Pilz

mỗi trang
787585 | Pilz | expansion; Series: PZE X4P C; Inputs:1; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam Call

787585 | Pilz | expansion; Series: PZE X4P C; Inputs:1; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

787585 | Pilz | expansion; Series: PZE X4P C; Inputs:1; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

.
774318 Module: safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 230VAC; Inputs:2 | Pilz VietNam Call

774318 Module: safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 230VAC; Inputs:2 | Pilz VietNam

774318 Module: safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 230VAC; Inputs:2 | Pilz VietNam

.
774730 | Pilz | Safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 24VAC; Inputs:2; IP40 | Pilz VietNam Call

774730 | Pilz | Safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 24VAC; Inputs:2; IP40 | Pilz VietNam

774730 | Pilz | Safety relay; Series: PNOZ X3; 24VDC; 24VAC; Inputs:2; IP40 | Pilz VietNam

.
514120 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam Call

514120 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

514120 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

.
541180 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam Call

541180 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

541180 | Pilz | Actuator; Series: PSEN cs4.1; IP6K9K | Pilz VietNam

.
774131 | Pilz | Rơ le an toàn PNOZ e1vp; Inputs:2; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam Call

774131 | Pilz | Rơ le an toàn PNOZ e1vp; Inputs:2; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

774131 | Pilz | Rơ le an toàn PNOZ e1vp; Inputs:2; Outputs:4; IP40 | Pilz VietNam

.
Tk 016-03y-h-U180-2322 | Công tắc hành trình | Limit Switch | Schmersal Việt Nam Call

Tk 016-03y-h-U180-2322 | Công tắc hành trình | Limit Switch | Schmersal Việt Nam

Tk 016-03y-h-U180-2322 | Công tắc hành trình | Limit Switch | Schmersal Việt Nam

.
775850 PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30  | Pilz Vietnam Call

775850 PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30 | Pilz Vietnam

775850 PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30 | Pilz Vietnam

.
775830 PNOZ 2 110VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30 | Pilz Vietnam Call

775830 PNOZ 2 110VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30 | Pilz Vietnam

775830 PNOZ 2 110VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30 | Pilz Vietnam

.
775810 PNOZ 2 42VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30 Call

775810 PNOZ 2 42VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30

775810 PNOZ 2 42VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30

.
775800 PNOZ 2 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30 Call

775800 PNOZ 2 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30

775800 PNOZ 2 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 278,30

.
775695 PNOZ 1 24VDC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70 Call

775695 PNOZ 1 24VDC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70

775695 PNOZ 1 24VDC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70

.
775650 PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70 Call

775650 PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70

775650 PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70

.
775630 PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70 Call

775630 PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70

775630 PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70

.
775620 PNOZ 1 48VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70 Call

775620 PNOZ 1 48VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70

775620 PNOZ 1 48VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70

.
775600 PNOZ 1 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70 Call

775600 PNOZ 1 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70

775600 PNOZ 1 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 90.0 mm 239,70

.
775510 PU3Z 24VAC/DC 3n/o 1n/c 6so Safe voltage monitoring 112.5 mm 709,30 Call

775510 PU3Z 24VAC/DC 3n/o 1n/c 6so Safe voltage monitoring 112.5 mm 709,30

775510 PU3Z 24VAC/DC 3n/o 1n/c 6so Safe voltage monitoring 112.5 mm 709,30

.
775510 PU3Z 24VAC/DC 3n/o 1n/c 6so Safe voltage monitoring 112.5 mm 709,30 Call

775510 PU3Z 24VAC/DC 3n/o 1n/c 6so Safe voltage monitoring 112.5 mm 709,30

775510 PU3Z 24VAC/DC 3n/o 1n/c 6so Safe voltage monitoring 112.5 mm 709,30

.
775505 PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so Safe voltage monitoring 112.5 mm 709,30 Call

775505 PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so Safe voltage monitoring 112.5 mm 709,30

775505 PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so Safe voltage monitoring 112.5 mm 709,30

.
774791 PNOZ V 300s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80 Call

774791 PNOZ V 300s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80

774791 PNOZ V 300s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80

.
774790 PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80 Call

774790 PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80

774790 PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80

.
774789 PNOZ V 3s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80 Call

774789 PNOZ V 3s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80

774789 PNOZ V 3s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o t Screw terminal 90.0 mm 282,80

.
774768 PNOZ 8 230VAC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80 Call

774768 PNOZ 8 230VAC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80

774768 PNOZ 8 230VAC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80

.
774764 PNOZ 8 110VAC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80 Call

774764 PNOZ 8 110VAC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80

774764 PNOZ 8 110VAC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80

.
774760 PNOZ 8 24VDC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80 Call

774760 PNOZ 8 24VDC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80

774760 PNOZ 8 24VDC 3n/o 1n/c 2so Screw terminal 90.0 mm 386,80

.
774749 PNOZ X10.1 24VDC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60 Call

774749 PNOZ X10.1 24VDC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60

774749 PNOZ X10.1 24VDC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60

.
774746 PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60 Call

774746 PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60

774746 PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60

.
774745 PNOZ X10.1 110-120VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60 Call

774745 PNOZ X10.1 110-120VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60

774745 PNOZ X10.1 110-120VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60

.
774741 PNOZ X10.1 42 VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60 Call

774741 PNOZ X10.1 42 VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60

774741 PNOZ X10.1 42 VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60

.
774740 PNOZ X10.1 24 VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60 Call

774740 PNOZ X10.1 24 VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60

774740 PNOZ X10.1 24 VAC 6n/o 4n/c 6LED Screw terminal 90.0 mm 361,60

.
774739 PNOZ X4 240VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Call

774739 PNOZ X4 240VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

774739 PNOZ X4 240VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

.
774738 PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Call

774738 PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

774738 PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

.
774736 PNOZ X4 120VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Call

774736 PNOZ X4 120VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

774736 PNOZ X4 120VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

.
774735 PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Call

774735 PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

774735 PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

.
774734 PNOZ X4 110VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Call

774734 PNOZ X4 110VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

774734 PNOZ X4 110VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

.
774731 PNOZ X4 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70 Call

774731 PNOZ X4 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

774731 PNOZ X4 24VAC 3n/o 1n/c Screw terminal 45.0 mm 188,70

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 153
  • Hôm nay 2,268
  • Hôm qua 9,481
  • Trong tuần 2,268
  • Trong tháng 229,041
  • Tổng cộng 5,795,422

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)