Baumer

mỗi trang
GNAMG.0223P32 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam Call

GNAMG.0223P32 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

GNAMG.0223P32 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

.
GXMMW.A203P32 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam Call

GXMMW.A203P32 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

GXMMW.A203P32 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

.
GXM7W.110A101 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam Call

GXM7W.110A101 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

GXM7W.110A101 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

.
GBU5S.Z01 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam Call

GBU5S.Z01 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

GBU5S.Z01 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

.
GBU5S.Z01 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam Call

GBU5S.Z01 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

GBU5S.Z01 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

.
GXP5S.Z01| Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam Call

GXP5S.Z01| Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

GXP5S.Z01| Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

.
GXM7W.110A101 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam Call

GXM7W.110A101 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

GXM7W.110A101 | Baumer | Bộ mã hóa vòng quay | Absolute Encoder | Baumer Vietnam

.
PFMH-54.BC4R.C155 3.51H02.4001 + ZPX3-7233 | Baumer | Đồng hồ áp suất điện tử | CombiPressure Gauge Call

PFMH-54.BC4R.C155 3.51H02.4001 + ZPX3-7233 | Baumer | Đồng hồ áp suất điện tử | CombiPressure Gauge

PFMH-54.BC4R.C155 3.51H02.4001 + ZPX3-7233 | Baumer | Đồng hồ áp suất điện tử | CombiPressure Gauge

.
PFMH-55.BC4R.A1153.51H01.2002 | Baumer | Đồng hồ áp suất điện tử | CombiPressure Gauge Call

PFMH-55.BC4R.A1153.51H01.2002 | Baumer | Đồng hồ áp suất điện tử | CombiPressure Gauge

PFMH-55.BC4R.A1153.51H01.2002 | Baumer | Đồng hồ áp suất điện tử | CombiPressure Gauge

.
PFMH- 55.BC4R.A115 3.51201.2002 | Đồng hồ áp suất điện tử | CombiPressure Gauge Call

PFMH- 55.BC4R.A115 3.51201.2002 | Đồng hồ áp suất điện tử | CombiPressure Gauge

PFMH- 55.BC4R.A115 3.51201.2002 | Đồng hồ áp suất điện tử | CombiPressure Gauge

.
HOG 10 DN 1024 I LR 16H7 KLK-AX | 11070362 | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam Call

HOG 10 DN 1024 I LR 16H7 KLK-AX | 11070362 | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

HOG 10 DN 1024 I LR 16H7 KLK-AX | 11070362 | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

.
HOG 10 DN 1024 I LR 17K1:10 KLK-AX | 11070356 | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam Call

HOG 10 DN 1024 I LR 17K1:10 KLK-AX | 11070356 | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

HOG 10 DN 1024 I LR 17K1:10 KLK-AX | 11070356 | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

.
HOG 10D 1024 DC9-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam Call

HOG 10D 1024 DC9-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

HOG 10D 1024 DC9-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

.
HOG 10D 1024 DC10-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam Call

HOG 10D 1024 DC10-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

HOG 10D 1024 DC10-30V 100mA 2500R | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vòng quay | Encoder | Baumer Vietnam

.
HOG 10D 1024 I SN:1657943 | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vong quay | Encoder | Baumer Vietnam Call

HOG 10D 1024 I SN:1657943 | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vong quay | Encoder | Baumer Vietnam

HOG 10D 1024 I SN:1657943 | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vong quay | Encoder | Baumer Vietnam

.
HOG 10D 1024 I SN:1657943 | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vong quay | Encoder | Baumer Vietnam Call

HOG 10D 1024 I SN:1657943 | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vong quay | Encoder | Baumer Vietnam

HOG 10D 1024 I SN:1657943 | Baumer | Hubner | Bộ mã hóa vong quay | Encoder | Baumer Vietnam

.
MA20 #I401D26W0204| Baumer ITD 4 B10 Y 5 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 4 B10 Y 5 Call

MA20 #I401D26W0204| Baumer ITD 4 B10 Y 5 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 4 B10 Y 5

MA20 #I401D26W0204| Baumer ITD 4 B10 Y 5 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 4 B10 Y 5

.
ITD 4 B10 Y 5 | Baumer ITD 4 B10 Y 5 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 4 B10 Y 5 Call

ITD 4 B10 Y 5 | Baumer ITD 4 B10 Y 5 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 4 B10 Y 5

ITD 4 B10 Y 5 | Baumer ITD 4 B10 Y 5 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 4 B10 Y 5

.
ITD 40 B10 | Baumer ITD 40 B10 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10 Call

ITD 40 B10 | Baumer ITD 40 B10 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10

ITD 40 B10 | Baumer ITD 40 B10 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10

.
ITD 40 B10 Y 1 | Baumer ITD 40 B10 Y 1 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10 Y 1 Call

ITD 40 B10 Y 1 | Baumer ITD 40 B10 Y 1 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10 Y 1

ITD 40 B10 Y 1 | Baumer ITD 40 B10 Y 1 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10 Y 1

.
ITD 40 B10 Y 4 | Baumer ITD 40 B10 Y 4 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10 Y 4 Call

ITD 40 B10 Y 4 | Baumer ITD 40 B10 Y 4 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10 Y 4

ITD 40 B10 Y 4 | Baumer ITD 40 B10 Y 4 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10 Y 4

.
ITD 40 B10 Y 5 | Baumer ITD 40 B10 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10 Y 5 Call

ITD 40 B10 Y 5 | Baumer ITD 40 B10 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10 Y 5

ITD 40 B10 Y 5 | Baumer ITD 40 B10 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 40 B10 Y 5

.
ITD 41 B10 | Baumer ITD 41 B10 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 41 B10 | Baumer Call

ITD 41 B10 | Baumer ITD 41 B10 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 41 B10 | Baumer

ITD 41 B10 | Baumer ITD 41 B10 - Incremental encoders | Bộ mã hoá vòng xoay ITD 41 B10 | Baumer

.
HG 6 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer Call

HG 6 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

HG 6 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

.
HG 16 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer Call

HG 16 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

HG 16 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

.
HG 18 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer Call

HG 18 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

HG 18 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

.
HG 22 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer Call

HG 22 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

HG 22 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

.
HG 21 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer Call

HG 21 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

HG 21 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

.
HG 211 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer Call

HG 211 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

HG 211 - Encoders without bearings - incremental | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

.
MHAP 100 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Call

MHAP 100 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc |

MHAP 100 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc |

.
MHAP 200 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Call

MHAP 200 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc |

MHAP 200 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc |

.
MHAP 400 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Call

MHAP 400 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc |

MHAP 400 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc |

.
MIR 3000F - HDmag flex - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Call

MIR 3000F - HDmag flex - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc |

MIR 3000F - HDmag flex - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc |

.
MQR 3000F - HDmag flex - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Call

MQR 3000F - HDmag flex - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc |

MQR 3000F - HDmag flex - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

.
MHAD 50 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer Call

MHAD 50 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

MHAD 50 - HDmag - Encoders without bearings - absolute | Bộ mã hoá vòng xoay không tiếp xúc | Baumer

.
Contact less magnetic angle sensors measure rotary angles up to 360° | Cảm biến góc quay 360 độ Call

Contact less magnetic angle sensors measure rotary angles up to 360° | Cảm biến góc quay 360 độ

Contact less magnetic angle sensors measure rotary angles up to 360° | Cảm biến góc quay 360 độ

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 130
 • Hôm nay 8,727
 • Hôm qua 9,481
 • Trong tuần 8,727
 • Trong tháng 235,500
 • Tổng cộng 5,801,881

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)