MCCB - Cầu dao tự động loại dòng lớn

mỗi trang
HHA125Z | Hager HHA125Z | MCCB 3P 125A 25KA - HHA125Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HHA125Z | Hager HHA125Z | MCCB 3P 125A 25KA - HHA125Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HHA125Z | Hager HHA125Z | MCCB 3P 125A 25KA - HHA125Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU232A | Hager MU232A | MCB 2P 32A 6KA - MU232A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU232A | Hager MU232A | MCB 2P 32A 6KA - MU232A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU232A | Hager MU232A | MCB 2P 32A 6KA - MU232A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU220A | Hager MU220A | MCB 2P 20A 6KA - MU220A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU220A | Hager MU220A | MCB 2P 20A 6KA - MU220A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU220A | Hager MU220A | MCB 2P 20A 6KA - MU220A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HNB200Z | Hager HNB200Z | MCCB 3P 200A 40KA - HNB200Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNB200Z | Hager HNB200Z | MCCB 3P 200A 40KA - HNB200Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNB200Z | Hager HNB200Z | MCCB 3P 200A 40KA - HNB200Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
 CE463B | Hager CE463B | Cầu dao chống giật | RCCB Hager CE463B| Hager Vietnam Call

CE463B | Hager CE463B | Cầu dao chống giật | RCCB Hager CE463B| Hager Vietnam

CE463B | Hager CE463B | Cầu dao chống giật | RCCB Hager CE463B| Hager Vietnam

.
 CE463B | Hager CE463B | Cầu dao chống giật | RCCB Hager CE463B| Hager Vietnam Call

CE463B | Hager CE463B | Cầu dao chống giật | RCCB Hager CE463B| Hager Vietnam

CE463B | Hager CE463B | Cầu dao chống giật | RCCB Hager CE463B| Hager Vietnam

.
CD240B | Hager CD240B | Cầu dao chống giật | RCCB Hager CD240B| Hager Vietnam Call

CD240B | Hager CD240B | Cầu dao chống giật | RCCB Hager CD240B| Hager Vietnam

CD240B | Hager CD240B | Cầu dao chống giật | RCCB Hager CD240B| Hager Vietnam

.
HNA160Z | Hager HNA160Z | MCCB 3P 160A 40KA - HNA160Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HNA160Z | Hager HNA160Z | MCCB 3P 160A 40KA - HNA160Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HNA160Z | Hager HNA160Z | MCCB 3P 160A 40KA - HNA160Z | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HNH100U | Hager HNH200U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động Call

HNH100U | Hager HNH200U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

HNH100U | Hager HNH200U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

.
HNH400U | Hager HNH400U | H400 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động Call

HNH400U | Hager HNH400U | H400 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

HNH400U | Hager HNH400U | H400 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

.
HNH200U | Hager HNH200U | H200 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động Call

HNH200U | Hager HNH200U | H200 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

HNH200U | Hager HNH200U | H200 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

.
HNH100U | Hager HNH100U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động Call

HNH100U | Hager HNH100U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

HNH160U | Hager HNH160U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

.
HNH100U | Hager HNH100U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động Call

HNH100U | Hager HNH100U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

HNH100U | Hager HNH100U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

.
HNH100U | Hager HNH100U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động Call

HNH100U | Hager HNH100U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

HNH100U | Hager HNH100U | H250 breaker 3P 200A 25kA TM HHG200U Hager | Cầu dao tự động

.
HHA101Z | Hager HHA101Z | MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z Call

HHA101Z | Hager HHA101Z | MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z

HHA101Z | Hager HHA101Z | MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z

.
HHA101Z | Hager HHA101Z | MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z Call

HHA101Z | Hager HHA101Z | MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z

HHA101Z | Hager HHA101Z | MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z | Cầu dao tự động MCCB 4P 100A 25KA - HHA101Z

.
MU125A | Hager MU125A | MCB 1P 25A 6KA - MU125A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU125A | Hager MU125A | MCB 1P 25A 6KA - MU125A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU125A | Hager MU125A | MCB 1P 25A 6KA - MU125A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HLF290S | Hager HLF290S | MCB 2P 80A 10KA - HLF290S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HLF290S | Hager HLF290S | MCB 2P 80A 10KA - HLF290S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HLF290S | Hager HLF290S | MCB 2P 80A 10KA - HLF290S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HLF290S | Hager HLF290S | MCB 2P 80A 10KA - HLF290S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HLF290S | Hager HLF290S | MCB 2P 80A 10KA - HLF290S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HLF290S | Hager HLF290S | MCB 2P 80A 10KA - HLF290S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HLF280S | Hager HLF280S | MCB 2P 80A 10KA - HLF280S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

HLF280S | Hager HLF280S | MCB 2P 80A 10KA - HLF280S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

HLF280S | Hager HLF280S | MCB 2P 80A 10KA - HLF280S | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
HLF190S | Hager HLF190S | MCB (HLF) 1P 100A 10kA | Cầu dao tự động MCB (HLF) 1P 100A 10kA | Hager Call

HLF190S | Hager HLF190S | MCB (HLF) 1P 100A 10kA | Cầu dao tự động MCB (HLF) 1P 100A 10kA | Hager

HLF190S | Hager HLF190S | MCB (HLF) 1P 100A 10kA | Cầu dao tự động MCB (HLF) 1P 100A 10kA | Hager

.
HLF180S | Hager HLF180S | MCCB 3P 200A 25KA - TM FIX/FIX | Cầu dao tự động MCCB 3P 200A 25KA Call

HLF180S | Hager HLF180S | MCCB 3P 200A 25KA - TM FIX/FIX | Cầu dao tự động MCCB 3P 200A 25KA

HLF180S | Hager HLF180S | MCCB 3P 200A 25KA - TM FIX/FIX | Cầu dao tự động MCCB 3P 200A 25KA

.
HHB200Z | Hager HHB200Z | MCCB 3P 200A 25KA - TM FIX/FIX | Cầu dao tự động MCCB 3P 200A 25KA Call

HHB200Z | Hager HHB200Z | MCCB 3P 200A 25KA - TM FIX/FIX | Cầu dao tự động MCCB 3P 200A 25KA

HHB200Z | Hager HHB200Z | MCCB 3P 200A 25KA - TM FIX/FIX | Cầu dao tự động MCCB 3P 200A 25KA

.
MU463A | Hager MU463A | MCB 4P 63A 6KA - MU463A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU463A | Hager MU463A | MCB 4P 63A 6KA - MU463A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU463A | Hager MU463A | MCB 4P 63A 6KA - MU463A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU440A | Hager MU440A | MCB 4P 40A 6KA - MU440A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU440A | Hager MU440A | MCB 4P 40A 6KA - MU440A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU440A | Hager MU440A | MCB 4P 40A 6KA - MU440A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU432A | Hager MU432A | MCB 4P 32A 6KA - MU432A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU432A | Hager MU432A | MCB 4P 32A 6KA - MU432A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU432A | Hager MU432A | MCB 4P 32A 6KA - MU432A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU425A | Hager MU425A | MCB 4P 25A 6KA - MU425A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU425A | Hager MU425A | MCB 4P 25A 6KA - MU425A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU425A | Hager MU425A | MCB 4P 25A 6KA - MU425A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU420A | Hager MU420A | MCB 4P 20A 6KA - MU420A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU420A | Hager MU420A | MCB 4P 20A 6KA - MU420A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU420A | Hager MU420A | MCB 4P 20A 6KA - MU420A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU416A | Hager MU416A | MCB 4P 16A 6KA - MU416A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU416A | Hager MU416A | MCB 4P 16A 6KA - MU416A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU416A | Hager MU416A | MCB 4P 16A 6KA - MU416A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU410A | Hager MU410A | MCB 4P 10A 6KA - MU410A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU410A | Hager MU410A | MCB 4P 10A 6KA - MU410A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU410A | Hager MU410A | MCB 4P 10A 6KA - MU410A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU350A | Hager MU350A | MCB 3P 50A 6KA - MU350A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU350A | Hager MU350A | MCB 3P 50A 6KA - MU350A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU350A | Hager MU350A | MCB 3P 50A 6KA - MU350A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU340A | Hager MU340A | MCB 3P 40A 6KA - MU340A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU340A | Hager MU340A | MCB 3P 40A 6KA - MU340A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU340A | Hager MU340A | MCB 3P 40A 6KA - MU340A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU320A | Hager MU320A | MCB 3P 20A 6KA - MU320A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU320A | Hager MU320A | MCB 3P 20A 6KA - MU320A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU320A | Hager MU320A | MCB 3P 20A 6KA - MU320A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU316A | Hager MU316A | MCB 3P 10A 6KA - MU310A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU316A | Hager MU316A | MCB 3P 10A 6KA - MU310A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU316A | Hager MU316A | MCB 3P 10A 6KA - MU310A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU306A | Hager MU306A | MCB 3P 6A 6KA - MU306A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU306A | Hager MU306A | MCB 3P 6A 6KA - MU306A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU306A | Hager MU306A | MCB 3P 6A 6KA - MU306A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.
MU250A | Hager MU250A | MCB 2P 50A 6KA - MU250A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam Call

MU250A | Hager MU250A | MCB 2P 50A 6KA - MU250A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

MU250A | Hager MU250A | MCB 2P 50A 6KA - MU250A | Cầu dao tự động | Hager Vietnam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 70
 • Hôm nay 8,096
 • Hôm qua 14,641
 • Trong tuần 72,529
 • Trong tháng 410,143
 • Tổng cộng 19,786,504

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)