Van, ống và phụ kiện

mỗi trang
Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam Call

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

.
Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam Call

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

.
Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng tay | Gemu Vietnam Call

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng tay | Gemu Vietnam

Gemu 411 | Van bướm điều khiển bằng tay | Gemu Vietnam

.
Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam Call

Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

Gemu 410 | Van bướm điều khiển bằng khí nén | Gemu Vietnam

.
3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam Call

3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam

3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam

.
3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam Call

3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam

3730-1 | Samson 3730-1 | ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER | Bộ điều khiển điện khí | Samson vietnam

.
AFR-10 (Metal Bowl) | AFR-20 (PC Bowl) | Bộ lọc khí nén | Air filter & Regulator | Automa Vietnam Call

AFR-10 (Metal Bowl) | AFR-20 (PC Bowl) | Bộ lọc khí nén | Air filter & Regulator | Automa Vietnam

AFR-10 (Metal Bowl) | AFR-20 (PC Bowl) | Bộ lọc khí nén | Air filter & Regulator | Automa Vietnam

.
10UTB Size 80A | Kitz 10UTB Size 80A | Van bi Kitz 10UTB  | Stainless Steel Bal Valve | Kitz Vietnam Call

10UTB Size 80A | Kitz 10UTB Size 80A | Van bi Kitz 10UTB | Stainless Steel Bal Valve | Kitz Vietnam

10UTB Size 80A | Kitz 10UTB Size 80A | Van bi Kitz 10UTB | Stainless Steel Bal Valve | Kitz Vietnam

.
10UTB Size 50A | Kitz 10UTB Size 50A | Van bi Kitz 10UTB  | Stainless Steel Bal Valve | Kitz Vietnam Call

10UTB Size 50A | Kitz 10UTB Size 50A | Van bi Kitz 10UTB | Stainless Steel Bal Valve | Kitz Vietnam

10UTB Size 50A | Kitz 10UTB Size 50A | Van bi Kitz 10UTB | Stainless Steel Bal Valve | Kitz Vietnam

.
10UTB | Kitz 10UTB | Van bi Kitz 10UTB | Stainless Steel Bal Valve | Kitz Vietnam Call

10UTB | Kitz 10UTB | Van bi Kitz 10UTB | Stainless Steel Bal Valve | Kitz Vietnam

10UTB | Kitz 10UTB | Van bi Kitz 10UTB | Stainless Steel Bal Valve | Kitz Vietnam

.
6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson Call

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

.
6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson Call

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

.
6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson Call

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

6111 i/p | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson6111 i/p | Electro-pneumatic converter 6111 i/p | Samson

.
6116-022112000. 01 | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson I/P6116 | Electro-pneumatic converter I/P6116 Call

6116-022112000. 01 | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson I/P6116 | Electro-pneumatic converter I/P6116

6116-022112000. 01 | Bộ chuyển đổi điện-khí Samson I/P6116 | Electro-pneumatic converter I/P6116

.
ATB-5F | Venn ATB-5F | Bấy hơi kết nối bích Venn ATB-5F |Flange Steam Trap Venn ATB-5F |Venn Vietnam Call

ATB-5F | Venn ATB-5F | Bấy hơi kết nối bích Venn ATB-5F |Flange Steam Trap Venn ATB-5F |Venn Vietnam

ATB-5F | Venn ATB-5F | Bấy hơi kết nối bích Venn ATB-5F |Flange Steam Trap Venn ATB-5F |Venn Vietnam

.
ATB-5 | Venn ATB-5 | Bấy hơi kết nối ren Venn ATB-5 | Screwed Steam Trap Venn ATB-5 | Venn Vietnam Call

ATB-5 | Venn ATB-5 | Bấy hơi kết nối ren Venn ATB-5 | Screwed Steam Trap Venn ATB-5 | Venn Vietnam

ATB-5 | Venn ATB-5 | Bấy hơi kết nối ren Venn ATB-5 | Screwed Steam Trap Venn ATB-5 | Venn Vietnam

.
AT-6F | Venn AT-6F | Bấy hơi kết nối bích Venn AT-6F | Flanged Steam Trap Venn AT-6F | Venn Vietnam Call

AT-6F | Venn AT-6F | Bấy hơi kết nối bích Venn AT-6F | Flanged Steam Trap Venn AT-6F | Venn Vietnam

AT-6F | Venn AT-6F | Bấy hơi kết nối bích Venn AT-6F | Flanged Steam Trap Venn AT-6F | Venn Vietnam

.
AT-6 | Venn AT-6 | Bấy hơi kết nối ren Venn AT-6 | Screwed Steam Trap Venn AT-6 | Venn Vietnam Call

AT-6 | Venn AT-6 | Bấy hơi kết nối ren Venn AT-6 | Screwed Steam Trap Venn AT-6 | Venn Vietnam

AK-1H | Venn AK-1H | Bấy hơi kết nối ren Venn AK-1H | Flange Steam Trap Venn AK-1H | Venn Vietnam

.
AK-1H | Venn AK-1H | Bấy hơi kết nối ren Venn AK-1H | Flange Steam Trap Venn AK-1H | Venn Vietnam Call

AK-1H | Venn AK-1H | Bấy hơi kết nối ren Venn AK-1H | Flange Steam Trap Venn AK-1H | Venn Vietnam

AK-1H | Venn AK-1H | Bấy hơi kết nối ren Venn AK-1H | Flange Steam Trap Venn AK-1H | Venn Vietnam

.
AK-2H | Venn AK-2H | Bấy hơi kết nối bích Venn AK-2H | Flange Steam Trap Venn AK-2H | Venn Vietnam Call

AK-2H | Venn AK-2H | Bấy hơi kết nối bích Venn AK-2H | Flange Steam Trap Venn AK-2H | Venn Vietnam

AK-2H | Venn AK-2H | Bấy hơi kết nối bích Venn AK-2H | Flange Steam Trap Venn AK-2H | Venn Vietnam

.
AK-5F | Venn AK-5F | Bấy hơi kết nối bích Venn AK-5F | Flange Steam Trap Venn AK-5F | Venn Vietnam Call

AK-5F | Venn AK-5F | Bấy hơi kết nối bích Venn AK-5F | Flange Steam Trap Venn AK-5F | Venn Vietnam

AK-5F | Venn AK-5F | Bấy hơi kết nối bích Venn AK-5F | Flange Steam Trap Venn AK-5F | Venn Vietnam

.
AK-5 | Venn AK-5 | Bấy hơi dạng vặn Venn AK-5 | Screwed type Steam Trap Venn AK-5 | Venn Vietnam Call

AK-5 | Venn AK-5 | Bấy hơi dạng vặn Venn AK-5 | Screwed type Steam Trap Venn AK-5 | Venn Vietnam

AK-5 | Venn AK-5 | Bấy hơi dạng vặn Venn AK-5 | Screwed type Steam Trap Venn AK-5 | Venn Vietnam

.
AF-11H | Venn AF-11H | Bẫy hơi phao Venn AF-11H | Float type Steam Trap AF-11H | Venn Vietnam Call

AF-11H | Venn AF-11H | Bẫy hơi phao Venn AF-11H | Float type Steam Trap AF-11H | Venn Vietnam

AF-11H | Venn AF-11H | Bẫy hơi phao Venn AF-11H | Float type Steam Trap AF-11H | Venn Vietnam

.
AF-15F | Venn AF-15F | Bẫy hơi phao Venn AF-15F | Float type Steam Trap AF-15F | Venn Vietnam Call

AF-15F | Venn AF-15F | Bẫy hơi phao Venn AF-15F | Float type Steam Trap AF-15F | Venn Vietnam

AF-15F | Venn AF-15F | Bẫy hơi phao Venn AF-15F | Float type Steam Trap AF-15F | Venn Vietnam

.
Venn AT-1S | Bấy hơi nhiệt thẳng Venn AT-1S | Radiator Trap Venn AT-1S | Venn Vietnam Call

Venn AT-1S | Bấy hơi nhiệt thẳng Venn AT-1S | Radiator Trap Venn AT-1S | Venn Vietnam

Venn AT-1S | Bấy hơi nhiệt thẳng Venn AT-1S | Radiator Trap Venn AT-1S | Venn Vietnam

.
Venn AT-1A | Bấy hơi nhiệt góc Venn AT-1A | Radiator Trap Venn AT-1A | Venn Vietnam Call

Venn AT-1A | Bấy hơi nhiệt góc Venn AT-1A | Radiator Trap Venn AT-1A | Venn Vietnam

Venn AT-1A | Bấy hơi nhiệt góc Venn AT-1A | Radiator Trap Venn AT-1A | Venn Vietnam

.
Samson 5824-10 | Bộ điều khiển van Samson 5824-10 | Linear valve actuator Samson 5824-10 Call

Samson 5824-10 | Bộ điều khiển van Samson 5824-10 | Linear valve actuator Samson 5824-10

Samson 5824-10 | Bộ điều khiển van Samson 5824-10 | Linear valve actuator Samson 5824-10

.
Euchner MSC | Rơ-le an toàn Euchner MSC | Safety relay Euchner MSC Call

Euchner MSC | Rơ-le an toàn Euchner MSC | Safety relay Euchner MSC

Euchner MSC | Rơ-le an toàn Euchner MSC | Safety relay Euchner MSC

.
Euchner ESM-BA3 | Rơ-le an toàn Euchner ESM-BA3 | Safety relay Euchner ESM-BA3 Call

Euchner ESM-BA3 | Rơ-le an toàn Euchner ESM-BA3 | Safety relay Euchner ESM-BA3

Euchner ESM-BA3 | Rơ-le an toàn Euchner ESM-BA3 | Safety relay Euchner ESM-BA3

.
Euchner ESM-TE3 | Rơ-le an toàn Euchner ESM-TE3 | Safety relay Euchner ESM-TE3 Call

Euchner ESM-TE3 | Rơ-le an toàn Euchner ESM-TE3 | Safety relay Euchner ESM-TE3

Euchner ESM-TE3 | Rơ-le an toàn Euchner ESM-TE3 | Safety relay Euchner ESM-TE3

.
Euchner ESM-2H2 | Rơ-le an toàn Euchner ESM-2H2 | Safety relay Euchner ESM-2H2 Call

Euchner ESM-2H2 | Rơ-le an toàn Euchner ESM-2H2 | Safety relay Euchner ESM-2H2

Euchner ESM-2H2 | Rơ-le an toàn Euchner ESM-2H2 | Safety relay Euchner ESM-2H2

.
Euchner ES | Công tắc mức nước | Lever switch / single-pole ZSG, ZSE, ZXE series Call

Euchner ES | Công tắc mức nước | Lever switch / single-pole ZSG, ZSE, ZXE series

Euchner ES | Công tắc mức nước | Lever switch / single-pole ZSG, ZSE, ZXE series

.
Euchner ES | Công tắc dừng khẩn Euchner ÉS | Mushroom switch / emergency stop ES Call

Euchner ES | Công tắc dừng khẩn Euchner ÉS | Mushroom switch / emergency stop ES

Euchner ES | Công tắc dừng khẩn Euchner ÉS | Mushroom switch / emergency stop ES

.
Euchner EGM | Công tắc kéo đứt cáp Euchner RPS | Cable-pull switch Euchner RPS Call

Euchner EGM | Công tắc kéo đứt cáp Euchner RPS | Cable-pull switch Euchner RPS

Euchner EGM | Công tắc kéo đứt cáp Euchner RPS | Cable-pull switch Euchner RPS

.
Euchner EGM | Rơ-le lập trình được | Programmable relay Enchner EGM Call

Euchner EGM | Rơ-le lập trình được | Programmable relay Enchner EGM

Euchner EGM | Rơ-le lập trình được | Programmable relay Enchner EGM

.
Euchner EGM | Công tắc vị trí EGM | Stainless steel position switch Enchner EGM Call

Euchner EGM | Công tắc vị trí EGM | Stainless steel position switch Enchner EGM

Euchner EGM | Công tắc vị trí EGM | Stainless steel position switch Enchner EGM

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 144
  • Hôm nay 6,964
  • Hôm qua 9,481
  • Trong tuần 6,964
  • Trong tháng 233,737
  • Tổng cộng 5,800,118

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)