Hàng mới về

mỗi trang
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
PD - PE | Linear transducer | Bộ chuyển đổi tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PD - PE | Linear transducer | Bộ chuyển đổi tuyến tính | Elap Việt Nam

PD - PE | Linear transducer | Bộ chuyển đổi tuyến tính | Elap Việt Nam

.
REM series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

REM series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REM series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
REV series| Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

REV series| Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REV series| Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
E30 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

E30 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

E30 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
E40 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

E40 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

E40 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
RE40 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

RE40 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE40 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
SEB | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

SEB | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

SEB | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
RE50 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

RE50 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE50 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
REC series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

REC series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REC series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
RE4xx series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

RE4xx series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE4xx series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
RE520 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

RE520 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE520 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
RE620 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

RE620 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE620 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
MEM40-Bus CANOPEN | Absolute Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

MEM40-Bus CANOPEN | Absolute Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM40-Bus CANOPEN | Absolute Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
WDS | Absolute draw-wire encoder | Bộ mã hóa dây rút tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

WDS | Absolute draw-wire encoder | Bộ mã hóa dây rút tuyệt đối | Elap Việt Nam

WDS | Absolute draw-wire encoder | Bộ mã hóa dây rút tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
MEM-Bus EtherCAT® | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

MEM-Bus EtherCAT® | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM-Bus EtherCAT® | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
RM36 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

RM36 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

RM36 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
 REC-VA series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

REC-VA series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

REC-VA series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
 MEM series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

MEM series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
MEM-BUS PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

MEM-BUS PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM-BUS PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
MEM-Bus Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

MEM-Bus Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM-Bus Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
TOS6210 | Ground bond tester | Máy thử liên kết đất | Kikusui Việt Nam Call

TOS6210 | Ground bond tester | Máy thử liên kết đất | Kikusui Việt Nam

TOS6210 | Ground bond tester | Máy thử liên kết đất | Kikusui Việt Nam

.
PWR series | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam Call

PWR series | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam

PWR series | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam

.
PBZ | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam Call

PBZ | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam

PBZ | AC/DC power supply |Nguồn điện AC/AD | Kikusui Việt Nam

.
TOS5300 | High-voltage tester | Máy kiểm tra điện áp cao | Kikusui Việt Nam Call

TOS5300 | High-voltage tester | Máy kiểm tra điện áp cao | Kikusui Việt Nam

TOS5300 | High-voltage tester | Máy kiểm tra điện áp cao | Kikusui Việt Nam

.
RHI90N-0NAK1R61N-01024 | Pepperl+Fuchs RHI90N-0NAK1R61N-01024 | Phát xung | Pepperl+Fuchs Việt Nam Call

RHI90N-0NAK1R61N-01024 | Pepperl+Fuchs RHI90N-0NAK1R61N-01024 | Phát xung | Pepperl+Fuchs Việt Nam

RHI90N-0NAK1R61N-01024 | Pepperl+Fuchs RHI90N-0NAK1R61N-01024 | Phát xung | Pepperl+Fuchs Việt Nam

.
 DRV-I-934=7C11 | C&M ROBOTICS | bộ điều khiển động cơ DRV-I-934=7C11 | C&M ROBOTICS Vietnam Call

DRV-I-934=7C11 | C&M ROBOTICS | bộ điều khiển động cơ DRV-I-934=7C11 | C&M ROBOTICS Vietnam

DRV-I-934=7C11 | C&M ROBOTICS | bộ điều khiển động cơ DRV-I-934=7C11 | C&M ROBOTICS Vietnam

.
SSR-40DA-H | FOTEK SSR-40DA-H | Bộ bán dẫn | Fotek Vietnam Call

SSR-40DA-H | FOTEK SSR-40DA-H | Bộ bán dẫn | Fotek Vietnam

SSR-40DA-H | FOTEK SSR-40DA-H | Bộ bán dẫn | Fotek Vietnam

.
EH711 | Hager EH711 | Đồng hồ | Hager Vietnam Call

EH711 | Hager EH711 | Đồng hồ | Hager Vietnam

EH711 | Hager EH711 | Đồng hồ | Hager Vietnam

.
D-74653 | Burkert D-74653 | Van điều khiển | Burkert Vietnam Call

D-74653 | Burkert D-74653 | Van điều khiển | Burkert Vietnam

D-74653 | Burkert D-74653 | Van điều khiển | Burkert Vietnam

.
HD67056-B2-250 | ADFWeb | HD67056-B2-250  | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam Call

HD67056-B2-250 | ADFWeb | HD67056-B2-250 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam

HD67056-B2-250 | ADFWeb | HD67056-B2-250 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam

.
HD67032-B2-40 | ADFWeb | HD67032-B2-4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam Call

HD67032-B2-40 | ADFWeb | HD67032-B2-4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam

HD67032-B2-40 | ADFWeb | HD67032-B2-4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu | ADFWeb Vietnam

.
Hioki 3280-10F | Ampe kìm Hioki 3280-10F | Máy kiểm tra điện | Hioki Vietnam Call

Hioki 3280-10F | Ampe kìm Hioki 3280-10F | Máy kiểm tra điện | Hioki Vietnam

Hioki 3280-10F | Ampe kìm Hioki 3280-10F | Máy kiểm tra điện | Hioki Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 116
 • Hôm nay 1,520
 • Hôm qua 16,946
 • Trong tuần 100,378
 • Trong tháng 234,310
 • Tổng cộng 18,249,979

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)