2476 U | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2476 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2476 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2476 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2475 U | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2475 U | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2475 U | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2475 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2475 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2475 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2474 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2474 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2474 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 2471 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 2471 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 2471 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 248 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 248 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 248 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 247 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 247 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 247 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
GEL 247 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam Call

GEL 247 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

GEL 247 | Rotational speed sensor | Cảm biến tốc độ quay | LENORD + BAUER Viêt Nam

.
Honeywell ML7420A8088-E | Bộ điều khiển đóng mở van Honeywell ML7420A8088-E | Actuator Honeywell ML7 Call

Honeywell ML7420A8088-E | Bộ điều khiển đóng mở van Honeywell ML7420A8088-E | Actuator Honeywell ML7

Honeywell ML7420A8088-E | Bộ điều khiển đóng mở van Honeywell ML7420A8088-E | Actuator Honeywell ML7420A8088-E

.
Kobold SEN-96012B085A0 | Cảm biến áp suất Kobold SEN-96012B085A0 | Pressure Sensor Kobold SEN-96012B Call

Kobold SEN-96012B085A0 | Cảm biến áp suất Kobold SEN-96012B085A0 | Pressure Sensor Kobold SEN-96012B

Kobold SEN-96012B085A0 | Cảm biến áp suất Kobold SEN-96012B085A0 | Pressure Sensor Kobold SEN-96012B085A0

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 108
  • Hôm nay 3,980
  • Hôm qua 11,354
  • Trong tuần 26,233
  • Trong tháng 363,847
  • Tổng cộng 19,740,208

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)