Sản phẩm

mỗi trang
WP | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

WP | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

WP | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
Encoder Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

Encoder Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Profinet | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
Encoder PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

Encoder PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder PROFIBUS | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
EtherCAT | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

EtherCAT | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

EtherCAT | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
Encoder Absoluto CANopen | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

Encoder Absoluto CANopen | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Absoluto CANopen | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
Encoder Absoluto SSI | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam Call

Encoder Absoluto SSI | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

Encoder Absoluto SSI | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | WayCon Việt Nam

.
B58 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam Call

B58 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B58 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

.
B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam Call

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

.
B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam Call

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

B36 | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

.
A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam Call

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

.
A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam Call

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

A36, A58 series | Incremental rotary encoder | Bộ mã hóa vòng quay tăng dần | WayCon Việt Nam

.
 MXS2 | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam Call

MXS2 | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

MXS2 | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

.
MXW, MXI | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam Call

MXW, MXI | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

MXW, MXI | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

.
MXAZ | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam Call

MXAZ | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

MXAZ | Magnetic linear scale | Thang đo tuyến tính từ tính | WayCon Việt Nam

.
Airtac HRQ100A | Xylanh xoay Airtac HRQ100A | Cylinder Airtac HRQ100A | Airtac Việt Nam Call

Airtac HRQ100A | Xylanh xoay Airtac HRQ100A | Cylinder Airtac HRQ100A | Airtac Việt Nam

Airtac HRQ100A | Xylanh xoay Airtac HRQ100A | Cylinder Airtac HRQ100A | Airtac Việt Nam

.
EA 115 series | Eltra EA 115 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EA 115 series | Eltra EA 115 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EA 115 series | Eltra EA 115 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EA 90 Series | Eltra EA 90 Series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EA 90 Series | Eltra EA 90 Series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EA 90 Series | Eltra EA 90 Series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EAR 63 Series | Eltra EAR 63 Series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EAR 63 Series | Eltra EAR 63 Series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EAR 63 Series | Eltra EAR 63 Series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EAR 58 series | Eltra EAR 58 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EAR 58 series | Eltra EAR 58 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EAR 58 series | Eltra EAR 58 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
ETMR | Eltra ETMR | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

ETMR | Eltra ETMR | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

ETMR | Eltra ETMR | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EMI 63 series| Eltra EMI 63 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EMI 63 series| Eltra EMI 63 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EMI 63 series| Eltra EMI 63 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EMI 55 series | Eltra EMI 55 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EMI 55 series | Eltra EMI 55 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EMI 55 series | Eltra EMI 55 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EMI 40 | Eltra EMI 40 | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EMI 40 | Eltra EMI 40 | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EMI 40 | Eltra EMI 40 | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EMI 30 series | Eltra EMI 30 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EMI 30 series | Eltra EMI 30 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EMI 30 series | Eltra EMI 30 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EMI 38 series | Eltra EMI 38 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EMI 38 series | Eltra EMI 38 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EMI 38 series | Eltra EMI 38 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EMI 22 series | Eltra EMI 22 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EMI 22 series | Eltra EMI 22 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EMI 22 series | Eltra EMI 22 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EL120 series | Eltra EL120 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EL120 series | Eltra EL120 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EL120 series | Eltra EL120 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EL 88 series | Eltra EL 88 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EL 88 series | Eltra EL 88 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EL 88 series | Eltra EL 88 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EH 88 series | Eltra EH 88 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EH 88 series | Eltra EH 88 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EH 88 series | Eltra EH 88 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EH 80 series | Eltra EH 80 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EH 80 series | Eltra EH 80 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EH 80 series | Eltra EH 80 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EL 72 series | Eltra EL 72 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EL 72 series | Eltra EL 72 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EL 72 series | Eltra EL 72 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
ER 53 series | Eltra ER 53 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

ER 53 series | Eltra ER 53 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

ER 53 series | Eltra ER 53 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EL 53 series | Eltra EL 53 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EL 53 series | Eltra EL 53 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EL 53 series | Eltra EL 53 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EH 53 series | Eltra EH 53 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EH 53 series | Eltra EH 53 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EH 53 series | Eltra EH 53 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EH 50 series | Eltra EH 50 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EH 50 series | Eltra EH 50 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EH 50 series | Eltra EH 50 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.
EF 49 series | Eltra EF 49 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam Call

EF 49 series | Eltra EF 49 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

EF 49 series | Eltra EF 49 series | Bộ mã hóa vòng quay | Rotary encoder | Eltra Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 128
 • Hôm nay 2,387
 • Hôm qua 16,946
 • Trong tuần 101,245
 • Trong tháng 235,177
 • Tổng cộng 18,250,846

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)