Đo lực và đo độ rung

mỗi trang
VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam Call

VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam

VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam

.
VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam Call

VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam

VP-3410 | Baltech | Máy đo và phân tích độ rung | Vibration analysis handheld | Baltech Vietnam

.
ST5491E | Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E Call

ST5491E | Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E

ST5491E | Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E

.
HI 803/813 | Máy đo độ rung cầm tay HI 803/813 | Portable vibration shakers HI 803/813 Call

HI 803/813 | Máy đo độ rung cầm tay HI 803/813 | Portable vibration shakers HI 803/813

HI 803/813 | Máy đo độ rung cầm tay HI 803/813 | Portable vibration shakers HI 803/813

.
Futek LCF300 | Cảm biến lực căng Futek LCF300 | Tension/compression load cell LCF300 | Futek Vietnam Call

Futek LCF300 | Cảm biến lực căng Futek LCF300 | Tension/compression load cell LCF300 | Futek Vietnam

Futek LCF300 | Cảm biến lực căng Futek LCF300 | Tension/compression load cell LCF300 | Futek Vietnam

.
Metrix ST5484E-121-032-00 | Cảm biến vận tốc ST5484E-121-032-00 | ST5484E Velocity Transmitter |    Call

Metrix ST5484E-121-032-00 | Cảm biến vận tốc ST5484E-121-032-00 | ST5484E Velocity Transmitter |

Metrix ST5484E-121-032-00 | Cảm biến vận tốc ST5484E-121-032-00 | ST5484E Velocity Transmitter |

.
Baltech HI-1670 | Máy sấy bạc đạn cảm ứng từ HI-1670 | Bearing induction heater Baltech HI-1670 Call

Baltech HI-1670 | Máy sấy bạc đạn cảm ứng từ HI-1670 | Bearing induction heater Baltech HI-1670

Baltech HI-1670 | Máy sấy bạc đạn cảm ứng từ HI-1670 | Bearing induction heater Baltech HI-1670

.
Metrix MX2034 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix MX2034 | Proximity vibration transmitter MX2034 Call

Metrix MX2034 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix MX2034 | Proximity vibration transmitter MX2034

Metrix MX2034 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix MX2034 | Proximity vibration transmitter MX2034

.
Metrix TXR 5521 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix TXR 5521 | Proximity vibration transmitter TXR 5521 Call

Metrix TXR 5521 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix TXR 5521 | Proximity vibration transmitter TXR 5521

Metrix TXR 5521 | Cảm biến rung tiệm cận Metrix TXR 5521 | Proximity vibration transmitter TXR 5521

.
Metrix SA6200 API-670 | Cảm biến gia tốc SA6200 API-670 | Accelerometer Metrix SA6200UW Call

Metrix SA6200 API-670 | Cảm biến gia tốc SA6200 API-670 | Accelerometer Metrix SA6200UW

Metrix SA6200 API-670 | Cảm biến gia tốc SA6200 API-670 | Accelerometer Metrix SA6200UW

.
Metrix SA6200UW | Cảm biến gia tốc rung Metrix SA6200UW | Vibrating accelerometer Metrix SA6200UW Call

Metrix SA6200UW | Cảm biến gia tốc rung Metrix SA6200UW | Vibrating accelerometer Metrix SA6200UW

Metrix SA6200UW | Cảm biến gia tốc rung Metrix SA6200UW | Vibrating accelerometer Metrix SA6200UW

.
Metrix SA6250 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6250 | Ceramic accelerometer Metrix SA6250 Call

Metrix SA6250 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6250 | Ceramic accelerometer Metrix SA6250

Metrix SA6250 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6250 | Ceramic accelerometer Metrix SA6250

.
Metrix SA6210 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6210 | Ceramic accelerometer Metrix SA6210 Call

Metrix SA6210 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6210 | Ceramic accelerometer Metrix SA6210

Metrix SA6210 | Gia tốc kế bằng gốm Metrix SA6210 | Ceramic accelerometer Metrix SA6210

.
Metrix 5485C | Cảm biến chấn động Metrix 5485C | Low-frequency seismic sensor Metrix 5485C Call

Metrix 5485C | Cảm biến chấn động Metrix 5485C | Low-frequency seismic sensor Metrix 5485C

Metrix 5485C | Cảm biến chấn động Metrix 5485C | Low-frequency seismic sensor Metrix 5485C

.
Metrix SV6300 | Cảm biến chấn động Metrix SV6300 | Low-frequency seismic sensor Metrix SA6350 Call

Metrix SV6300 | Cảm biến chấn động Metrix SV6300 | Low-frequency seismic sensor Metrix SA6350

Metrix SV6300 | Cảm biến chấn động Metrix SV6300 | Low-frequency seismic sensor Metrix SA6350

.
Metrix SA6350 | Gia tốc kế điện cảm Metrix SA6350 | Piezoelectric accelerometer Metrix SA6350 Call

Metrix SA6350 | Gia tốc kế điện cảm Metrix SA6350 | Piezoelectric accelerometer Metrix SA6350

Metrix SA6350 | Gia tốc kế điện cảm Metrix SA6350 | Piezoelectric accelerometer Metrix SA6350

.
Metrix ST5484E | Cảm biến độ rung Metrix ST5484E | Compact vibration sensor Metrix ST5484E Call

Metrix ST5484E | Cảm biến độ rung Metrix ST5484E | Compact vibration sensor Metrix ST5484E

Metrix ST5484E | Cảm biến độ rung Metrix ST5484E | Compact vibration sensor Metrix ST5484E

.
Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E Call

Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E

Metrix ST5491E | Cảm biến độ rung Metrix ST5491E | Compact vibration sensor Metrix ST5491E

.
Metrix ST6900 | Cảm biến độ rung Metrix ST6900 | Compact vibration sensor Metrix ST6900 Call

Metrix ST6900 | Cảm biến độ rung Metrix ST6900 | Compact vibration sensor Metrix ST6900

Metrix ST6900 | Cảm biến độ rung Metrix ST6900 | Compact vibration sensor Metrix ST6900

.
Metrix IT6810 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6810 | Shock sensor Metrix IT6810 Call

Metrix IT6810 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6810 | Shock sensor Metrix IT6810

Metrix IT6810 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6810 | Shock sensor Metrix IT6810

.
Metrix IT6811 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6811 | Shock sensor Metrix IT6811 Call

Metrix IT6811 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6811 | Shock sensor Metrix IT6811

Metrix IT6811 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6811 | Shock sensor Metrix IT6811

.
Metrix IT6812 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6812 | Shock sensor Metrix IT6812 Call

Metrix IT6812 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6812 | Shock sensor Metrix IT6812

Metrix IT6812 | Cảm biến độ chấn động Metrix IT6812 | Shock sensor Metrix IT6812

.
Metrix 162VTS | Cảm biến rung Metrix 162VTS | Loop-powered vibration transmitter Metrix 162VTS Call

Metrix 162VTS | Cảm biến rung Metrix 162VTS | Loop-powered vibration transmitter Metrix 162VTS

Metrix 162VTS | Cảm biến rung Metrix 162VTS | Loop-powered vibration transmitter Metrix 162VTS

.
Metrix 5544 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5544 | Speed sensor signal conditioner 5544 Call

Metrix 5544 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5544 | Speed sensor signal conditioner 5544

Metrix 5544 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5544 | Speed sensor signal conditioner 5544

.
Metrix 5534 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5534 | Speed sensor signal conditioner 5534 Call

Metrix 5534 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5534 | Speed sensor signal conditioner 5534

Metrix 5534 | Bộ điều biến tín hiệu cảm biến Metrix 5534 | Speed sensor signal conditioner 5534

.
Metrix 440 | Công tắc rung điện tử Metrix 440 | Electronic vibration switch Metrix 440 Call

Metrix 440 | Công tắc rung điện tử Metrix 440 | Electronic vibration switch Metrix 440

Metrix 440 | Công tắc rung điện tử Metrix 440 | Electronic vibration switch Metrix 440

.
Metrix 450 | Công tắc rung điện tử Metrix 450 | Electronic vibration switch Metrix 450 Call

Metrix 450 | Công tắc rung điện tử Metrix 450 | Electronic vibration switch Metrix 450

Metrix 450 | Công tắc rung điện tử Metrix 450 | Electronic vibration switch Metrix 450

.
Metrix SW6000 | Công tắc rung điện tử Metrix SW6000 | Electronic vibration switch Metrix SW6000 Call

Metrix SW6000 | Công tắc rung điện tử Metrix SW6000 | Electronic vibration switch Metrix SW6000

Metrix SW6000 | Công tắc rung điện tử Metrix SW6000 | Electronic vibration switch Metrix SW6000

.
Metrix 5477B | Công tắc rung điện tử Metrix 5477B | Electronic vibration switch Metrix 5477B Call

Metrix 5477B | Công tắc rung điện tử Metrix 5477B | Electronic vibration switch Metrix 5477B

Metrix 5477B | Công tắc rung điện tử Metrix 5477B | Electronic vibration switch Metrix 5477B

.
Metrix PRO6000 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO6000 | Electronic vibration switch Metrix PRO6000 Call

Metrix PRO6000 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO6000 | Electronic vibration switch Metrix PRO6000

Metrix PRO6000 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO6000 | Electronic vibration switch Metrix PRO6000

.
Metrix PRO450 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO450 | Electronic vibration switch Metrix PRO450 Call

Metrix PRO450 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO450 | Electronic vibration switch Metrix PRO450

Metrix PRO450 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO450 | Electronic vibration switch Metrix PRO450

.
Metrix PRO440 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO440 | Electronic vibration switch Metrix PRO440 Call

Metrix PRO440 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO440 | Electronic vibration switch Metrix PRO440

Metrix PRO440 | Công tắc rung điện tử Metrix PRO440 | Electronic vibration switch Metrix PRO440

.
Metrix Mechan | Công tắc rung chống cháy nổ Metrix 5550 | Mechanical vibration switch 5550 Call

Metrix Mechan | Công tắc rung chống cháy nổ Metrix 5550 | Mechanical vibration switch 5550

Metrix Mechan | Công tắc rung chống cháy nổ Metrix 5550 | Mechanical vibration switch 5550

.
Metrix SM6100 | Cảm biến rung chống cháy nổ Metrix SM6100 | Explosion-proof vibration monitor SM6100 Call

Metrix SM6100 | Cảm biến rung chống cháy nổ Metrix SM6100 | Explosion-proof vibration monitor SM6100

Metrix SM6100 | Cảm biến rung chống cháy nổ Metrix SM6100 | Explosion-proof vibration monitor SM6100

.
Metrix VM2800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM2800 | Portable vibration meter VM2800 | Metrix Call

Metrix VM2800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM2800 | Portable vibration meter VM2800 | Metrix

Metrix VM2800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM2800 | Portable vibration meter VM2800 | Metrix

.
Metrix VM3800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM3800 | Portable vibration meter VM3800 | Metrix Call

Metrix VM3800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM3800 | Portable vibration meter VM3800 | Metrix

Metrix VM3800 | Máy đo độ rung cầm tay Metrix VM3800 | Portable vibration meter VM3800 | Metrix

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324

HCM Sale - Ms. Nhựt: 0906092324 - sale02@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 42
  • Hôm nay 7,921
  • Hôm qua 9,817
  • Trong tuần 52,094
  • Trong tháng 263,372
  • Tổng cộng 16,271,142

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)