Đo lường nhiệt độ và độ ẩm

mỗi trang
Gefran LT-M-0450-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0450-S | Position Sensor Gefran LT-M-045 Call

Gefran LT-M-0450-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0450-S | Position Sensor Gefran LT-M-045

Gefran LT-M-0450-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0450-S | Position Sensor Gefran LT-M-0450-S

.
Gefran LT-M-0600-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0600-S | Position Sensor Gefran LT-M-060 Call

Gefran LT-M-0600-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0600-S | Position Sensor Gefran LT-M-060

Gefran LT-M-0600-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0600-S | Position Sensor Gefran LT-M-0600-S

.
Gefran LT-M-0200-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0200-S | Position Sensor Gefran LT-M-020 Call

Gefran LT-M-0200-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0200-S | Position Sensor Gefran LT-M-020

Gefran LT-M-0200-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0200-S | Position Sensor Gefran LT-M-0200-S

.
Gefran LT-M-0300-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0300-S | Position Sensor Gefran LT-M-030 Call

Gefran LT-M-0300-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0300-S | Position Sensor Gefran LT-M-030

Gefran LT-M-0300-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0300-S | Position Sensor Gefran LT-M-0300-S

.
Gefran LT-M-0750-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0750-S | Position Sensor Gefran LT-M-075 Call

Gefran LT-M-0750-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0750-S | Position Sensor Gefran LT-M-075

Gefran LT-M-0750-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0750-S | Position Sensor Gefran LT-M-0750-S

.
Gefran LT-M-0800-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0800-S | Position Sensor Gefran LT-M-080 Call

Gefran LT-M-0800-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0800-S | Position Sensor Gefran LT-M-080

Gefran LT-M-0800-S | Cảm biến vị trị tuyến tính Gefran LT-M-0800-S | Position Sensor Gefran LT-M-0800-S

.
TTK 171 ECO | Trotec TTK 171 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 171 ECO | Trotec TTK 171 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 171 ECO | Trotec TTK 171 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTK 170 ECO | Trotec TTK 170 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 170 ECO | Trotec TTK 170 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 170 ECO | Trotec TTK 170 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTK 75 ECO | Trotec TTK 75 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 75 ECO | Trotec TTK 75 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 75 ECO | Trotec TTK 75 ECO | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTK 650 S | Trotec TTK 650 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 650 S | Trotec TTK 650 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 650 S | Trotec TTK 650 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTK 350 S | Trotec TTK 350 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 350 S | Trotec TTK 350 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 350 S | Trotec TTK 350 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTK 170 S | Trotec TTK 170 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 170 S | Trotec TTK 170 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 170 S | Trotec TTK 170 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTK 140 S | Trotec TTK 140 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 140 S | Trotec TTK 140 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 140 S | Trotec TTK 140 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTK 105 S | Trotec TTK 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 105 S | Trotec TTK 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 105 S | Trotec TTK 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTK 655 S | Trotec TTK 655 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 655 S | Trotec TTK 655 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 655 S | Trotec TTK 655 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTK 355 S | Trotec TTK 355 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 355 S | Trotec TTK 355 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 355 S | Trotec TTK 355 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTK 175 S | Trotec TTK 175 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 175 S | Trotec TTK 175 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 175 S | Trotec TTK 175 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTK 125 S | Trotec TTK 125 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTK 125 S | Trotec TTK 125 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTK 125 S | Trotec TTK 125 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DS 60 | Trotec DS 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DS 60 | Trotec DS 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DS 60 | Trotec DS 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DS 30 | Trotec DS 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DS 30 | Trotec DS 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DS 30 | Trotec DS 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DH 145 SH | Trotec DH 145 SH | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DH 145 SH | Trotec DH 145 SH | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 145 SH | Trotec DH 145 SH | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DH 145 S | Trotec DH 145 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DH 145 S | Trotec DH 145 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 145 S | Trotec DH 145 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DH 115 S | Trotec DH 115 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DH 115 S | Trotec DH 115 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 115 S | Trotec DH 115 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DH 105 S | Trotec DH 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DH 105 S | Trotec DH 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 105 S | Trotec DH 105 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DH 95 S | Trotec DH 95 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DH 95 S | Trotec DH 95 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 95 S | Trotec DH 95 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DH 65 S | Trotec DH 65 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DH 65 S | Trotec DH 65 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 65 S | Trotec DH 65 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DH 25 S | Trotec DH 25 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DH 25 S | Trotec DH 25 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 25 S | Trotec DH 25 S | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DH 60 | Trotec DH 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DH 60 | Trotec DH 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 60 | Trotec DH 60 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DH 30 | Trotec DH 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DH 30 | Trotec DH 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 30 | Trotec DH 30 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
DH 15 | Trotec DH 15 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

DH 15 | Trotec DH 15 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

DH 15 | Trotec DH 15 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTR 250 HP | Trotec TTR 250 HP | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTR 250 HP | Trotec TTR 250 HP | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 250 HP | Trotec TTR 250 HP | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTR 250 EX | Trotec TTR 250 EX | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTR 250 EX | Trotec TTR 250 EX | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 250 EX | Trotec TTR 250 EX | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTR 250 | Trotec TTR 250 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTR 250 | Trotec TTR 250 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 250 | Trotec TTR 250 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTR 160 | Trotec TTR 160 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTR 160 | Trotec TTR 160 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 160 | Trotec TTR 160 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTR 400 | Trotec TTR 400 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTR 400 | Trotec TTR 400 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 400 | Trotec TTR 400 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.
TTR 300 | Trotec TTR 300 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam Call

TTR 300 | Trotec TTR 300 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

TTR 300 | Trotec TTR 300 | Máy hút ẩm | Desiccant dehumidifier | Trotec Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 102
 • Hôm nay 366
 • Hôm qua 14,920
 • Trong tuần 55,866
 • Trong tháng 351,672
 • Tổng cộng 19,290,033

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)