Bei Sensors

mỗi trang
MHM5-DPC1B-1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor Call

MHM5-DPC1B-1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

MHM5-DPC1B-1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

.
MHM5-DPC1B- 1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor Call

MHM5-DPC1B- 1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

MHM5-DPC1B- 1213-C100-H3P | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

.
MHM5-DPB1B-1213-C100-0CC | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor Call

MHM5-DPB1B-1213-C100-0CC | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

MHM5-DPB1B-1213-C100-0CC | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay | Bei Sensor

.
XHS35F-100-R1-SS-1024-ABZC-28V/V-SM18 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor Call

XHS35F-100-R1-SS-1024-ABZC-28V/V-SM18 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

XHS35F-100-R1-SS-1024-ABZC-28V/V-SM18 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

.
XHS35F-100-R1-SS-10 | Bộ mã hoá vòng xoay XHS35F-100-R1-SS | Incremental rotary encoder | Bei Sensor Call

XHS35F-100-R1-SS-10 | Bộ mã hoá vòng xoay XHS35F-100-R1-SS | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

XHS35F-100-R1-SS-10 | Bộ mã hoá vòng xoay XHS35F-100-R1-SS | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

.
DH05-14//PG59//0500 | Bộ mã hoá vòng xoay DH05-14//PG59//0 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor Call

DH05-14//PG59//0500 | Bộ mã hoá vòng xoay DH05-14//PG59//0 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DH05-14//PG59//0500 | Bộ mã hoá vòng xoay DH05-14//PG59//0 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

.
DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor Call

DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

.
DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor Call

DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO514-0500-014 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-0500-014 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

.
 DHO5_14//PG59//060 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO5_14//PG59// | Incremental rotary encoder | Bei Sensor Call

DHO5_14//PG59//060 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO5_14//PG59// | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO5_14//PG59//060 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO5_14//PG59// | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

.
 DHO514-6000-003 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-6000-003 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor Call

DHO514-6000-003 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-6000-003 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

DHO514-6000-003 | Bộ mã hoá vòng xoay DHO514-6000-003 | Incremental rotary encoder | Bei Sensor

.
Bei Sensors GEMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GEMX Bei Sensors Call

Bei Sensors GEMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GEMX Bei Sensors

Bei Sensors GEMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GEMX Bei Sensors

.
Bei Sensors GAMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GAMX Bei Sensors Call

Bei Sensors GAMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GAMX Bei Sensors

Bei Sensors GAMX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay GAMX Bei Sensors

.
Bei Sensors CHM5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM5 Bei Sensors Call

Bei Sensors CHM5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM5 Bei Sensors

Bei Sensors CHM5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM5 Bei Sensors

.
Bei Sensors CHO5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHO5 Bei Sensors Call

Bei Sensors CHO5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHO5 Bei Sensors

Bei Sensors HS35 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay HS35 Bei SensBei Sensors CHO5 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHO5 Bei Sensorsors

.
Bei Sensors HS35 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay HS35 Bei Sensors Call

Bei Sensors HS35 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay HS35 Bei Sensors

Bei Sensors HS35 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay HS35 Bei Sensors

.
Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors Call

Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors

Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors

.
Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors Call

Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors

Bei Sensors CHM9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHM9 Bei Sensors

.
Bei Sensors CHU9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHU9 Bei Sensors Call

Bei Sensors CHU9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHU9 Bei Sensors

Bei Sensors CHU9 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CHU9 Bei Sensors

.
Bei Sensors H38 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H38 Bei Sensors Call

Bei Sensors H38 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H38 Bei Sensors

Bei Sensors H38 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H38 Bei Sensors

.
Bei Sensors H40 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H40 Bei Sensors Call

Bei Sensors H40 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H40 Bei Sensors

Bei Sensors H40 | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay H40 Bei Sensors

.
Bei Sensors CEUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEUX Bei Sensors Call

Bei Sensors CEUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEUX Bei Sensors

Bei Sensors CEUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEUX Bei Sensors

.
Bei Sensors CAUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAUX Bei Sensors Call

Bei Sensors CAUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAUX Bei Sensors

Bei Sensors CAUX | Single-turn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAUX Bei Sensors

.
Bei Sensors CEMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEMX Bei Sensors Call

Bei Sensors CEMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEMX Bei Sensors

Bei Sensors CEMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CEMX Bei Sensors

.
Bei Sensors CAMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAMX Bei Sensors Call

Bei Sensors CAMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAMX Bei Sensors

Bei Sensors CAMX | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay CAMX Bei Sensors

.
Bei Sensors MHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay MHM5 Bei Sensors Call

Bei Sensors MHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay MHM5 Bei Sensors

Bei Sensors MHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay MHM5 Bei Sensors

.
Bei Sensors PHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay PHM5 Bei Sensors Call

Bei Sensors PHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay PHM5 Bei Sensors

Bei Sensors PHM5 | Multiturn rotary encoder | Bộ mã hóa vòng xoay PHM5 Bei Sensors

.
Bei Sensors PHO5 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHO5 Bei Sensors Call

Bei Sensors PHO5 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHO5 Bei Sensors

Bei Sensors PHO5 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHO5 Bei Sensors

.
Bei Sensors PHM9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHM9 Bei Sensors Call

Bei Sensors PHM9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHM9 Bei Sensors

Bei Sensors PHM9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHM9 Bei Sensors

.
Bei Sensors PHU9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHU9 Bei Sensors Call

Bei Sensors PHU9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHU9 Bei Sensors

Bei Sensors PHU9 | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PHU9 Bei Sensors

.
Bei Sensors PAUX | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PAUX Call

Bei Sensors PAUX | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PAUX

Bei Sensors PAUX | Absolute rotary encoder / optical / | Bộ mã hóa vòng xoay PAUX

.
Bei Sensors 9960 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9960 Bei Sensor Vietnam Call

Bei Sensors 9960 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9960 Bei Sensor Vietnam

Bei Sensors 9960 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9960 Bei Sensor Vietnam

.
Bei Sensors 9360 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9360 Bei Sensor Vietnam Call

Bei Sensors 9360 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9360 Bei Sensor Vietnam

Bei Sensors 9360 | Angular position sensor / non-contact | Cảm biến góc 9360 Bei Sensor Vietnam

.
Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 82 mm, 12 x 13 bit | 8360 Call

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 82 mm, 12 x 13 bit | 8360

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 82 mm, 12 x 13 bit | 8360

.
Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 50 mm, 12 bit | ACW4 Call

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 50 mm, 12 bit | ACW4

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 50 mm, 12 bit | ACW4

.
Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4 Call

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4

.
Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4 Call

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4

Angular position sensor / non-contact / Hall effect / analog ø 52 mm, 12 x 13 bit | TCW4

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale 01 - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale 02 - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale 03 - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 149
 • Hôm nay 5,062
 • Hôm qua 9,253
 • Trong tuần 67,142
 • Trong tháng 249,426
 • Tổng cộng 11,394,797

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)