Elap

mỗi trang
PLS-V series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PLS-V series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PLS-V series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
PR2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PR2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PR2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
VD3 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam Call

VD3 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

VD3 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

.
VD4 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam Call

VD4 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

VD4 series | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

.
CM78N | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam Call

CM78N | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

CM78N | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

.
CM78 | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam Call

CM78 | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

CM78 | Binary counter | Bộ đếm nhị phân | Elap Việt Nam

.
Neos N1 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam Call

Neos N1 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Neos N1 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

.
Vega+ | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam Call

Vega+ | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Vega+ | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

.
Nexus N2 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam Call

Nexus N2 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

Nexus N2 | Multi-axis motion controller | Bộ điều khiển đa trục | Elap Việt Nam

.
PM2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PM2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PM2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
PM series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PM series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PM series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
 PL231 series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PL231 series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PL231 series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
PL2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PL2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PL2S series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
PLS series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PLS series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

PLS series | Linear position sensor | Cảm biến vị trí tuyến tính | Elap Việt Nam

.
HLS series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | Elap Việt Nam Call

HLS series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | Elap Việt Nam

HLS series | Draw-wire position sensor | Cảm biến vị trí dây rút | Elap Việt Nam

.
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

KD series | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam Call

TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

TMP + MP200 | linear encoder | bộ mã hóa tuyến tính | Elap Việt Nam

.
PD - PE | Linear transducer | Bộ chuyển đổi tuyến tính | Elap Việt Nam Call

PD - PE | Linear transducer | Bộ chuyển đổi tuyến tính | Elap Việt Nam

PD - PE | Linear transducer | Bộ chuyển đổi tuyến tính | Elap Việt Nam

.
REM series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

REM series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REM series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
REV series| Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

REV series| Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REV series| Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
E30 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

E30 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

E30 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
E40 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

E40 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

E40 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
RE40 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

RE40 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE40 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
SEB | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

SEB | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

SEB | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
RE50 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

RE50 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE50 | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
REC series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

REC series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

REC series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
RE4xx series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

RE4xx series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE4xx series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
RE520 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

RE520 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE520 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
RE620 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam Call

RE620 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

RE620 series | Incremental Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tăng dần | Elap Việt Nam

.
MEM40-Bus CANOPEN | Absolute Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

MEM40-Bus CANOPEN | Absolute Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM40-Bus CANOPEN | Absolute Rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
WDS | Absolute draw-wire encoder | Bộ mã hóa dây rút tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

WDS | Absolute draw-wire encoder | Bộ mã hóa dây rút tuyệt đối | Elap Việt Nam

WDS | Absolute draw-wire encoder | Bộ mã hóa dây rút tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
MEM-Bus EtherCAT® | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

MEM-Bus EtherCAT® | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

MEM-Bus EtherCAT® | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
RM36 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

RM36 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

RM36 | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

.
 REC-VA series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam Call

REC-VA series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

REC-VA series | Absolute rotary encoder | Bộ mã hóa quay tuyệt đối | Elap Việt Nam

.

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 145
 • Hôm nay 10,900
 • Hôm qua 10,521
 • Trong tuần 61,012
 • Trong tháng 308,401
 • Tổng cộng 18,324,070

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)