Lika

mỗi trang
CX59-Y-100ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

CX59-Y-100ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-Y-100ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
Absolute draw-wire encoder SFA-10000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-10000 FB | Lika Vietnam Call

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-10000 FB | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-10000 FB | Lika Vietnam

.
Absolute draw-wire encoder SFA-5000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-5000 FB | Lika Vietnam Call

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-5000 FB | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 FB | Lika | bộ mã hóa gia tăng SFA-5000 FB | Lika Vietnam

.
Wire potentiometer SFP | Lika | dây potentiometer SFP | Lika Vietnam Call

Wire potentiometer SFP | Lika | dây potentiometer SFP | Lika Vietnam

Wire potentiometer SFP | Lika | dây potentiometer SFP | Lika Vietnam

.
Absolute draw-wire encoder SFA-10000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam Call

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-10000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

.
Absolute draw-wire encoder SFA-5000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam Call

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

Absolute draw-wire encoder SFA-5000 TI/TV | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tuyệt đối | Lika Vietnam

.
Incremental draw-wire encoder SBK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SBK | Lika Vietnam Call

Incremental draw-wire encoder SBK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SBK | Lika Vietnam

Incremental draw-wire encoder SBK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SBK | Lika Vietnam

.
Incremental draw-wire encoder SAK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SAK | Lika Vietnam Call

Incremental draw-wire encoder SAK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SAK | Lika Vietnam

Incremental draw-wire encoder SAK | Lika | Bộ mã hóa dây kéo tăng SAK | Lika Vietnam

.
LCD display system LD112 | Lika | Hệ thống hiển thị LCD LD112 | Lika Vietnam Call

LCD display system LD112 | Lika | Hệ thống hiển thị LCD LD112 | Lika Vietnam

LCD display system LD112 | Lika | Hệ thống hiển thị LCD LD112 | Lika Vietnam

.
LED display system LD120 | Lika | Hệ thống hiển thị Led LD120 | Lika Vietnam Call

LED display system LD120 | Lika | Hệ thống hiển thị Led LD120 | Lika Vietnam

LED display system LD120 | Lika | Hệ thống hiển thị Led LD120 | Lika Vietnam

.
LED display system LD200| Lika | Hệ thống hiển thị Led LD200 | Lika Vietnam Call

LED display system LD200| Lika | Hệ thống hiển thị Led LD200 | Lika Vietnam

LED display system LD200| Lika | Hệ thống hiển thị Led LD200 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD142 | Lika | Bảng hiển thị Led LD142 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD142 | Lika | Bảng hiển thị Led LD142 | Lika Vietnam

LED display panel LD142 | Lika | Bảng hiển thị Led LD142 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD140 | Lika | Bảng hiển thị Led LD140 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD140 | Lika | Bảng hiển thị Led LD140 | Lika Vietnam

LED display panel LD140 | Lika | Bảng hiển thị Led LD140 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD355 | Lika | Bảng hiển thị Led LD355 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD355 | Lika | Bảng hiển thị Led LD355 | Lika Vietnam

LED display panel LD355 | Lika | Bảng hiển thị Led LD355 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD350 | Lika | Bảng hiển thị Led LD350 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD350 | Lika | Bảng hiển thị Led LD350 | Lika Vietnam

LED display panel LD350 | Lika | Bảng hiển thị Led LD350 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD220 | Lika | Bảng hiển thị Led LD220 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD220 | Lika | Bảng hiển thị Led LD220 | Lika Vietnam

LED display panel LD220 | Lika | Bảng hiển thị Led LD220 | Lika Vietnam

.
LED display panel LD210 | Lika | Bảng hiển thị Led LD210 | Lika Vietnam Call

LED display panel LD210 | Lika | Bảng hiển thị Led LD210 | Lika Vietnam

LED display panel LD210 | Lika | Bảng hiển thị Led LD210 | Lika Vietnam

.
Rotary actuator RD1A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD1A | Lika Vietnam Call

Rotary actuator RD1A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD1A | Lika Vietnam

Rotary actuator RD1A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD1A | Lika Vietnam

.
Rotary actuator RD12A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD12A | Lika Vietnam Call

Rotary actuator RD12A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD12A | Lika Vietnam

Rotary actuator RD12A | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD12A | Lika Vietnam

.
Rotary actuator RD5-RD53 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD5-RD53 | Lika Vietnam Call

Rotary actuator RD5-RD53 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD5-RD53 | Lika Vietnam

Rotary actuator RD5-RD53 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD5-RD53 | Lika Vietnam

.
Rotary actuator RD4 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD4 | Lika Vietnam Call

Rotary actuator RD4 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD4 | Lika Vietnam

Rotary actuator RD4 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD4 | Lika Vietnam

.
Rotary actuator RD6 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD6 | Lika Vietnam Call

Rotary actuator RD6 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD6 | Lika Vietnam

Rotary actuator RD6 | Lika | Thiết bị chuyển động quay RD6 | Lika Vietnam

.
Digital signal converter IF10 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF10 | Lika Vietnam Call

Digital signal converter IF10 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF10 | Lika Vietnam

Digital signal converter IF10 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF10 | Lika Vietnam

.
Digital signal converter IF20 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF20 | Lika Vietnam Call

Digital signal converter IF20 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF20 | Lika Vietnam

Digital signal converter IF20 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF20 | Lika Vietnam

.
SSI signal converter IF11 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu SSI IF11 | Lika Vietnam Call

SSI signal converter IF11 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu SSI IF11 | Lika Vietnam

SSI signal converter IF11 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu SSI IF11 | Lika Vietnam

.
Digtal signal converter IF30 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF30 | Lika Vietnam Call

Digtal signal converter IF30 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF30 | Lika Vietnam

Digtal signal converter IF30 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF30 | Lika Vietnam

.
Digtal signal converter IF40 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF40 | Lika Vietnam Call

Digtal signal converter IF40 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF40 | Lika Vietnam

Digtal signal converter IF40 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu số IF40 | Lika Vietnam

.
SSI signal converter IF41 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu IF41 | Lika Vietnam Call

SSI signal converter IF41 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu IF41 | Lika Vietnam

SSI signal converter IF41 | Lika | Bộ chuyển đổi tín hiểu IF41 | Lika Vietnam

.
Speed safety monitor IFS10 | Lika | Giám sát tốc độ an toàn IFS10 | Lika Vietnam Call

Speed safety monitor IFS10 | Lika | Giám sát tốc độ an toàn IFS10 | Lika Vietnam

Speed safety monitor IFS10 | Lika | Giám sát tốc độ an toàn IFS10 | Lika Vietnam

.
Industrial gateway IF55 | Lika | Cổng công nghiệp IF55 | Lika Vietnam Call

Industrial gateway IF55 | Lika | Cổng công nghiệp IF55 | Lika Vietnam

Industrial gateway IF55 | Lika | Cổng công nghiệp IF55 | Lika Vietnam

.
Communication bridge module IF62-IF63 | Lika | Modun nối truyền thông IF62-IF63 | Lika Vietnam Call

Communication bridge module IF62-IF63 | Lika | Modun nối truyền thông IF62-IF63 | Lika Vietnam

Communication bridge module IF62-IF63 | Lika | Modun nối truyền thông IF62-IF63 | Lika Vietnam

.
Communication bridge module IF60-IF61 | Lika | Modun nối truyền thông IF60-IF61 | Lika Vietnam Call

Communication bridge module IF60-IF61 | Lika | Modun nối truyền thông IF60-IF61 | Lika Vietnam

Communication bridge module IF60-IF61 | Lika | Modun nối truyền thông IF60-IF61 | Lika Vietnam

.
CX59-Y-100-ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

CX59-Y-100-ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-Y-100-ZNF214L5 | Lika CX59-Y-100-ZNF214L5 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

CX59-H-1024ZCU414RL2 | Lika CX59-H-1024ZCU414RL2 | Encoder | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.
AS58S08/GY-10-R| Lika AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam Call

AS58S08/GY-10-R| Lika AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

AS58S08/GY-10-R| Lika AS58S08/GY-10-R | Bộ mã hoá vòng quay | Lika Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 92
 • Hôm nay 1,502
 • Hôm qua 14,920
 • Trong tuần 57,002
 • Trong tháng 352,808
 • Tổng cộng 19,291,169

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)