ML15.051 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 5V, 3A | Puls Vietnam

(0 đánh giá)

ML15.051

Puls Vietnam

ML15.051 | Puls | Bộ nguồn gắn Din rail 1 pha 5V, 3A | Puls Vietnam

ML15.051

DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems
5V, 3A 
 

 

  • 100-240V Wide-range input
  • Efficiency up to 77,2%
  • NEC Class 2 Listed
  • Full output power between -10 and +60°C

 

 

Output 5-5.5Vdc
  3-2.7A
  15W
   
Input AC 100-240V  (-15%/+10%)
  DC 110V-300V  (-20%/+25%)
   
Size (WxHxD) 23 x 75 x 91mm
   
Weight 130g

DIN-Rail Power Supplies for 1-phase Systems

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
  DC 12V 16A 12-15Vdc 192W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117  
  DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117  
  DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117 conformal coated
  DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117 Approved for Medical Applications
  DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117 spring-clamp terminals
  DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-300V 39 124 117 enhanced DC input
  DC 36V 6.7A 36-42Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117  
  DC 48V 5.4A 48-56Vdc 259W AC 100-240V DC 110-150V 39 124 117  
  DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 48 124 127  
    DC 12V 30A 12-15Vdc 405W AC 100-240V 65 124 127  
    DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127  
    DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127 conformal coated
    DC 36V 13.3A 36-42Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127  
    DC 48V 10A 48-56Vdc 480W AC 100-240V 65 124 127  
    DC 24V 3.3A 24-28Vdc 80W AC 100-240V DC 110-300V 32 124 102  
    DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V AC 200-240V 32 124 117  
    DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V AC 200-240V 32 124 117 conformal coated
    DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V AC 200-240V 32 124 117 spring-clamp terminals
    DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V 32 124 117  
    DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 200-240V 32 124 117  
    DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117  
    DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117 spring-clamp terminals
    DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117  
    DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-120V 60 124 117  
    DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 200-240V 60 124 117  
    DC 48V 5A 48-52Vdc 240W AC 100-120V AC 200-240V 60 124 117  
    DC 24V 3.4A 24-28Vdc 80W AC 100-240V DC 110-300V 32 124 102  
    DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V DC 110-300V 40 124 117  
    DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-240V DC 100-300V 40 124 117 conformal coated, ATEX
    DC 12V 15A 12-15Vdc 180W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117 conformal coated, ATEX
    DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117 conformal coated
    DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V DC 110-300V 60 124 117 enhanced DC input
    DC 30V 8A 28-32Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    DC 48V 5A 48-56Vdc 240W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117  
    DC 48V 5A 48-56Vdc 240W AC 100-240V DC 110-300V 60 124 117 enhanced DC input
    DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127  
    DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127 conformal coated, ATEX
    DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127 conformal coated
    DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 200-240V 70 124 127  
    DC 36V 13.3A 36-42Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127  
    DC 48V 10A 48-55Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 82 124 127  
    DC 24V 40A 24-28Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127  
    DC 24V 40A 24-28Vdc 960W AC 200-240V 125 124 127  
    DC 36V 26.7A 36-42Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127  
    DC 48V 20A 48-54Vdc 960W AC 100-240V 125 124 127  
    DC 48V 20A 48-54Vdc 960W AC 200-240V 125 124 127  
    DC 24V 20A 24-28Vdc 480W DC 600V 65 124 127 for drive systems
  DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 200-240V 39 124 124 DC-OK relay contacts
  DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 100-120V AC 200-240V 39 124 124 DC-OK relay contacts
  DC 24V 5A 24-28Vdc 120W AC 200-240V 39 124 124  
  DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 200-240V 49 124 124 DC-OK relay contacts
  DC 24V 10A 24-28Vdc 240W AC 100-240V 49 124 124 DC-OK relay contacts
  DC 24V 20A 24-28Vdc 480W AC 200-240V 49 124 124 DC-OK relay contacts
    DC 410V 2.5A 360-460Vdc 1025W AC 220-240V 310 158 80 charger for electrochem. double-layer capacitors
    DC 5V 3A 5-5.5Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    DC 12V 1.3A 12-15Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    DC 24V 0.63A 24-28Vdc 15W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    DC 24V 1.3A 24-28Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    DC 5V 5A 5-5.5Vdc 25W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    DC 12V 3A 10-12Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 very low output noise
    DC 30V 2.5A 12-15Vdc 36W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 dual-output voltage
    DC 24V 1.3A 24-28Vdc 30W AC 100-240V DC 110-300V 23 75 91  
    DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 optimised for parallel use
    DC 12V 4.2A 12-15Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    DC 48V 1.05A 48-56Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 conformal coated
    DC 24V 2.1A 24-28Vdc 50W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 98 with plug connector
    DC 12V 4.5A 12-15Vdc 54W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    DC 12V 4.5A 12-15Vdc 54W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 -40°C operation
    DC 24V 2.5A 24-28Vdc 60W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91  
    DC 24V 2.5A 24-28Vdc 60W AC 100-240V DC 110-300V 45 75 91 -40°C operation
    DC 24V 3A 24-28Vdc 72W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 45 75 91  
    DC 24V 3.9A 24-28Vdc 95W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103 NEC CLASS 2
    DC 24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103  
    DC 12V 7.5A 12-15Vdc 90W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103  
    DC 48V 2.1A 48-56Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103  
    DC 24V 4.2A 24-28Vdc 100W AC 100-120V AC 220-240V DC 290V 73 75 103 conformal coated  

AS-Interface® Power Supply

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
    DC 30.5V 2.8A 30.6Vdc   AC 100-120V AC 220-240V 49 124 102  
    DC 30.5V 4A 30.6Vdc   AC 100-120V AC 220-240V 65 124 102  
    DC 30.5V 8A 30.6Vdc   AC 100-120V AC 220-240V 91 124 102  
    DC 30.5V 4A 30.6Vdc   DC 24V 40 124 102 DC/DC converter

DeviceNet Power Supply

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
    DC 24V 3.8A 24Vdc 91W AC 100-240V DC 110-300V 40 124 117 NEC CLASS 2
    DC 24V 8A 24-24.5Vdc 192W AC 100-240V DC 110-150V 60 124 117 DeviceNet approved

Redundant Power Supply

  Compare Data Go Output Range Power Input Dimension 
WxHxD (mm)
Special Feature Datasheet
  DC 24V 20A 24Vdc 480W AC 100-240V DC 110-150V 48 124 127 Built-in Redundancy
    DC 24V 10A 24Vdc 240W AC 100-120V AC 210-240V 120 124 102 decoupling diode for redundancy use included
    DC 24V 2.5A 24Vdc 60W AC 100-120V AC 210-240V 49 124 102 decoupling diode for redundancy use included
    DC 24V 5A 24Vdc 120W AC 100-120V AC 210-240V 64 124 102 decoupling diode for redundancy use included
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
   
   
   
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
     
     
   
   
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
   
   
   
     
         
         
         
         
         
         

 -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email ]  |  | 
Online contact========

Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan 

 ===================

Greentech Trading Service Company Limited

Main Office   ] 33 Street DC5, Son Ky Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam

Brand Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam

Tel & Fax ]  + 84 (0) 28 3816 1314
Website ] 
 | 

[ Face Page ] 

 

-------------------------------

Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement

Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement  | Hydraulics – Pneumatic

Ø Valve - Pipes, tubes and fittings

Ø Building Management System

aØ Smarthome

µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ

 

-------------------------------------------------------------------

 Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam |  | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam |  | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation  Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam |

 

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 122
  • Hôm nay 986
  • Hôm qua 14,920
  • Trong tuần 56,486
  • Trong tháng 352,292
  • Tổng cộng 19,290,653

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)