Bộ nguồn - Cổng chuyển đổi

mỗi trang
ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam Call

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

.
ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam Call

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

ML30-100 | Puls | Bộ nguồn 24-28VDC 1.3-1.1A 30W ML30-100 | Puls Vietnam

.
TOS9300 | Kikusui TOS9300 | Máy đó trở kháng Kikusui | Hipot and Insulation Resistance Tester Call

TOS9300 | Kikusui TOS9300 | Máy đó trở kháng Kikusui | Hipot and Insulation Resistance Tester

TOS9300 | Kikusui TOS9300 | Máy đó trở kháng Kikusui | Hipot and Insulation Resistance Tester

.
QT20.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

QT20.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

QT20.241 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
QT20.241-C1 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam Call

QT20.241-C1 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

QT20.241-C1 | Puls | Bộ nguồn 3-phase 24VDC, 20A gắn Dinrail | Puls Vietnam

.
CS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A  | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls Call

CS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

CS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

.
QS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A  | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls Call

QS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

QS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

.
QS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A  | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls Call

QS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

QS3.241 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 24V, 3.3A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

.
SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam Call

SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam

SLR10.241 | Puls SLR10.241 | Bộ nguồn 220VAC/24VDC 10A SLR10.241 | Puls Vietnam

.
PIC120.241D | Puls PIC120.241 | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24VDC, 5A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls Call

PIC120.241D | Puls PIC120.241 | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24VDC, 5A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

PIC120.241D | Puls PIC120.241 | Bộ nguồn gắn Din Rail 1 Pha 24VDC, 5A | Puls Vietnam | Bộ nguồn Puls

.
R P 32300 | R A 20230 | Bộ chuyển đồi tín hiệu điện trở | Knick VietNam Call

R P 32300 | R A 20230 | Bộ chuyển đồi tín hiệu điện trở | Knick VietNam

R P 32300 | R A 20230 | Bộ chuyển đồi tín hiệu điện trở | Knick VietNam

.
AC/DC High Voltage Transducer | P 41000 TRMS | P 42000 TRMS | P 43000 TRMS| Knick VietNam Call

AC/DC High Voltage Transducer | P 41000 TRMS | P 42000 TRMS | P 43000 TRMS| Knick VietNam

AC/DC High Voltage Transducer | P 41000 TRMS | P 42000 TRMS | P 43000 TRMS| Knick VietNam

.
IsoPower A 20900 | Bộ nguồn IsoPower A 20900 | Knick VietNam Call

IsoPower A 20900 | Bộ nguồn IsoPower A 20900 | Knick VietNam

IsoPower A 20900 | Bộ nguồn IsoPower A 20900 | Knick VietNam

.
QS10.241 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 10A | Puls Vietnam Call

QS10.241 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 10A | Puls Vietnam

QS10.241 | Puls | DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems 24VDC, 10A | Puls Vietnam

.
ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam Call

ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam

ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam

.
Puls CP10.241 | Bộ nguồn Puls Puls CP10.241 | AC/DC power supply Puls Puls CP10.241 | Puls Việt Nam Call

Puls CP10.241 | Bộ nguồn Puls Puls CP10.241 | AC/DC power supply Puls Puls CP10.241 | Puls Việt Nam

Puls CP10.241 | Bộ nguồn Puls Puls CP10.241 | AC/DC power supply Puls Puls CP10.241 | Puls Việt Nam

.
Puls ML60 | Bộ chuyển nguồn Puls ML60 | AC/DC power supply Puls MLML60 | Puls Việt Nam Call

Puls ML60 | Bộ chuyển nguồn Puls ML60 | AC/DC power supply Puls MLML60 | Puls Việt Nam

Puls ML60 | Bộ chuyển nguồn Puls ML60 | AC/DC power supply Puls MLML60 | Puls Việt Nam

.
Puls ML60 | Bộ chuyển nguồn Puls ML60 | AC/DC power supply Puls MLML60 | Puls Việt Nam Call

Puls ML60 | Bộ chuyển nguồn Puls ML60 | AC/DC power supply Puls MLML60 | Puls Việt Nam

Puls ML60 | Bộ chuyển nguồn Puls ML60 | AC/DC power supply Puls MLML60 | Puls Việt Nam

.
Puls ML70.100 | Bộ chuyển nguồn Puls ML70.100 | AC/DC power supply Puls MLML70.100 | Puls Việt Nam Call

Puls ML70.100 | Bộ chuyển nguồn Puls ML70.100 | AC/DC power supply Puls MLML70.100 | Puls Việt Nam

Puls ML70.100 | Bộ chuyển nguồn Puls ML70.100 | AC/DC power supply Puls MLML70.100 | Puls Việt Nam

.
Puls ML70.100 | Bộ chuyển nguồn Puls ML70.100 | AC/DC power supply Puls MLML70.100 | Puls Việt Nam Call

Puls ML70.100 | Bộ chuyển nguồn Puls ML70.100 | AC/DC power supply Puls MLML70.100 | Puls Việt Nam

Puls ML70.100 | Bộ chuyển nguồn Puls ML70.100 | AC/DC power supply Puls MLML70.100 | Puls Việt Nam

.
Puls ML95.100 | Bộ chuyển nguồn Puls ML95.100 | AC/DC power supply Puls MLML95.100 | Puls Việt Nam Call

Puls ML95.100 | Bộ chuyển nguồn Puls ML95.100 | AC/DC power supply Puls MLML95.100 | Puls Việt Nam

Puls ML95.100 | Bộ chuyển nguồn Puls ML95.100 | AC/DC power supply Puls MLML95.100 | Puls Việt Nam

.
Puls ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam Call

Puls ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam

Puls ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam

.
Puls ML90.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML90.200 | AC/DC power supply Puls ML90.200 | Puls Việt Nam Call

Puls ML90.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML90.200 | AC/DC power supply Puls ML90.200 | Puls Việt Nam

Puls ML90.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML90.200 | AC/DC power supply Puls ML90.200 | Puls Việt Nam

.
Puls ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam Call

Puls ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam

Puls ML100.200 | Bộ chuyển nguồn Puls ML100.200 | AC/DC power supply Puls ML100.200 | Puls Việt Nam

.
Puls MLY02.100 | Bộ chuyển nguồn Puls MLY02.100 | Redundancy module Puls MLY02.100 | Puls Việt Nam Call

Puls MLY02.100 | Bộ chuyển nguồn Puls MLY02.100 | Redundancy module Puls MLY02.100 | Puls Việt Nam

Puls MLY02.100 | Bộ chuyển nguồn Puls MLY02.100 | Redundancy module Puls MLY02.100 | Puls Việt Nam

.
Puls MLY10.241 | Bộ chuyển nguồn Puls MLY10.241 | Redundancy module Puls MLY10.241 | Puls Việt Nam Call

Puls MLY10.241 | Bộ chuyển nguồn Puls MLY10.241 | Redundancy module Puls MLY10.241 | Puls Việt Nam

Puls MLY10.241 | Bộ chuyển nguồn Puls MLY10.241 | Redundancy module Puls MLY10.241 | Puls Việt Nam

.
Puls SLA4.100 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA4.100 | AC/DC power supply Puls SLA4.100 | Puls Việt Nam Call

Puls SLA4.100 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA4.100 | AC/DC power supply Puls SLA4.100 | Puls Việt Nam

Puls SLA4.100 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA4.100 | AC/DC power supply Puls SLA4.100 | Puls Việt Nam

.
Puls SLA4.100 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA4.100 | AC/DC power supply Puls SLA4.100 | Puls Việt Nam Call

Puls SLA4.100 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA4.100 | AC/DC power supply Puls SLA4.100 | Puls Việt Nam

Puls SLA4.100 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA4.100 | AC/DC power supply Puls SLA4.100 | Puls Việt Nam

.
Puls SLA8.100 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA8.100 | AC/DC power supply Puls SLA8.100 | Puls Việt Nam Call

Puls SLA8.100 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA8.100 | AC/DC power supply Puls SLA8.100 | Puls Việt Nam

Puls SLA8.100 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA8.100 | AC/DC power supply Puls SLA8.100 | Puls Việt Nam

.
Puls SLA8.300 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA8.300 | AC/DC power supply Puls SLA8.300 | Puls Việt Nam Call

Puls SLA8.300 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA8.300 | AC/DC power supply Puls SLA8.300 | Puls Việt Nam

Puls SLA8.300 | Bộ nguồn 3 pha Puls SLA8.300 | AC/DC power supply Puls SLA8.300 | Puls Việt Nam

.
Puls CP10.241 | Bộ nguồn Puls Puls CP10.241 | AC/DC power supply Puls Puls CP10.241 | Puls Việt Nam Call

Puls CP10.241 | Bộ nguồn Puls Puls CP10.241 | AC/DC power supply Puls Puls CP10.241 | Puls Việt Nam

Puls CP10.241 | Bộ nguồn Puls Puls CP10.241 | AC/DC power supply Puls Puls CP10.241 | Puls Việt Nam

.
UB10.241 | Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam Call

UB10.241 | Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam

UB10.241 | Puls | DC-UPS Control Unit 24V, 10A | Puls Vietnam

.
QTD20.241 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam Call

QTD20.241 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam

QTD20.241 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam

.
CPS20.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam Call

CPS20.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam

CPS20.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 20A | Puls Vietnam

.
CPS20.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 16.3A | Puls Vietnam Call

CPS20.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 16.3A | Puls Vietnam

CPS20.241-60 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 16.3A | Puls Vietnam

.
QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam Call

QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam

QS10.241-D1 | Puls | Bộ nguồn chuyển đổi DC/DC Converter 24V, 10A | Puls Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - nhan@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - sales@greentechvn.com

Sales Support - sales@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sale HCM-01 - thuy@greentechvn.com

Sale HCM-01 - thuy@greentechvn.com - Ms. Thủy: 079 6640303

Sale HCM-02 - phu@greentechvn.com

Sale HCM-02 - phu@greentechvn.com - Mr. Phú: 0903 077 267

Sale HCM-03 - hanh@greentechvn.com

Sale HCM-03 - hanh@greentechvn.com - Ms. Hạnh: 0905405433

Sales Chi nhánh Quảng Nam - han@greentechvn.com -

Sales Chi nhánh Quảng Nam - han@greentechvn.com - - Mr. Hân: 0912 635 379

Chi nhánh Hà Nội - thai@greentechvn.com

Chi nhánh Hà Nội - thai@greentechvn.com - Mr. Thái: 0987040968

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 169
 • Hôm nay 6,819
 • Hôm qua 7,594
 • Trong tuần 14,413
 • Trong tháng 176,371
 • Tổng cộng 10,496,813

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)