Vaisala

mỗi trang
HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala HMT330 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam Call

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala HMT330 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala HMT330 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

.
HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam Call

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

.
HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam Call

HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

.
HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam Call

HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT3303E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

.
HMT330-3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam Call

HMT330-3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT330-3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

.
HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam Call

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMP60-A12A0A1B0 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

.
HMT330- 3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam Call

HMT330- 3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

HMT330- 3E0A101BCAF100A0AAABAA1 | Vaisala | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm | Vaisala Vietnam

.
Vaisala GMP343 | Probe / carbon dioxide / infrared CARBOCAP® GMP343 Call

Vaisala GMP343 | Probe / carbon dioxide / infrared CARBOCAP® GMP343

Vaisala GMP343 | Probe / carbon dioxide / infrared CARBOCAP® GMP343

.
Vaisala GM70 | Analyzer / carbon dioxide / portable CARBOCAP GM70 Call

Vaisala GM70 | Analyzer / carbon dioxide / portable CARBOCAP GM70

Vaisala GM70 | Analyzer / carbon dioxide / portable CARBOCAP GM70

.
Vaisala WXT520 | Weather station | Cảm biến thông số thời tiết Vaisala WXT520 Call

Vaisala WXT520 | Weather station | Cảm biến thông số thời tiết Vaisala WXT520

Vaisala WXT520 | Weather station | Cảm biến thông số thời tiết Vaisala WXT520

.
Vaisala WMT52 | Ultrasound anemometer | Cảm biến tốc độ gió siêu âm Vaisala WMT52 Call

Vaisala WMT52 | Ultrasound anemometer | Cảm biến tốc độ gió siêu âm Vaisala WMT52

Vaisala WMT52 | Ultrasound anemometer | Cảm biến tốc độ gió siêu âm Vaisala WMT52

.
Vaisala WM30 | Wind vane anemometer | Cảm biến tốc độ gió Vaisala WM30 Call

Vaisala WM30 | Wind vane anemometer | Cảm biến tốc độ gió Vaisala WM30

Vaisala WM30 | Wind vane anemometer | Cảm biến tốc độ gió Vaisala WM30

.
Vaisala SPH20 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH20 Call

Vaisala SPH20 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH20

Vaisala SPH20 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH20

.
Vaisala SPH10 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH10 Call

Vaisala SPH10 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH10

Vaisala SPH10 | Barometric pressure sensor | Cảm biến áp suất khí quyển Vaisala SPH10

.
Vaisala HMT130 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT130 Call

Vaisala HMT130 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT130

Vaisala HMT130 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT130

.
Vaisala HMT120 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT120 Call

Vaisala HMT120 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT120

Vaisala HMT120 | Relative humidity transmitter | Cảm biến nhiệt độ & độ ấm Vaisala HMT120

.
Vaisala DMT132 | Screw-in dew-point transmitter | Cảm biến điểm đọng sương Vaisala DMT132 Call

Vaisala DMT132 | Screw-in dew-point transmitter | Cảm biến điểm đọng sương Vaisala DMT132

Vaisala DMT132 | Screw-in dew-point transmitter | Cảm biến điểm đọng sương Vaisala DMT132a

.
Vaisala PDT101 | Cảm biến chệnh áp khí PDT101| Differential pressure PDT101 | Vaisala Vietnam | Call

Vaisala PDT101 | Cảm biến chệnh áp khí PDT101| Differential pressure PDT101 | Vaisala Vietnam |

Vaisala PDT101 | Cảm biến chệnh áp khí PDT101| Differential pressure PDT101 | Vaisala Vietnam |

.
Vaisala DPT145 | Cảm biến điểm đọng sương DPT145| Dew-Point Transmitter DPT145 | Vaisala Vietnam | Call

Vaisala DPT145 | Cảm biến điểm đọng sương DPT145| Dew-Point Transmitter DPT145 | Vaisala Vietnam |

Vaisala DPT145 | Cảm biến điểm đọng sương DPT145| Dew-Point Transmitter DPT145 | Vaisala Vietnam |

.
Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam | Call

Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam |

Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam |

.
Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam | Call

Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam |

Vaisala DPT146 | Cảm biến áp suất Vaisala DPT146| Pressure Transmitter DPT146 | Vaisala Vietnam |

.
Vaisala HMD53 | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Vaisala HMD53 | Vaisala Vietnam | Call

Vaisala HMD53 | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Vaisala HMD53 | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMD53 | Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Vaisala HMD53 | Vaisala Vietnam |

.
Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam | Call

Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam |

.
Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam | Call

Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMW90 | Relative humidity transmitter | Cảm biến độ ẩm Vaisala HMW90 | Vaisala Vietnam |

.
Vaisala 10159HM | PPS plastic grid with PTFE | Đầu chụp lưới Vaisala 10159HM | Vaisala Vietnam | Call

Vaisala 10159HM | PPS plastic grid with PTFE | Đầu chụp lưới Vaisala 10159HM | Vaisala Vietnam |

Vaisala 10159HM | PPS plastic grid with PTFE | Đầu chụp lưới Vaisala 10159HM | Vaisala Vietnam |

.
Vaisala HMT360 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Vaisala Relative humidity transmitter | Vaisala Vietnam | Call

Vaisala HMT360 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Vaisala Relative humidity transmitter | Vaisala Vietnam |

Vaisala HMT360 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Vaisala Relative humidity transmitter | Vaisala Vietnam |

.

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - nhan@greentechvn.com

Tech. Support - nhan@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - sales@greentechvn.com

Sales Support - sales@greentechvn.com - Mr. Nhân: 0935041313

Sale HCM-01 - thuy@greentechvn.com

Sale HCM-01 - thuy@greentechvn.com - Ms. Thủy: 079 6640303

Sale HCM-02 - phu@greentechvn.com

Sale HCM-02 - phu@greentechvn.com - Mr. Phú: 0903 077 267

Sale HCM-03 - hanh@greentechvn.com

Sale HCM-03 - hanh@greentechvn.com - Ms. Hạnh: 0905405433

Sales Chi nhánh Quảng Nam - han@greentechvn.com -

Sales Chi nhánh Quảng Nam - han@greentechvn.com - - Mr. Hân: 0912 635 379

Chi nhánh Hà Nội - thai@greentechvn.com

Chi nhánh Hà Nội - thai@greentechvn.com - Mr. Thái: 0987040968

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 124
 • Hôm nay 8,843
 • Hôm qua 11,157
 • Trong tuần 20,000
 • Trong tháng 354,657
 • Tổng cộng 10,264,140

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)