Hàng mới về

mỗi trang
CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam Call

CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam

CDQ2A16-5DMZ | SMC CDQ2A16-5DMZ | Xilanh khí nén | SMC Vietnam

.
R2E190-AO26-37NS | EBMPapst R2E190-AO26-37NS | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-37NS | EBMPapst Vietnam Call

R2E190-AO26-37NS | EBMPapst R2E190-AO26-37NS | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-37NS | EBMPapst Vietnam

R2E190-AO26-37NS | EBMPapst R2E190-AO26-37NS | Quạt tản nhiệt R2E190-AO26-37NS | EBMPapst Vietnam

.
R4E355-AK05-06 | EBMPapst R4E355-AK05-06 | Quạt tản nhiệt R4E355-AK05-06 | EBMPapst Vietnam Call

R4E355-AK05-06 | EBMPapst R4E355-AK05-06 | Quạt tản nhiệt R4E355-AK05-06 | EBMPapst Vietnam

R4E355-AK05-06 | EBMPapst R4E355-AK05-06 | Quạt tản nhiệt R4E355-AK05-06 | EBMPapst Vietnam

.
R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam Call

R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam

R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam

.
A20300-AP02-02 | EBMPapst A20300-AP02-02 | Quạt tản nhiệt A20300-AP02-02 | EBMPapst Vietnam Call

A20300-AP02-02 | EBMPapst A20300-AP02-02 | Quạt tản nhiệt A20300-AP02-02 | EBMPapst Vietnam

A20300-AP02-02 | EBMPapst A20300-AP02-02 | Quạt tản nhiệt A20300-AP02-02 | EBMPapst Vietnam

.
8414N | EBMPapst 8414N | Quạt tản nhiệt 8414N | EBMPapst Vietnam Call

8414N | EBMPapst 8414N | Quạt tản nhiệt 8414N | EBMPapst Vietnam

8414N | EBMPapst 8414N | Quạt tản nhiệt 8414N | EBMPapst Vietnam

.
5912-8214JN | EBMPapst 5912-8214JN | Quạt tản nhiệt 5912-8214JN | EBMPapst Vietnam Call

5912-8214JN | EBMPapst 5912-8214JN | Quạt tản nhiệt 5912-8214JN | EBMPapst Vietnam

5912-8214JN | EBMPapst 5912-8214JN | Quạt tản nhiệt 5912-8214JN | EBMPapst Vietnam

.
G2E140-IP-14 | EBMPapst G2E140-IP-14 | Quạt tản nhiệt G2E140-IP-14 | EBMPapst Vietnam Call

G2E140-IP-14 | EBMPapst G2E140-IP-14 | Quạt tản nhiệt G2E140-IP-14 | EBMPapst Vietnam

G2E140-IP-14 | EBMPapst G2E140-IP-14 | Quạt tản nhiệt G2E140-IP-14 | EBMPapst Vietnam

.
D4E225-CC01-02 | EBMPapst D4E225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4E225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam Call

D4E225-CC01-02 | EBMPapst D4E225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4E225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

D4E225-CC01-02 | EBMPapst D4E225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4E225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

.
D4D225-CC01-02 | EBMPapst D4D225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4D225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam Call

D4D225-CC01-02 | EBMPapst D4D225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4D225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

D4D225-CC01-02 | EBMPapst D4D225-CC01-02 | Quạt tản nhiệt D4D225-CC01-02 | EBMPapst Vietnam

.
A2E170-AF23-01 | A2E250-AE65-01 | R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam Call

A2E170-AF23-01 | A2E250-AE65-01 | R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam

A2E170-AF23-01 | A2E250-AE65-01 | R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt | EBMPapst Vietnam

.
R2E190-AE77-B8 | EBMPapst R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt R2E190-AE77-B8 | EBMPapst Vietnam Call

R2E190-AE77-B8 | EBMPapst R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt R2E190-AE77-B8 | EBMPapst Vietnam

R2E190-AE77-B8 | EBMPapst R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt R2E190-AE77-B8 | EBMPapst Vietnam

.
R2E190-AE77-B8 | EBMPapst R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt R2E190-AE77-B8 | EBMPapst Vietnam Call

R2E190-AE77-B8 | EBMPapst R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt R2E190-AE77-B8 | EBMPapst Vietnam

R2E190-AE77-B8 | EBMPapst R2E190-AE77-B8 | Quạt tản nhiệt R2E190-AE77-B8 | EBMPapst Vietnam

.
A2E250-AE65-01 | EBMPapst A2E250-AE65-01 | Quạt tản nhiệt A2E250-AE65-01 | EBMPapst Vietnam Call

A2E250-AE65-01 | EBMPapst A2E250-AE65-01 | Quạt tản nhiệt A2E250-AE65-01 | EBMPapst Vietnam

A2E250-AE65-01 | EBMPapst A2E250-AE65-01 | Quạt tản nhiệt A2E250-AE65-01 | EBMPapst Vietnam

.
A2E170-AF23-01 | EBMPapst A2E170-AF23-01 | Quạt tản nhiệt A2E170-AF23-01 | EBMPapst Vietnam Call

A2E170-AF23-01 | EBMPapst A2E170-AF23-01 | Quạt tản nhiệt A2E170-AF23-01 | EBMPapst Vietnam

A2E170-AF23-01 | EBMPapst A2E170-AF23-01 | Quạt tản nhiệt A2E170-AF23-01 | EBMPapst Vietnam

.
R3G220-RC09-08 | EBMPapst R3G220-RC09-08 | Quạt tản nhiệt R3G220-RC09-08 | EBMPapst Vietnam Call

R3G220-RC09-08 | EBMPapst R3G220-RC09-08 | Quạt tản nhiệt R3G220-RC09-08 | EBMPapst Vietnam

R3G220-RC09-08 | EBMPapst R3G220-RC09-08 | Quạt tản nhiệt R3G220-RC09-08 | EBMPapst Vietnam

.
R3G190-RB01-06 | EBMPapst R3G190-RB01-06 | Quạt tản nhiệt R3G190-RB01-06 | EBMPapst Vietnam Call

R3G190-RB01-06 | EBMPapst R3G190-RB01-06 | Quạt tản nhiệt R3G190-RB01-06 | EBMPapst Vietnam

R3G190-RB01-06 | EBMPapst R3G190-RB01-06 | Quạt tản nhiệt R3G190-RB01-06 | EBMPapst Vietnam

.
R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam Call

R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam

R2D220-AA24-13 | EBMPapst R2D220-AA24-13 | Quạt tản nhiệt R2D220-AA24-13 | EBMPapst Vietnam

.
VF9326-EV | EZN3A0150H024 | EMB9351-E | EMZ9371-BC | Biến tần Lenze | Lenze Vietnam Call

VF9326-EV | EZN3A0150H024 | EMB9351-E | EMZ9371-BC | Biến tần Lenze | Lenze Vietnam

VF9326-EV | EZN3A0150H024 | EMB9351-E | EMZ9371-BC | Biến tần Lenze | Lenze Vietnam

.
ASP530F-0310S | Van tiết lưu SMC ASP530F-0310S | SMC Vietnam Call

ASP530F-0310S | Van tiết lưu SMC ASP530F-0310S | SMC Vietnam

ASP530F-0310S | Van tiết lưu SMC ASP530F-0310S | SMC Vietnam

.
RG160-28/56S | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam Call

RG160-28/56S | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

RG160-28/56S | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

.
S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam Call

S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

.
S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam Call

S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

S3G500-BE-3301 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

.
G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam Call

G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

.
G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam Call

G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

G2D160-AF02-37 | EBMPapst | Quạt tản nhiệt | EBMpapst VietNam

.
DS-1R 25N35T | Xilanh khí nén nhỏ gọn | TopAir Vietnam Call

DS-1R 25N35T | Xilanh khí nén nhỏ gọn | TopAir Vietnam

DS-1R 25N35T | Xilanh khí nén nhỏ gọn | TopAir Vietnam

.
Tk 016-03y-h-U180-2322 | Công tắc hành trình | Limit Switch | Schmersal Việt Nam Call

Tk 016-03y-h-U180-2322 | Công tắc hành trình | Limit Switch | Schmersal Việt Nam

Tk 016-03y-h-U180-2322 | Công tắc hành trình | Limit Switch | Schmersal Việt Nam

.
AN700-12 | SMC AN700-12 | Bộ giảm âm SMC AN700-12 | Silencer SMC AN700-12 | SMC Vietnam Call

AN700-12 | SMC AN700-12 | Bộ giảm âm SMC AN700-12 | Silencer SMC AN700-12 | SMC Vietnam

AN700-12 | SMC AN700-12 | Bộ giảm âm SMC AN700-12 | Silencer SMC AN700-12 | SMC Vietnam

.
AN600-10 | SMC AN600-10 | Bộ giảm âm SMC AN600-10 | Silencer SMC AN600-10 | SMC Vietnam Call

AN600-10 | SMC AN600-10 | Bộ giảm âm SMC AN600-10 | Silencer SMC AN600-10 | SMC Vietnam

AN600-10 | SMC AN600-10 | Bộ giảm âm SMC AN600-10 | Silencer SMC AN600-10 | SMC Vietnam

.
AN500-06 | SMC AN500-06 | Bộ giảm âm SMC AN500-06 | Silencer SMC AN500-06 | SMC Vietnam Call

AN500-06 | SMC AN500-06 | Bộ giảm âm SMC AN500-06 | Silencer SMC AN500-06 | SMC Vietnam

AN500-06 | SMC AN500-06 | Bộ giảm âm SMC AN500-06 | Silencer SMC AN500-06 | SMC Vietnam

.
AN402-04 | SMC AN402-04 | Bộ giảm âm SMC AN402-04 | Silencer SMC AN402-04 | SMC Vietnam Call

AN402-04 | SMC AN402-04 | Bộ giảm âm SMC AN402-04 | Silencer SMC AN402-04 | SMC Vietnam

AN402-04 | SMC AN402-04 | Bộ giảm âm SMC AN402-04 | Silencer SMC AN402-04 | SMC Vietnam

.
AN40-04 | SMC AN40-04 | Bộ giảm âm SMC AN40-04 | Silencer SMC AN40-04 | SMC Vietnam Call

AN40-04 | SMC AN40-04 | Bộ giảm âm SMC AN40-04 | Silencer SMC AN40-04 | SMC Vietnam

AN40-04 | SMC AN40-04 | Bộ giảm âm SMC AN40-04 | Silencer SMC AN40-04 | SMC Vietnam

.
AN30-03 | SMC AN30-03 | Bộ giảm âm SMC AN30-03 | Silencer SMC AN30-03 | SMC Vietnam Call

AN30-03 | SMC AN30-03 | Bộ giảm âm SMC AN30-03 | Silencer SMC AN30-03 | SMC Vietnam

AN30-03 | SMC AN30-03 | Bộ giảm âm SMC AN30-03 | Silencer SMC AN30-03 | SMC Vietnam

.
AN20-02 | SMC AN20-02 | Bộ giảm âm SMC AN20-02 | Silencer SMC AN20-02 | SMC Vietnam Call

AN20-02 | SMC AN20-02 | Bộ giảm âm SMC AN20-02 | Silencer SMC AN20-02 | SMC Vietnam

AN20-02 | SMC AN20-02 | Bộ giảm âm SMC AN20-02 | Silencer SMC AN20-02 | SMC Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 168
 • Hôm nay 5,037
 • Hôm qua 9,386
 • Trong tuần 47,406
 • Trong tháng 231,254
 • Tổng cộng 8,836,820

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)