EGE

Chào mừng
EGE cung cấp nhiều loại cảm biến tiêu chuẩn và đặc biệt. Chúng tôi cũng hân hạnh sản xuất các cảm biến tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi và yêu cầu danh mục hoàn chỉnh của chúng tôi.
Cám ơn sự quan tâm của bạn.

 

mỗi trang
SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam Call

SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam

SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam

.
SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam Call

SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam

SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam

.
KGK 002 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 002 | EGE Việt Nam Call

KGK 002 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 002 | EGE Việt Nam

KGK 002 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 002 | EGE Việt Nam

.
KGK 005 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 005 | EGE Việt Nam Call

KGK 005 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 005 | EGE Việt Nam

KGK 005 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 005 | EGE Việt Nam

.
KGK 007 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 007 | EGE Việt Nam Call

KGK 007 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 007 | EGE Việt Nam

KGK 007 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 007 | EGE Việt Nam

.
KGK 012 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 012 | EGE Việt Nam Call

KGK 012 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 012 | EGE Việt Nam

KGK 012 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 012 | EGE Việt Nam

.
KGK 015 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 015 | EGE Việt Nam Call

KGK 015 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 015 | EGE Việt Nam

KGK 015 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 015 | EGE Việt Nam

.
KNK 0150series |  Công tắc tiệm cận điện dung KNK 0150series | EGE Việt Nam Call

KNK 0150series | Công tắc tiệm cận điện dung KNK 0150series | EGE Việt Nam

KNK 0150series | Công tắc tiệm cận điện dung KNK 0150series | EGE Việt Nam

.
KNK 025 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KNK 025 | EGE Việt Nam Call

KNK 025 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KNK 025 | EGE Việt Nam

KNK 025 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KNK 025 | EGE Việt Nam

.
KNK 090 series |  Công tắc tiệm cận điện dung dòng KNK 090 | EGE Việt Nam Call

KNK 090 series | Công tắc tiệm cận điện dung dòng KNK 090 | EGE Việt Nam

KNK 090 series | Công tắc tiệm cận điện dung dòng KNK 090 | EGE Việt Nam

.
LDN 1000 | Cảm biến lưu lượng nhiệt LDN 1000 | EGE Việt Nam Call

LDN 1000 | Cảm biến lưu lượng nhiệt LDN 1000 | EGE Việt Nam

LDN 1000 | Cảm biến lưu lượng nhiệt LDN 1000 | EGE Việt Nam

.
DN 752 series | Bộ điều chỉnh áp suất khí DN 752 series | EGE Việt Nam Call

DN 752 series | Bộ điều chỉnh áp suất khí DN 752 series | EGE Việt Nam

DN 752 series | Bộ điều chỉnh áp suất khí DN 752 series | EGE Việt Nam

.
KA, KB series | Công tắc mức điện dung dòng KA, KB | EGE Việt Nam Call

KA, KB series | Công tắc mức điện dung dòng KA, KB | EGE Việt Nam

KA, KB series | Công tắc mức điện dung dòng KA, KB | EGE Việt Nam

.
KGF series |  Công tắc mức điện dung Dòng KGF | EGE Việt Nam Call

KGF series | Công tắc mức điện dung Dòng KGF | EGE Việt Nam

KGF series | Công tắc mức điện dung Dòng KGF | EGE Việt Nam

.
MFK series | Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFK series | EGE Việt Nam Call

MFK series | Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFK series | EGE Việt Nam

MFK series | Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFK series | EGE Việt Nam

.
MFC series |  Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFC series | EGE Việt Nam Call

MFC series | Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFC series | EGE Việt Nam

MFC series | Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFC series | EGE Việt Nam

.
MFP series | Cảm biến mức điện dung MFP series | EGE Việt Nam Call

MFP series | Cảm biến mức điện dung MFP series | EGE Việt Nam

MFP series | Cảm biến mức điện dung MFP series | EGE Việt Nam

.
SDI 852, SDI 853 | Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dòng SDI 852, SDI 853| EGE Việt Nam Call

SDI 852, SDI 853 | Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dòng SDI 852, SDI 853| EGE Việt Nam

SDI 852, SDI 853 | Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dòng SDI 852, SDI 853| EGE Việt Nam

.
SDV 652 series | Đồng hồ đo lưu lượng xoáy Sê-ri SDV 652 | EGE Việt Nam Call

SDV 652 series | Đồng hồ đo lưu lượng xoáy Sê-ri SDV 652 | EGE Việt Nam

SDV 652 series | Đồng hồ đo lưu lượng xoáy Sê-ri SDV 652 | EGE Việt Nam

.
SDN 554 series | Đồng hồ đo lưu lượng nước SDN 554 | EGE Việt Nam Call

SDN 554 series | Đồng hồ đo lưu lượng nước SDN 554 | EGE Việt Nam

SDN 554 series | Đồng hồ đo lưu lượng nước SDN 554 | EGE Việt Nam

.
SDN 552 series |Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng nhiệt Sê-ri SDN 552 | EGE Việt Nam Call

SDN 552 series |Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng nhiệt Sê-ri SDN 552 | EGE Việt Nam

SDN 552 series |Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng nhiệt Sê-ri SDN 552 | EGE Việt Nam

.
SDN 506 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC SDN 506 series | EGE Việt Nam Call

SDN 506 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC SDN 506 series | EGE Việt Nam

SDN 506 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC SDN 506 series | EGE Việt Nam

.
SDNC 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC 503 series | EGE Việt Nam Call

SDNC 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC 503 series | EGE Việt Nam

SDNC 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC 503 series | EGE Việt Nam

.
SDN 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 503 series | EGE Việt Nam Call

SDN 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 503 series | EGE Việt Nam

SDN 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 503 series | EGE Việt Nam

.
SDN 515, SDN 520 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 515, SDN 520 series | EGE Việt Nam Call

SDN 515, SDN 520 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 515, SDN 520 series | EGE Việt Nam

SDN 515, SDN 520 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 515, SDN 520 series | EGE Việt Nam

.
SDN 504 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 504 series | EGE Việt Nam Call

SDN 504 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 504 series | EGE Việt Nam

SDN 504 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 504 series | EGE Việt Nam

.
STK, ST series | Đầu dò ren STK, ST series | EGE Việt Nam Call

STK, ST series | Đầu dò ren STK, ST series | EGE Việt Nam

STK, ST series | Đầu dò ren STK, ST series | EGE Việt Nam

.
STA series | Đầu dò luồng STA | EGE Việt Nam Call

STA series | Đầu dò luồng STA | EGE Việt Nam

STA series | Đầu dò luồng STA | EGE Việt Nam

.
SC 440 series | Công tắc dòng nhiệt SC 440 series | EGE Việt Nam Call

SC 440 series | Công tắc dòng nhiệt SC 440 series | EGE Việt Nam

SC 440 series | Công tắc dòng nhiệt SC 440 series | EGE Việt Nam

.
SCS 440 series | Công tắc dòng nhiệt SCS 440 series | EGE Việt Nam Call

SCS 440 series | Công tắc dòng nhiệt SCS 440 series | EGE Việt Nam

SCS 440 series | Công tắc dòng nhiệt SCS 440 series | EGE Việt Nam

.
SNT 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNT 450 series | EGE Việt Nam Call

SNT 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNT 450 series | EGE Việt Nam

SNT 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNT 450 series | EGE Việt Nam

.
SNS 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNS 450 series | EGE Việt Nam Call

SNS 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNS 450 series | EGE Việt Nam

SNS 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNS 450 series | EGE Việt Nam

.
EGE SDTN | Cảm biến dòng chảy EGE SDTN | Công tắc dòng chảy EGE SDTN | EGE Việt Nam Call

EGE SDTN | Cảm biến dòng chảy EGE SDTN | Công tắc dòng chảy EGE SDTN | EGE Việt Nam

EGE SDTN | Cảm biến dòng chảy EGE SDTN | Công tắc dòng chảy EGE SDTN | EGE Việt Nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 120
 • Hôm nay 7,048
 • Hôm qua 12,012
 • Trong tuần 19,060
 • Trong tháng 266,449
 • Tổng cộng 18,282,118

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)