Đo lường nhiệt độ và độ ẩm

mỗi trang
SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam Call

SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam

SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam

.
SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam Call

SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam

SDTN | EGE SDTN | Cảm biến lưu lượng kiều nhiệt SDTN | Thermal flow switch SDTN | EGE Vietnam

.
KGK 002 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 002 | EGE Việt Nam Call

KGK 002 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 002 | EGE Việt Nam

KGK 002 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 002 | EGE Việt Nam

.
KGK 005 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 005 | EGE Việt Nam Call

KGK 005 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 005 | EGE Việt Nam

KGK 005 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 005 | EGE Việt Nam

.
KGK 007 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 007 | EGE Việt Nam Call

KGK 007 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 007 | EGE Việt Nam

KGK 007 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 007 | EGE Việt Nam

.
KGK 012 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 012 | EGE Việt Nam Call

KGK 012 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 012 | EGE Việt Nam

KGK 012 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 012 | EGE Việt Nam

.
KGK 015 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 015 | EGE Việt Nam Call

KGK 015 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 015 | EGE Việt Nam

KGK 015 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KGK 015 | EGE Việt Nam

.
KNK 0150series |  Công tắc tiệm cận điện dung KNK 0150series | EGE Việt Nam Call

KNK 0150series | Công tắc tiệm cận điện dung KNK 0150series | EGE Việt Nam

KNK 0150series | Công tắc tiệm cận điện dung KNK 0150series | EGE Việt Nam

.
KNK 025 series |  Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KNK 025 | EGE Việt Nam Call

KNK 025 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KNK 025 | EGE Việt Nam

KNK 025 series | Công tắc tiệm cận điện dung Sê-ri KNK 025 | EGE Việt Nam

.
KNK 090 series |  Công tắc tiệm cận điện dung dòng KNK 090 | EGE Việt Nam Call

KNK 090 series | Công tắc tiệm cận điện dung dòng KNK 090 | EGE Việt Nam

KNK 090 series | Công tắc tiệm cận điện dung dòng KNK 090 | EGE Việt Nam

.
LDN 1000 | Cảm biến lưu lượng nhiệt LDN 1000 | EGE Việt Nam Call

LDN 1000 | Cảm biến lưu lượng nhiệt LDN 1000 | EGE Việt Nam

LDN 1000 | Cảm biến lưu lượng nhiệt LDN 1000 | EGE Việt Nam

.
DN 752 series | Bộ điều chỉnh áp suất khí DN 752 series | EGE Việt Nam Call

DN 752 series | Bộ điều chỉnh áp suất khí DN 752 series | EGE Việt Nam

DN 752 series | Bộ điều chỉnh áp suất khí DN 752 series | EGE Việt Nam

.
KA, KB series | Công tắc mức điện dung dòng KA, KB | EGE Việt Nam Call

KA, KB series | Công tắc mức điện dung dòng KA, KB | EGE Việt Nam

KA, KB series | Công tắc mức điện dung dòng KA, KB | EGE Việt Nam

.
KGF series |  Công tắc mức điện dung Dòng KGF | EGE Việt Nam Call

KGF series | Công tắc mức điện dung Dòng KGF | EGE Việt Nam

KGF series | Công tắc mức điện dung Dòng KGF | EGE Việt Nam

.
MFK series | Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFK series | EGE Việt Nam Call

MFK series | Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFK series | EGE Việt Nam

MFK series | Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFK series | EGE Việt Nam

.
MFC series |  Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFC series | EGE Việt Nam Call

MFC series | Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFC series | EGE Việt Nam

MFC series | Cảm biến mức vi sóng có hướng dẫn MFC series | EGE Việt Nam

.
MFP series | Cảm biến mức điện dung MFP series | EGE Việt Nam Call

MFP series | Cảm biến mức điện dung MFP series | EGE Việt Nam

MFP series | Cảm biến mức điện dung MFP series | EGE Việt Nam

.
SDI 852, SDI 853 | Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dòng SDI 852, SDI 853| EGE Việt Nam Call

SDI 852, SDI 853 | Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dòng SDI 852, SDI 853| EGE Việt Nam

SDI 852, SDI 853 | Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dòng SDI 852, SDI 853| EGE Việt Nam

.
SDV 652 series | Đồng hồ đo lưu lượng xoáy Sê-ri SDV 652 | EGE Việt Nam Call

SDV 652 series | Đồng hồ đo lưu lượng xoáy Sê-ri SDV 652 | EGE Việt Nam

SDV 652 series | Đồng hồ đo lưu lượng xoáy Sê-ri SDV 652 | EGE Việt Nam

.
SDN 554 series | Đồng hồ đo lưu lượng nước SDN 554 | EGE Việt Nam Call

SDN 554 series | Đồng hồ đo lưu lượng nước SDN 554 | EGE Việt Nam

SDN 554 series | Đồng hồ đo lưu lượng nước SDN 554 | EGE Việt Nam

.
SDN 552 series |Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng nhiệt Sê-ri SDN 552 | EGE Việt Nam Call

SDN 552 series |Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng nhiệt Sê-ri SDN 552 | EGE Việt Nam

SDN 552 series |Đồng hồ đo lưu lượng khối lượng nhiệt Sê-ri SDN 552 | EGE Việt Nam

.
SDN 506 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC SDN 506 series | EGE Việt Nam Call

SDN 506 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC SDN 506 series | EGE Việt Nam

SDN 506 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC SDN 506 series | EGE Việt Nam

.
SDNC 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC 503 series | EGE Việt Nam Call

SDNC 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC 503 series | EGE Việt Nam

SDNC 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDNC 503 series | EGE Việt Nam

.
SDN 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 503 series | EGE Việt Nam Call

SDN 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 503 series | EGE Việt Nam

SDN 503 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 503 series | EGE Việt Nam

.
SDN 515, SDN 520 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 515, SDN 520 series | EGE Việt Nam Call

SDN 515, SDN 520 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 515, SDN 520 series | EGE Việt Nam

SDN 515, SDN 520 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 515, SDN 520 series | EGE Việt Nam

.
SDN 504 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 504 series | EGE Việt Nam Call

SDN 504 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 504 series | EGE Việt Nam

SDN 504 series | Công tắc dòng nhiệt SDN 504 series | EGE Việt Nam

.
STK, ST series | Đầu dò ren STK, ST series | EGE Việt Nam Call

STK, ST series | Đầu dò ren STK, ST series | EGE Việt Nam

STK, ST series | Đầu dò ren STK, ST series | EGE Việt Nam

.
STA series | Đầu dò luồng STA | EGE Việt Nam Call

STA series | Đầu dò luồng STA | EGE Việt Nam

STA series | Đầu dò luồng STA | EGE Việt Nam

.
SC 440 series | Công tắc dòng nhiệt SC 440 series | EGE Việt Nam Call

SC 440 series | Công tắc dòng nhiệt SC 440 series | EGE Việt Nam

SC 440 series | Công tắc dòng nhiệt SC 440 series | EGE Việt Nam

.
SCS 440 series | Công tắc dòng nhiệt SCS 440 series | EGE Việt Nam Call

SCS 440 series | Công tắc dòng nhiệt SCS 440 series | EGE Việt Nam

SCS 440 series | Công tắc dòng nhiệt SCS 440 series | EGE Việt Nam

.
SNT 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNT 450 series | EGE Việt Nam Call

SNT 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNT 450 series | EGE Việt Nam

SNT 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNT 450 series | EGE Việt Nam

.
SNS 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNS 450 series | EGE Việt Nam Call

SNS 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNS 450 series | EGE Việt Nam

SNS 450 series | Công tắc dòng nhiệt SNS 450 series | EGE Việt Nam

.
EGE SDTN | Cảm biến dòng chảy EGE SDTN | Công tắc dòng chảy EGE SDTN | EGE Việt Nam Call

EGE SDTN | Cảm biến dòng chảy EGE SDTN | Công tắc dòng chảy EGE SDTN | EGE Việt Nam

EGE SDTN | Cảm biến dòng chảy EGE SDTN | Công tắc dòng chảy EGE SDTN | EGE Việt Nam

.
KFD-2, KFA-6 Kobold | Bộ khuếch đại tín hiệu| Kobold |Signal amplifier | Kobold Việt Nam Call

KFD-2, KFA-6 Kobold | Bộ khuếch đại tín hiệu| Kobold |Signal amplifier | Kobold Việt Nam

KFD-2, KFA-6 Kobold | Bộ khuếch đại tín hiệu| Kobold |Signal amplifier | Kobold Việt Nam

.
Van bi Kobold | Van bi KUG-VK | Kobold |Ball valve | Kobold Việt Nam Call

Van bi Kobold | Van bi KUG-VK | Kobold |Ball valve | Kobold Việt Nam

Van bi Kobold | Van bi KUG-VK | Kobold |Ball valve | Kobold Việt Nam

.
KUA Kobold | Bộ truyền động van bi điện | Kobold |Electric ball valve actuator | Kobold Việt Nam Call

KUA Kobold | Bộ truyền động van bi điện | Kobold |Electric ball valve actuator | Kobold Việt Nam

KUA Kobold | Bộ truyền động van bi điện | Kobold |Electric ball valve actuator | Kobold Việt Nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Sâm: 0987205005

HCM Sale - Mr. Sâm: 0987205005 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 104
 • Hôm nay 7,519
 • Hôm qua 11,142
 • Trong tuần 61,231
 • Trong tháng 320,628
 • Tổng cộng 16,667,303

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)