GXMMW.A203 P33 | GXMMW.A203P33 | Baumer | Bộ mã hoá vòng xoay GXMMW.A203 P33 | Encoder GXMMW.A203

GXMMW.A203 P33

Baumer Vietnam

GXMMW.A203 P33 | GXMMW.A203P33 | Baumer | Bộ mã hoá vòng xoay GXMMW.A203 P33 | Encoder GXMMW.A203

P/n.: GXMMW.A203 P33 Item no.: 11032550

- Absolute Rotary Encoders optical 

- Mechanics: Clamping flange with shaft Ø 10 mm 

- Protection class: IP 65 

- Supply Voltage: 10 - 30 VDC 

- E-connection: Bus cover with 3 PG glands

- Resolution: 29 Bit, 13 Bit Singleturn, 16 Bit Multiturn 

- Interface: Profibus-DP with GSD file 

 

P/n.: AMG11 P29 Z0 Item no.: 11072315

- MultiTurn Absolute Encoder, programmable

- Special corrosion protection for Offshore use

- Marine air protected/tropicalized

- B10 shaft 11k6 x 30 IP 67 - UB = +9...+30 VDC

- Data transmission: Profibus DP

- SingleTurn: 13 bit per revolution

- MultiTurn: 16 bit discernable revolutions

 

Baumer Vietnam AMG11D29H1024700000368510
Baumer Vietnam AMG 11 D 29 H 1024 700000368510
Baumer Vietnam AMG 11 D 29 H 1024 SN 700000368510
Baumer Vietnam AMG11D29H1024SN 700000368510
Baumer Vietnam AMG11D29Z0
Baumer Vietnam AMG 11 D 29 Z0
Baumer Vietnam AMG11 D 29 Z 0
Baumer Vietnam AMG11D29Z0,B10,shaft11mm
Baumer Vietnam AMG 11 D 29 Z 0 B10 shaft 11mm
Baumer Vietnam AMG 11 D 29 Z 0 SN 700000310839
Baumer Vietnam AMG11D29Z0SN 700000310839
Baumer Vietnam AMG 11 D 29 Z 0 SN 700000426500
Baumer Vietnam AMG 11 D 29 Z0 SN 700000426500
Baumer Vietnam AMG11D29Z0SN 700000426500
Baumer Vietnam AMG11D29ZOIP67
Baumer Vietnam AMG11D29ZO IP 67
Baumer Vietnam AMG11P13Z0
Baumer Vietnam AMG 11 P 13 Z 0
Baumer Vietnam AMG11P29H
Baumer Vietnam AMG11P29H1024
Baumer Vietnam AMG 11 P 29 H 1024
Baumer Vietnam AMG 11 P29 H 1024
Baumer Vietnam AMG11 P29 H1024
Baumer Vietnam AMG 11 P 29 H 2048 SN 2288931
Baumer Vietnam AMG11P29H2048SN 2288931
Baumer Vietnam AMG11P29T1024
Baumer Vietnam AMG 11 P 29T 1024
Baumer Vietnam AMG11P29Z0
Baumer Vietnam AMG 11 P 29 Z0
Baumer Vietnam AMG 11 P 29 Z 0
Baumer Vietnam AMG11 P29 Z0
Baumer Vietnam AMG11P29Z0,B10,shaft11mm
Baumer Vietnam AMG 11 P 29 Z 0 B10 shaft 11mm
Baumer Vietnam AMG11 P29 Z0 like SN 700000298761
Baumer Vietnam AMG11P29Z0likeSN 700000298761
Baumer Vietnam AMG 11 P 29 Z 0 SN 1955281
Baumer Vietnam AMG11P29Z0SN 1955281
Baumer Vietnam AMG 11 P 29 Z 0 SN 2325713
Baumer Vietnam AMG11P29Z0SN 2325713UB=930V
Baumer Vietnam AMG 11 P 29 Z 0 SN 700000298761
Baumer Vietnam AMG11P29Z0SN 700000298761
Baumer Vietnam AMG11P29ZO
Baumer Vietnam AMG11P2PH1024
Baumer Vietnam AMG11PS29T1024
Baumer Vietnam AMG 11 PS 29T 1024
Baumer Vietnam AMG 11 PS 29T 1024 SN 700000157701
Baumer Vietnam AMG11PS29T1024SN 700000157701
Baumer Vietnam AMG11PZ0
Baumer Vietnam AMG 11 P Z0
Baumer Vietnam AMG11S13Z0
Baumer Vietnam AMG 11 S 13 Z 0
Baumer Vietnam AMG11S13Z0700000452131
Baumer Vietnam AMG 11 S 13 Z 0 700000452131
Baumer Vietnam AMG 11 S 13 Z 0 SN 2386656
Baumer Vietnam AMG11S13Z0SN 2386656
Baumer Vietnam AMG 11 S 13 Z 0 SN 700000452131
Baumer Vietnam AMG11S13Z0SN 700000452131
Baumer Vietnam AMG11S25T1024
Baumer Vietnam AMG 11S 25T 1024
Baumer Vietnam AMG 11 S 25T 1024 SN 2018127
Baumer Vietnam AMG11S25T1024SN 2018127
Baumer Vietnam AMG81D29Z0
Baumer Vietnam AMG 81 D 29 Z 0
Baumer Vietnam AMG81 D29 Z0
Baumer Vietnam AMG81P29
Baumer Vietnam AMG 81 P29
Baumer Vietnam AMG 81 P29 SN 2000009
Baumer Vietnam AMG81P29SN 2000009
Baumer Vietnam AMG81P29Z0
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z0
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z 0
Baumer Vietnam AMG 81 P29 Z0
Baumer Vietnam AMG 81 P29 Z 0
Baumer Vietnam AMG 81 P29Z 0
Baumer Vietnam AMG81 P29Z0
Baumer Vietnam AMG81 P29 Z0
Baumer Vietnam AMG81P29 Z0
Baumer Vietnam AMG81P29Z02421068
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z 0 2421068
Baumer Vietnam AMG81P29Z0700000489019
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z 0 700000489019
Baumer Vietnam AMG81P29Z0PROFIBUSDP
Baumer Vietnam AMG81P29Z0 PROFI BUS DP
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z 0 SN 1942788
Baumer Vietnam AMG81P29Z0SN 1942788
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z 0 SN 2357343
Baumer Vietnam AMG81P29Z0SN 2357343
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z 0 SN 2359322
Baumer Vietnam AMG81P29Z0SN 2359322
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z 0 SN 2359525
Baumer Vietnam AMG81P29Z0SN 2359525
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z 0 SN 2421068
Baumer Vietnam AMG81P29Z0SN 2421068
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z 0 SN 700000102273
Baumer Vietnam AMG81P29Z0SN 700000102273
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z 0 SN 700000102275
Baumer Vietnam AMG81P29Z0SN 700000102275
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 Z 0 SN 700000489019
Baumer Vietnam AMG81P29Z0SN 700000489019
Baumer Vietnam AMG81P29ZO
Baumer Vietnam AMG 81 P 29 ZO
Baumer Vietnam AMG 81P 29ZO
Baumer Vietnam AMG 81P 29 ZO
Baumer Vietnam AMG81 P29ZO
Baumer Vietnam AMG81 P29 ZO
Baumer Vietnam AMG81P 29ZO
Baumer Vietnam AMG81S25Z0
Baumer Vietnam AMG 81 S 25 Z 0
Baumer Vietnam AMG81S25Z02229179
Baumer Vietnam AMG81S25Z0 2229179
Baumer Vietnam AMG 81 S 25 Z 0 SN 2229179
Baumer Vietnam AMG81S25Z0SN 2229179
Baumer Vietnam AMG81S25ZO
Baumer Vietnam AMG 81S 25 ZO
Baumer Vietnam AMG10S512RSN SN 1613755
Baumer Vietnam Brush ET 02 24224 L S7 H 7
Baumer Vietnam BruSH TDP02LT460V
Baumer Vietnam BruSH For TDP 0 2LT 4 60V
Baumer Vietnam BrushordernumberET0224224LS7H7
Baumer Vietnam ET 02 1057
Baumer Vietnam ET 02 1057L
Baumer Vietnam ET 02 1057L forTDP0,2
Baumer Vietnam ET 26 1001L
Baumer Vietnam ET 30 1003L
Baumer Vietnam ET 30 1003L Bürsten für GTB9
Baumer Vietnam ET 51 1004 L=300
Baumer Vietnam ET 51 1005L
Baumer Vietnam ET 51 1005L 71 130mm shortable
Baumer Vietnam ET 51 1006L Lenght 67mm
Baumer Vietnam ET 51 1007L
Baumer Vietnam ET 51 1007L 131 460mm shortable
Baumer Vietnam TDP0,031L
Baumer Vietnam TDP 0,031 L
Baumer Vietnam TDP0,032L
Baumer Vietnam TDP 0,032 L
Baumer Vietnam TDP0,09
Baumer Vietnam TDP 0,09
Baumer Vietnam TDP0,093
Baumer Vietnam TDP 0,09 3
Baumer Vietnam TDP0,09LT1
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 1
Baumer Vietnam TDP 0,09LT 1
Baumer Vietnam TDP0,09 LT 1
Baumer Vietnam TDP0,09LT 1
Baumer Vietnam TDP0,09LT2
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 2
Baumer Vietnam TDP 0,09LT 2
Baumer Vietnam TDP0,09 LT 2
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 2 SN 1171103
Baumer Vietnam TDP0,09LT2SN 1171103
Baumer Vietnam TDP0,09LT3
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3
Baumer Vietnam TDP 0,09LT 3
Baumer Vietnam TDP0,09 LT 3
Baumer Vietnam TDP0,09LT 3
Baumer Vietnam TDP0,09LT3,B10,shaft6mm
Baumer Vietnam TDP0,09LT31888101
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 1888101
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 B10 shaft 6mm
Baumer Vietnam TDP0,09LT3DC40V1000IP56
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT3 DC 40V 1000 IP56
Baumer Vietnam TDP0,09LT3Design
Baumer Vietnam TDP0,09 LT 3 Design
Baumer Vietnam TDP0,09LT3FSL
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 FSL
Baumer Vietnam TDP0,09LT3FSLSN 1943294,switchingspeed2050
Baumer Vietnam TDP0,09LT3FSLSN 1943294,switchingspeed2050Umdr
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 FSL SN 1943294 switching speed 2 050
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 FSL SN 1943294 switching speed 2 050 Umdr
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 SN 1105128
Baumer Vietnam TDP0,09LT3SN 1105128
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 SN 1341506
Baumer Vietnam TDP 0,09LT 3 SN 1341506
Baumer Vietnam TDP0,09LT3SN 1341506
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 SN 1602118
Baumer Vietnam TDP0,09LT3SN 1602118
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 SN 1715539
Baumer Vietnam TDP0,09LT3SN 1715539
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 SN 1804593
Baumer Vietnam TDP0,09LT3SN 1804593
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 SN 1911538
Baumer Vietnam TDP0,09LT3SN 1911538
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 SN 2097528
Baumer Vietnam TDP0,09LT3SN 2097528
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 3 SN 2147176
Baumer Vietnam TDP0,09LT3SN 2147176
Baumer Vietnam TDP0,09LT7,B10,Shaft6mm
Baumer Vietnam TDP0,09LT730V1000
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 7 30V 1000
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 7 B10 Shaft 6mm
Baumer Vietnam TDP0,09LT8
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 8
Baumer Vietnam TDP0,09LT8,shaftOD6mm,Uo=50Vdc
Baumer Vietnam TDP 0,09 LT 8 shaft OD 6mm
Baumer Vietnam TDP0,2B10B14
Baumer Vietnam TDP 0,2 B10 B14
Baumer Vietnam TDP0,2L1310699
Baumer Vietnam TDP0,2 L1310699
Baumer Vietnam TDP0,2LS4

Baumer Hubner Encoder HOG, POG, TDP, FOG, HMG, AMG, GMP, GT

 

GREENTECH Việt Nam - Công ty TNHH TM DV GREENTECH là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

< SALE & TECHNICAL SUPPORT >

< PROJECT SUPPORT >
Email : sales@greentechvn.com

-------------------------------------------------------------------

Kikusui Vietnam | Pizzato Elettrica Vietnam | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | Nemicon Vietnam | Moog Vietnam | DSTI Vietnam | Boll & Kirch Vietnam | Euchner Vietnam | Samson Vietnam | Lafert Vietnam | Sunon Vietnam | Mc Donnell Miller Vietnam | NSD Vietnam| Hitrol Vietnam | LS Vietnam | TDE Macno Vietnam | Parker Vietnam | Metrix Vietnam | SMC Vietnam | Gems Sensor & Control Vietnam | Bacharach Vietnam | Asco Vietnam | Showa Denki Vietnam | Sauter Vietnam Land Ametek Vietnam | Vaisala Vietnam | Optris Vietnam | Tetra-K Electronic Vietnam | Bionics Vietnam | Bionics Instrument Vietnam | Puls Vietnam | Hager Vietnam | Kava Vietnam | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam | EBMpapst Vietnam | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam | Gemu Vietnam | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam | Airtac Vietnam

-------------------------------------------------------------------

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com

Tech. Support - 0935041313 - Ltnhan.gh@gmail.com - nhan@greentechvn.com

Sales Support

Sales Support - sales@greentechvn.com

--------------------Sales---------------------

--------------------Sales---------------------

Ms. Thủy - 0121 6640303

Ms. Thủy - 0121 6640303 - thuy@greentechvn.com

Ms. Hạnh

Ms. Hạnh - myhanh@greentechvn.com

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738

Mr. Tân - Campuchia Branch +855 712 756 738 - tan@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 157
  • Hôm nay 5,267
  • Hôm qua 10,893
  • Trong tuần 51,115
  • Trong tháng 157,387
  • Tổng cộng 7,644,814

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)