Sản phẩm

mỗi trang
TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam Call

TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

.
TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam Call

TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TR/TRS | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

.
T/TS series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam Call

T/TS series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

T/TS series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

.
TE1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam Call

TE1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TE1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

.
F200 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam Call

F200 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

F200 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

.
FTI | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam Call

FTI | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

FTI | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

.
LS1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam Call

LS1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

LS1 series | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

.
TFD-4000 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam Call

TFD-4000 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TFD-4000 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

.
TH1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam Call

TH1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TH1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

.
TP1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam Call

TP1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TP1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

.
TF1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam Call

TF1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

TF1 | novotechnik | Cảm biến vị trí tuyến tính | Linear position sensor | NOVOViệtNam

.
P-2200 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVOViệtNam Call

P-2200 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVOViệtNam

P-2200 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVOViệtNam

.
RFC-4800 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam Call

RFC-4800 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam

RFC-4800 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam

.
RFD-4000 | NOVORotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam Call

RFD-4000 | NOVORotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam

RFD-4000 | NOVORotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVO ViệtNam

.
RSX-7900 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVOViệtNam Call

RSX-7900 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVOViệtNam

RSX-7900 | NOVO Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | NOVOViệtNam

.
RFX-6900 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam Call

RFX-6900 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

RFX-6900 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

.
RSM-2800 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam Call

RSM-2800 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

RSM-2800 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

.
RSC-3200 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam Call

RSC-3200 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

RSC-3200 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

.
RSC-2800 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam Call

RSC-2800 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

RSC-2800 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

.
RMB-3600 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam Call

RMB-3600 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

RMB-3600 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

.
RSB-3600 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam Call

RSB-3600 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

RSB-3600 | Elcis Rotary sensor | cảm biến quay | Rotary sensor | Elcis ViệtNam

.
68BL, 68LL | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam Call

68BL, 68LL | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

68BL, 68LL | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

.
64 | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam Call

64 | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

64 | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

.
WS7.0 | ASM WS7.0 | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam Call

WS7.0 | ASM WS7.0 | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

WS7.0 | ASM WS7.0 | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

.
64 | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam Call

64 | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

64 | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

.
LR19 | ASM LR19 | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam Call

LR19 | ASM LR19 | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

LR19 | ASM LR19 | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

.
63B | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam Call

63B | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

63B | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

.
58SX | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam Call

58SX | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

58SX | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

.
58BL | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam Call

58BL | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

58BL | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

.
159 | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam Call

159 | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

159 | Elcis rotary encoder | bộ mã hóa quay | rotary encoder | Elcis ViệtNam

.
 45C | Elcis  linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính |  linear encoder | Elcis ViệtNam Call

45C | Elcis linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | linear encoder | Elcis ViệtNam

45C | Elcis linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | linear encoder | Elcis ViệtNam

.
WS12EX | ASM WS12EX | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam Call

WS12EX | ASM WS12EX | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

WS12EX | ASM WS12EX | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

.
WS10EX | ASM WS10EX | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam Call

WS10EX | ASM WS10EX | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

WS10EX | ASM WS10EX | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

.
WS58C | ASM WS58C | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam Call

WS58C | ASM WS58C | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

WS58C | ASM WS58C | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

.
WS100M | ASM WS100M | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam Call

WS100M | ASM WS100M | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

WS100M | ASM WS100M | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

.
WS60 | ASM WS60 | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam Call

WS60 | ASM WS60 | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

WS60 | ASM WS60 | Bộ cảm biến | Draw-wire position sensor posiwire® | ASM Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 45
  • Hôm nay 552
  • Hôm qua 10,605
  • Trong tuần 28,342
  • Trong tháng 242,636
  • Tổng cộng 17,246,056

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)