Elgo

mỗi trang
 LMIX2-047-03.0-1-01 |  magnetic scale read head | đầu đọc thang đo từ tính | Elgo Vietnam Call

LMIX2-047-03.0-1-01 | magnetic scale read head | đầu đọc thang đo từ tính | Elgo Vietnam

LMIX2-047-03.0-1-01 | magnetic scale read head | đầu đọc thang đo từ tính | Elgo Vietnam

.
EMSC Series | Elgo EMSC Series | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

EMSC Series | Elgo EMSC Series | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

EMSC Series | Elgo EMSC Series | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
DMIX3 | Elgo DMIX3 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

DMIX3 | Elgo DMIX3 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

DMIX3 | Elgo DMIX3 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
DMIX1 | Elgo DMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

DMIX1 | Elgo DMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

DMIX1 | Elgo DMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
LMIX2 | Elgo LMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

LMIX2 | Elgo LMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

LMIX2 | Elgo LMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
LMIX1 | Elgo LMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

LMIX1 | Elgo LMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

LMIX1 | Elgo LMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
FLW | Elgo FLW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

FLW | Elgo FLW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

FLW | Elgo FLW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
FOW | Elgo FOW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

FOW | Elgo FOW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

FOW | Elgo FOW | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
KMIX2 | Elgo KMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

KMIX2 | Elgo KMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

KMIX2 | Elgo KMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
GMIX1A | Elgo GMIX1A | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

GMIX1A | Elgo GMIX1A | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

GMIX1A | Elgo GMIX1A | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
PMIX2 | Elgo PMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

PMIX2 | Elgo PMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

PMIX2 | Elgo PMIX2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
PMIX1 | Elgo PMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

PMIX1 | Elgo PMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

PMIX1 | Elgo PMIX1 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
PMIX | Elgo PMIX | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

PMIX | Elgo PMIX | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

PMIX | Elgo PMIX | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
LMIX22 | Elgo LMIX22 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

LMIX22 | Elgo LMIX22 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

LMIX22 | Elgo LMIX22 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
GSI4 | Elgo GSI4 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

GSI4 | Elgo GSI4 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

GSI4 | Elgo GSI4 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
GSI2 | Elgo GSI2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

GSI2 | Elgo GSI2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

GSI2 | Elgo GSI2 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam Call

EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

EMIX23 | Elgo EMIX23 | Bộ mã hóa | Incremental linear encoder | Elgo Vietnam

.
BMAX | Elgo BMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam Call

BMAX | Elgo BMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

BMAX | Elgo BMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

.
IMAX | Elgo IMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam Call

IMAX | Elgo IMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

IMAX | Elgo IMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

.
FMAX | Elgo FMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam Call

FMAX | Elgo FMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

FMAX | Elgo FMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

.
EMAL | Elgo EMAL | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam Call

EMAL | Elgo EMAL | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

EMAL | Elgo EMAL | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

.
EMAX | Elgo EMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam Call

EMAX | Elgo EMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

EMAX | Elgo EMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

.
NMAX | Elgo NMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam Call

NMAX | Elgo NMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

NMAX | Elgo NMAX | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

.
GSA2 | Elgo GSA2 | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam Call

GSA2 | Elgo GSA2 | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

GSA2 | Elgo GSA2 | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

.
EMAX-HI | Elgo EMAX-HI | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam Call

EMAX-HI | Elgo EMAX-HI | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

EMAX-HI | Elgo EMAX-HI | Bộ mã hóa | Absolute linear encoder | Elgo Vietnam

.
EMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-1-00 | Elgo Electronic Vietnam Call

EMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-1-00 | Elgo Electronic Vietnam

EMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-1-00 | Elgo Electronic Vietnam

.
EMIX2-000-08.0-2-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-2-00 | Elgo Electronic Vietnam Call

EMIX2-000-08.0-2-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-2-00 | Elgo Electronic Vietnam

EMIX2-000-08.0-2-00 | Cảm biến thước từ EMIX2-000-08.0-2-00 | Elgo Electronic Vietnam

.
 LMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-08.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

.
 LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

.
 LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

.
 LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LMIX2-000-03.0-1-00 | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

.
LIMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam Call

LIMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

LIMAX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMAX | Elgo Electronic Vietnam

.
LIMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMIX | Elgo Electronic Vietnam Call

LIMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMIX | Elgo Electronic Vietnam

LIMIX | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LIMIX | Elgo Electronic Vietnam

.
LMIX1  | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX1 | Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX1 | Elgo Electronic Vietnam

LMIX1 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX1 | Elgo Electronic Vietnam

.
LMIX22 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX22| Elgo Electronic Vietnam Call

LMIX22 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX22| Elgo Electronic Vietnam

LMIX22 | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ LMIX22| Elgo Electronic Vietnam

.
MIRE | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MIRE | Elgo Electronic Vietnam Call

MIRE | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MIRE | Elgo Electronic Vietnam

MIRE | Elgo | Magnetic length measuring system | Cảm biến thước từ MIRE | Elgo Electronic Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 104
  • Hôm nay 11,085
  • Hôm qua 18,552
  • Trong tuần 95,716
  • Trong tháng 237,071
  • Tổng cộng 18,657,701

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)