TGN80x25 | Xilanh khí nén | STNC Vietnam

(0 đánh giá)

TGNS63x25

Aignep Vietnam | Greentech Vietnam

12 tháng

TGN80x25 | Xilanh khí nén | STNC Vietnam

Xi lanh khí nén của Airtac, jelpc với các loại model như:
- SC 40x25, SC40x50, SC40x75, SC40x100, SC40x125, SC40x150, SC40x175, SC40x200, 
SC40x250, SC40x300, SC40x350, SC40x400, SC40x450, SC40x500, SC40x600, SC40x700, 
SC40x80, SC40x900, SC40x1000, SC50x25 , SC50x50, SC50x75, SC50x100, SC50x125, 
SC50x150, SC50x175, SC50x200, SC50x250, SC50x300, SC50x350, SC50x400, SC50x450, 
SC50x500, SC50x600, SC50x700, SC50x800, SC50x900, SC50x1000, SC63x25, SC63x50, 
SC63x75, SC63x100, SC63x125, SC63x150, SC63x175, SC63x200, SC63x250, SC63x300, 
SC63x350, SC63x400, SC63x450, SC63x500, SC63x600, SC63x700, SC63x800, SC63x900, 
SC63x1000, SC80x25, SC80x50, SC80x75, SC80x100, SC80x125, SC80x150, SC80x175, 
SC80x200, SC80x250, SC80x300, SC80x350, SC80x400, SC80x450, SC80x500, SC80x600, 
SC80x700, SC80x800, SC80x900, SC80x1000, SC100x25, SC100x50, SC100x75, SC100x100, 
SC100x125, SC100x150, SC100x175, SC100x200, SC100x250, SC100x300, SC100x350, 
SC100x400, SC100x450, SC100x500, SC100x600, SC100x700, SC100x800, SC100x900, 
SC100x1000, SC125x25 , SC125x50, SC125x75, SC125x100, SC125x125, SC125x150, 
SC125x175, SC125x200, SC125x250, SC125x300, SC125x350, SC125x400, SC125x450, 
SC125x500, SC125x600, SC125x700, SC125x800, SC125x900, SC125x1000, SC160x25, 
SC160x50, SC160x75, SC 160x100, SC160x125. SC160x150, SC160x175, SC160x200, 
SC160x250, SC160x300, SC160x350, SC160x400, SC160x450, SC160x500. SC160x600, 
SC160x700, SC160x800, SC160x900, SC160x1000, SC200x25, SC200x50, SC 200x75, 
SC200x100, SC200x125, SC200x150, SC200x175, SC200x200, SC200x250, SC200x300, 
SC200x350, SC200x400, SC200x450, SC200x500, SC 200x600, SC200x700, SC200x800, 
SC200x900, SC200x1000. 

Xi lanh khí nén với các model: GDC40x100, GDC40x150, GDC40x200, GDC40x25, GDC40x250, 
GDC40x300, GDC40x50, GDC40x75,
TGA-16-25L, TGA-16-50L, TGA-16-75L, TGA-16-100L, TGA-16-125L, TGA-20-25L, TGA-20-
50L, TGA-20-75L, TGA-20-100L, TGA-20-125L, TGA-25-25L, TGA-25-50L, TGA-25-75L, TGA-
25-100L, TGA-25-125L, TGA-32-25L, TGA-32-50L, TGA-32-75L, TGA-32-100L, TGA-32-125L, 
TGA-40-25L, TGA-40-50L, TGA-40-75L, TGA-40-100L, TGA-40-125L, TGSA-16-25L, TGSA-16-
50L, TGSA-16-75L, TGSA-20-25L, TGSA-20-50L, TGSA-20-75L, TGSA-25-25L, TGSA-25-50L, 
TGSA-25-75L, TGSA-32-25L, TGSA-32-50L, TGSA-32-75L, TGSA-40-25L, TGSA-40-50L, TGSA-
40-75L, TGND-S-20x30-B, TGNDS-S-20x30-B, TGNJ-S-20x30-10-B, TGN-S-20x30-B, TGNS-S-
20x30-B, TGNT-S-20x30x10-B, TGNTS-S-20x30x10-B, TGNW-S-20x30x10-B, TGNWS-S-
20x30x10-B, TGSA-U-20x50-LB, TGSM-CA-20x50-S-LB, TGC 32x50, TGC 32x100, TGC 32x150, 
TGC 32x200, TGC 32x250, TGC 32x300, TGC 32x350, TGC 32x400, TGC 32x450, TGC 32x500, 
TGC 32x600, TGC32x700, TGC 32x800,, TGC 32x900, TGC 32x1000, TGC 40x50, TGC 40x100, 
TGC40x150, TGC 40x200, TGC 40x250, TGC 40x300, TGC 40x350, TGC 40x400, TGC 40x450, 
TGC 40x500,, TGC 40x600, TGC 40x700, TGC 40x800, TGC 40x900, TGC 40x1000, TGC 50x50, 
TGC 50x100, TGC 50x150, TGC 50x200,, TGC 50x250, TGC 50x300,, TGC 50x350, TGC 
50x400, TGC 50x450, TGC 50x500, TGC 50x600, TGC 50x700, TGC 50x800, TGC 50x900, TGC 
50x1000, TGC 63x50, TGC 63x100, TGC 63x150, TGC 63x200, TGC 63x250, TGC 63x300, 
TGC 63x350, TGC 63x400, TGC 63x450, TGC 63x500, TGC 63x600, TGC 63x700, TGC 63x800, 
TGC 63x900, TGC 63x1000, TGC 80x50, TGC 80x100, TGC 80x150, TGC 80x200, TGC 80x250, 
TGC 80x300, TGC 80x350, TGC 80x400, TGC 80x450, TGC 80x500, TGC 80x600, TGC 80x700, 
TGC 80x800, TGC 80x900, TGC 80x1000, TGC 100x50, TGC 100x100, TGC 100x150, TGC 
100x200, TGC 100x250, TGC 100x300, TGC 100x350, TGC 100x400, TGC 100x450, TGC 
100x500, TGC 100x600, TGC 100x700, TGC 100x800, TGC 100x900, TGC 100x1000, TGM 
20x25, TGM 20x50, TGM 20x75, TGM 20x100, TGM 20x125, TGM 20x150, TGM 20x175, TGM 
20x175, TGM 20x200, TGM 20x225, TGM 20x250, TGM 20x300, TGM 20x350, TGM 20x400, 
TGM 20x450, TGM 20x500, TGM 25x25, TGM 25x50, TGM 25x75, TGM 25x100, TGM 25x125, 
TGM 25x150, TGM 25x175, TGM 25x175, TGM 25x200, TGM 25x225, TGM 25x250, TGM 
25x300, TGM 25x350, TGM 25x400, TGM 25x450, TGM 25x500, TGM 32x25, TGM 32x50, 
TGM 32x75, TGM 32x100, TGM 32x125, TGM 32x150, TGM 32x175, TGM 32x175, TGM 
32x200, TGM 32x225, TGM 32x250, TGM 32x300, TGM 32x350, TGM 32x400, TGM 32x450, 
TGM 32x500, TGM 40x25, TGM 40x50, TGM 40x75, TGM 40x100, TGM 40x125, TGM 40x150, 
TGM 40x175, TGM 40x175, TGM 40x200, TGM 40x225, TGM 40x250, TGM 40x300, TGM 
40x350, TGM 40x400, TGM 40x450, TGM 40x500, TGN 20x5, TGN 20x10, TGN 20x15, TGN 
20x20, TGN 20x25, TGN 20x30, TGN 20x35, TGN 20x40, TGN 20x45, TGN 20x50, TGN 20x60, 
TGN 20x70, TGN 20x80, TGN 20x90, TGN 20x100, TGN 25x5, TGN 25x10, TGN 25x15, TGN 
25x20, TGN 25x25, TGN 25x30, TGN 25x35, TGN 25x40, TGN 25x45, TGN 25x50, TGN 25x60, 
TGN 25x70, TGN 25x80, TGN 25x90, TGN 25x100, TGN 32x5, TGN 32x10, TGN 32x15, TGN 
32x20, TGN 32x25, TGN 32x30, TGN 32x35, TGN 32x40, TGN 32x45, TGN 32x50, TGN 32x60, 
TGN32x70, TGN 32x80, TGN 32x90, TGN 32x100, TGN 40x5, TGN 40x10, TGN 40x15, TGN 
40x20, TGN 40x25, TGN 40x30, TGN 40x35, TGN 40x40, TGN 40x45, TGN 40x50 , TGN 
20x60, TGN 40x70, TGN 40x80, TGN 40x90, TGN 40x100, TGN 50x5, TGN 50x10, TGN 50x15, 
TGN 50x20, TGN 50x25, TGN 50x30, TGN 50x35, TGN 50x40, TGN 50x45, TGN 50x50, TGN 
50x60, TGN 50x70, TGN 50x80, TGN 50x90, TGN 50x100, TGN 63x5, TGN 63x10, TGN 63x15, 
TGN 63x20, TGN 63x25, TGN 63x30, TGN 63x35, TGN 63x40, TGN 63x45, TGN 63x50 , TGN 
63x60, 
TGN 63x70, TGN 63x80, TGN 63x90, TGN 63x100, TGN 80x5, TGN 80x10, TGN 80x15, TGN 
80x20, TGN 80x25, TGN 80x30, TGN 80x35, TGN 80x40, TGN 80x45, TGN 80x50, TGN 
80x60, TGN 80x70, TGN 80x80, TGN 80x90, TGN 80x100, TGN 100x5, TGN 100x10, TGN 
100x15, TGN 100x20, TGN 100x25, TGN 100x30, TGN 100x35, TGN 100x40, TGN 100x45, 
TGN 100x50, TGN 100x60, TGN 100x70, TGN 100x80, TGN 100x90, TGN 100x100, TGNS 
20x5, TGNS 20x10, TGNS 20x15, TGNS 20x20, TGNS 20x25, TGNS 20x30, TGNS 20x35, TGNS 
20x40, TGNS 20x45, TGNS 20x50, TGNS 20x60, TGNS 20x70, TGNS 20x80, TGNS 20x90, 
TGNS 20x100, TGNS 25x5, TGNS 25x10, TGNS 25x15, TGNS 25x20, TGNS 25x25, TGNS 
25x30, TGNS 25x35, TGNS 25x40, TGNS 25x45, TGNS 25x50, TGNS 25x60, TGNS 25x70, 
TGNS 25x80, TGNS 25x90, TGNS 25x100, TGNS 32x5, TGNS 32x10, TGNS 32x15, TGNS 
32x20, TGNS 32x25, TGNS 32x30, TGNS 32x35, TGNS 32x40, TGNS 32x45, TGNS 32x50, 
TGNS 32x60, TGNS 32x70, TGNS 32x80, TGNS 32x90, TGNS 32x100, TGNS 40x5, TGNS 
40x10, TGNS 40x15, TGNS 40x20, TGNS 40x25, TGNS 40x30, TGNS 40x35, TGNS 40x40, 
TGNS 40x45, TGNS 40x50, TGNS 40x60, TGNS 40x70, TGNS 40x80, TGNS 40x90, TGNS 
40x100, TGNS 50x5, TGNS 50x10, TGNS 50x15, TGNS 50x20, TGNS 50x25, TGNS 50x30, 
TGNS 50x35, TGNS 50x40, TGNS 50x45, TGNS 50x50, TGNS 50x60, TGNS 50x70, TGNS 
50x80, TGNS 50x90, TGNS 50x100, TGNS 63x5, TGNS 63x10, TGNS 63x15, TGNS 63x20, 
TGNS 63x25, TGNS 63x30, TGNS 63x35, TGNS 63x40, TGNS 63x45, TGNS 63x50, TGNS 
63x60, TGNS 63x70, TGNS 63x80, TGNS 63x90, TGNS 63x100, TGNS 80x5, TGNS 80x10, 
TGNS 80x15, TGNS 80x20, TGNS 80x25, TGNS 80x30, TGNS 80x35, TGNS 80x40, TGNS 
80x45, TGNS 80x50, TGNS 80x60, TGNS 80x70, TGNS 80x80, TGNS 80x90, TGNS 80x100, 
TGNS 100x5, TGNS 100x10, TGNS 100x15, TGNS 100x20, TGNS 100x25, TGNS 100x30, TGNS 
100x35, TGNS 100x40, TGNS 100x45, TGNS 100x50, TGNS 100x60, TGNS 100x70, TGNS 
100x80, TGNS 100x90, TGNS 100x100,
Các loại xy lanh khí nén dạng tròn MAL16, MAL20, MAL25, MAL32, MAL 40
Xi lanh khí nén dạng 2 ty: TN10x20S, TN10x50S, TN16x20S, TN16x50S, TN20-30, TN25, TN32 
với các loại hành trình trình 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 100 mm
Các loại xy lanh TGC40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
Các loại xy lanh khí nén compact với các model: SDA, SDAS12/16/20/25/32/40/50/63/80/100 
với các hành trình 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 100 mm
Xi lanh khí nén tròn (chất liệu inox) của SMC với các loại model: CDJ2B10, CDJ2B16, CDJ2B20, 
CDJ2B25 với các hành trình 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 100 mm

Xi lanh khí nén của Airtac, jelpc với các loại model như:
- SC 40x25, SC40x50, SC40x75, SC40x100, SC40x125, SC40x150, SC40x175, SC40x200, 
SC40x250, SC40x300, SC40x350, SC40x400, SC40x450, SC40x500, SC40x600, SC40x700, 
SC40x80, SC40x900, SC40x1000, SC50x25 , SC50x50, SC50x75, SC50x100, SC50x125, 
SC50x150, SC50x175, SC50x200, SC50x250, SC50x300, SC50x350, SC50x400, SC50x450, 
SC50x500, SC50x600, SC50x700, SC50x800, SC50x900, SC50x1000, SC63x25, SC63x50, 
SC63x75, SC63x100, SC63x125, SC63x150, SC63x175, SC63x200, SC63x250, SC63x300, 
SC63x350, SC63x400, SC63x450, SC63x500, SC63x600, SC63x700, SC63x800, SC63x900, 
SC63x1000, SC80x25, SC80x50, SC80x75, SC80x100, SC80x125, SC80x150, SC80x175, 
SC80x200, SC80x250, SC80x300, SC80x350, SC80x400, SC80x450, SC80x500, SC80x600, 
SC80x700, SC80x800, SC80x900, SC80x1000, SC100x25, SC100x50, SC100x75, SC100x100, 
SC100x125, SC100x150, SC100x175, SC100x200, SC100x250, SC100x300, SC100x350, 
SC100x400, SC100x450, SC100x500, SC100x600, SC100x700, SC100x800, SC100x900, 
SC100x1000, SC125x25 , SC125x50, SC125x75, SC125x100, SC125x125, SC125x150, 
SC125x175, SC125x200, SC125x250, SC125x300, SC125x350, SC125x400, SC125x450, 
SC125x500, SC125x600, SC125x700, SC125x800, SC125x900, SC125x1000, SC160x25, 
SC160x50, SC160x75, SC 160x100, SC160x125. SC160x150, SC160x175, SC160x200, 
SC160x250, SC160x300, SC160x350, SC160x400, SC160x450, SC160x500. SC160x600, 
SC160x700, SC160x800, SC160x900, SC160x1000, SC200x25, SC200x50, SC 200x75, 
SC200x100, SC200x125, SC200x150, SC200x175, SC200x200, SC200x250, SC200x300, 
SC200x350, SC200x400, SC200x450, SC200x500, SC 200x600, SC200x700, SC200x800, 
SC200x900, SC200x1000. 

Xi lanh khí nén với các model: GDC40x100, GDC40x150, GDC40x200, GDC40x25, GDC40x250, 
GDC40x300, GDC40x50, GDC40x75,
TGA-16-25L, TGA-16-50L, TGA-16-75L, TGA-16-100L, TGA-16-125L, TGA-20-25L, TGA-20-
50L, TGA-20-75L, TGA-20-100L, TGA-20-125L, TGA-25-25L, TGA-25-50L, TGA-25-75L, TGA-
25-100L, TGA-25-125L, TGA-32-25L, TGA-32-50L, TGA-32-75L, TGA-32-100L, TGA-32-125L, 
TGA-40-25L, TGA-40-50L, TGA-40-75L, TGA-40-100L, TGA-40-125L, TGSA-16-25L, TGSA-16-
50L, TGSA-16-75L, TGSA-20-25L, TGSA-20-50L, TGSA-20-75L, TGSA-25-25L, TGSA-25-50L, 
TGSA-25-75L, TGSA-32-25L, TGSA-32-50L, TGSA-32-75L, TGSA-40-25L, TGSA-40-50L, TGSA-
40-75L, TGND-S-20x30-B, TGNDS-S-20x30-B, TGNJ-S-20x30-10-B, TGN-S-20x30-B, TGNS-S-
20x30-B, TGNT-S-20x30x10-B, TGNTS-S-20x30x10-B, TGNW-S-20x30x10-B, TGNWS-S-
20x30x10-B, TGSA-U-20x50-LB, TGSM-CA-20x50-S-LB, TGC 32x50, TGC 32x100, TGC 32x150, 
TGC 32x200, TGC 32x250, TGC 32x300, TGC 32x350, TGC 32x400, TGC 32x450, TGC 32x500, 
TGC 32x600, TGC32x700, TGC 32x800,, TGC 32x900, TGC 32x1000, TGC 40x50, TGC 40x100, 
TGC40x150, TGC 40x200, TGC 40x250, TGC 40x300, TGC 40x350, TGC 40x400, TGC 40x450, 
TGC 40x500,, TGC 40x600, TGC 40x700, TGC 40x800, TGC 40x900, TGC 40x1000, TGC 50x50, 
TGC 50x100, TGC 50x150, TGC 50x200,, TGC 50x250, TGC 50x300,, TGC 50x350, TGC 
50x400, TGC 50x450, TGC 50x500, TGC 50x600, TGC 50x700, TGC 50x800, TGC 50x900, TGC 
50x1000, TGC 63x50, TGC 63x100, TGC 63x150, TGC 63x200, TGC 63x250, TGC 63x300, 
TGC 63x350, TGC 63x400, TGC 63x450, TGC 63x500, TGC 63x600, TGC 63x700, TGC 63x800, 
TGC 63x900, TGC 63x1000, TGC 80x50, TGC 80x100, TGC 80x150, TGC 80x200, TGC 80x250, 
TGC 80x300, TGC 80x350, TGC 80x400, TGC 80x450, TGC 80x500, TGC 80x600, TGC 80x700, 
TGC 80x800, TGC 80x900, TGC 80x1000, TGC 100x50, TGC 100x100, TGC 100x150, TGC 
100x200, TGC 100x250, TGC 100x300, TGC 100x350, TGC 100x400, TGC 100x450, TGC 
100x500, TGC 100x600, TGC 100x700, TGC 100x800, TGC 100x900, TGC 100x1000, TGM 
20x25, TGM 20x50, TGM 20x75, TGM 20x100, TGM 20x125, TGM 20x150, TGM 20x175, TGM 
20x175, TGM 20x200, TGM 20x225, TGM 20x250, TGM 20x300, TGM 20x350, TGM 20x400, 
TGM 20x450, TGM 20x500, TGM 25x25, TGM 25x50, TGM 25x75, TGM 25x100, TGM 25x125, 
TGM 25x150, TGM 25x175, TGM 25x175, TGM 25x200, TGM 25x225, TGM 25x250, TGM 
25x300, TGM 25x350, TGM 25x400, TGM 25x450, TGM 25x500, TGM 32x25, TGM 32x50, 
TGM 32x75, TGM 32x100, TGM 32x125, TGM 32x150, TGM 32x175, TGM 32x175, TGM 
32x200, TGM 32x225, TGM 32x250, TGM 32x300, TGM 32x350, TGM 32x400, TGM 32x450, 
TGM 32x500, TGM 40x25, TGM 40x50, TGM 40x75, TGM 40x100, TGM 40x125, TGM 40x150, 
TGM 40x175, TGM 40x175, TGM 40x200, TGM 40x225, TGM 40x250, TGM 40x300, TGM 
40x350, TGM 40x400, TGM 40x450, TGM 40x500, TGN 20x5, TGN 20x10, TGN 20x15, TGN 
20x20, TGN 20x25, TGN 20x30, TGN 20x35, TGN 20x40, TGN 20x45, TGN 20x50, TGN 20x60, 
TGN 20x70, TGN 20x80, TGN 20x90, TGN 20x100, TGN 25x5, TGN 25x10, TGN 25x15, TGN 
25x20, TGN 25x25, TGN 25x30, TGN 25x35, TGN 25x40, TGN 25x45, TGN 25x50, TGN 25x60, 
TGN 25x70, TGN 25x80, TGN 25x90, TGN 25x100, TGN 32x5, TGN 32x10, TGN 32x15, TGN 
32x20, TGN 32x25, TGN 32x30, TGN 32x35, TGN 32x40, TGN 32x45, TGN 32x50, TGN 32x60, 
TGN32x70, TGN 32x80, TGN 32x90, TGN 32x100, TGN 40x5, TGN 40x10, TGN 40x15, TGN 
40x20, TGN 40x25, TGN 40x30, TGN 40x35, TGN 40x40, TGN 40x45, TGN 40x50 , TGN 
20x60, TGN 40x70, TGN 40x80, TGN 40x90, TGN 40x100, TGN 50x5, TGN 50x10, TGN 50x15, 
TGN 50x20, TGN 50x25, TGN 50x30, TGN 50x35, TGN 50x40, TGN 50x45, TGN 50x50, TGN 
50x60, TGN 50x70, TGN 50x80, TGN 50x90, TGN 50x100, TGN 63x5, TGN 63x10, TGN 63x15, 
TGN 63x20, TGN 63x25, TGN 63x30, TGN 63x35, TGN 63x40, TGN 63x45, TGN 63x50 , TGN 
63x60, 
TGN 63x70, TGN 63x80, TGN 63x90, TGN 63x100, TGN 80x5, TGN 80x10, TGN 80x15, TGN 
80x20, TGN 80x25, TGN 80x30, TGN 80x35, TGN 80x40, TGN 80x45, TGN 80x50, TGN 
80x60, TGN 80x70, TGN 80x80, TGN 80x90, TGN 80x100, TGN 100x5, TGN 100x10, TGN 
100x15, TGN 100x20, TGN 100x25, TGN 100x30, TGN 100x35, TGN 100x40, TGN 100x45, 
TGN 100x50, TGN 100x60, TGN 100x70, TGN 100x80, TGN 100x90, TGN 100x100, TGNS 
20x5, TGNS 20x10, TGNS 20x15, TGNS 20x20, TGNS 20x25, TGNS 20x30, TGNS 20x35, TGNS 
20x40, TGNS 20x45, TGNS 20x50, TGNS 20x60, TGNS 20x70, TGNS 20x80, TGNS 20x90, 
TGNS 20x100, TGNS 25x5, TGNS 25x10, TGNS 25x15, TGNS 25x20, TGNS 25x25, TGNS 
25x30, TGNS 25x35, TGNS 25x40, TGNS 25x45, TGNS 25x50, TGNS 25x60, TGNS 25x70, 
TGNS 25x80, TGNS 25x90, TGNS 25x100, TGNS 32x5, TGNS 32x10, TGNS 32x15, TGNS 
32x20, TGNS 32x25, TGNS 32x30, TGNS 32x35, TGNS 32x40, TGNS 32x45, TGNS 32x50, 
TGNS 32x60, TGNS 32x70, TGNS 32x80, TGNS 32x90, TGNS 32x100, TGNS 40x5, TGNS 
40x10, TGNS 40x15, TGNS 40x20, TGNS 40x25, TGNS 40x30, TGNS 40x35, TGNS 40x40, 
TGNS 40x45, TGNS 40x50, TGNS 40x60, TGNS 40x70, TGNS 40x80, TGNS 40x90, TGNS 
40x100, TGNS 50x5, TGNS 50x10, TGNS 50x15, TGNS 50x20, TGNS 50x25, TGNS 50x30, 
TGNS 50x35, TGNS 50x40, TGNS 50x45, TGNS 50x50, TGNS 50x60, TGNS 50x70, TGNS 
50x80, TGNS 50x90, TGNS 50x100, TGNS 63x5, TGNS 63x10, TGNS 63x15, TGNS 63x20, 
TGNS 63x25, TGNS 63x30, TGNS 63x35, TGNS 63x40, TGNS 63x45, TGNS 63x50, TGNS 
63x60, TGNS 63x70, TGNS 63x80, TGNS 63x90, TGNS 63x100, TGNS 80x5, TGNS 80x10, 
TGNS 80x15, TGNS 80x20, TGNS 80x25, TGNS 80x30, TGNS 80x35, TGNS 80x40, TGNS 
80x45, TGNS 80x50, TGNS 80x60, TGNS 80x70, TGNS 80x80, TGNS 80x90, TGNS 80x100, 
TGNS 100x5, TGNS 100x10, TGNS 100x15, TGNS 100x20, TGNS 100x25, TGNS 100x30, TGNS 
100x35, TGNS 100x40, TGNS 100x45, TGNS 100x50, TGNS 100x60, TGNS 100x70, TGNS 
100x80, TGNS 100x90, TGNS 100x100,
Các loại xy lanh khí nén dạng tròn MAL16, MAL20, MAL25, MAL32, MAL 40
Xi lanh khí nén dạng 2 ty: TN10x20S, TN10x50S, TN16x20S, TN16x50S, TN20-30, TN25, TN32 
với các loại hành trình trình 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 100 mm
Các loại xy lanh TGC40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
Các loại xy lanh khí nén compact với các model: SDA, SDAS12/16/20/25/32/40/50/63/80/100 
với các hành trình 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 100 mm
Xi lanh khí nén tròn (chất liệu inox) của SMC với các loại model: CDJ2B10, CDJ2B16, CDJ2B20, 
CDJ2B25 với các hành trình 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 100 mm

 

 -  là nhà XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp,.... Bên cạnh đó chúng tôi là nhà thực hiện các giải pháp tích hợp trong công nghiêp, dân dụng, xây dựng,... Chúng tôi đáp ứng mọi xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

 

Liên hệ cho chúng tôi để  thông tin mà Quý khách CẦN.

Email ]  |  | 
Online contact========

Yahoo: nhan.luongthe
Skype: luongthenhan 

 ===================

Greentech Trading Service Company Limited

Main Office   ] 104/15 Street 18, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan Dist, HCMC, Viet Nam

Brand Office ] 92/8 Huynh Thuc Khang Street, Tam Ky City, Quang Nam Province, Viet Nam

Tel & Fax ]  + 84 (0) 8 3620 4585 
Website ] 
 | 

[ Face Page ] 

-------------------------------

Ø Flow, pressure and level measurement | Temperature and humidity measurement | Position measurement | Force measurement

Ø Optical and acoustic measurement | Electrical measurement  | Hydraulics – Pneumatic

Ø Valve - Pipes, tubes and fittings

Ø Building Management System

aØ Smarthome

µ FAST - FLEXIBLE - FLASH µ

 

-------------------------------------------------------------------

 Pelco Vietnam | Solvac Vietnam | Citizen Vietnam |  | Renishaw Vietnam | Di-soric Vietnam | |  |  | Bacharach Vietnam |  | Showa Denki Vietnam | S  |  |  | Tetra-K Electronic Vietnam |  |  |  |  |  | Mitsubishi Vietnam | Siemens Vietnam | Omron Viet Nam | TPM Vietnam | Tecsis Vietnam | Wise Control Vietnam | Micro Process Controls Vietnam | Wika Vietnam | Asahi Gauge Vietnam | TemPress Vietnam | Itec Vietnam | Konics Vietnam | Ashcroft Vietnam | Ametek Vietnam – Afriso Vietnam | LS Industrial Vietnam | RS Automation Vietnam | Balluff Vietnam | Baumer Vietnam | Kuppler Vietnam | Pulsotronics Vietnam | Leuze Vietnam | Microsonic Vietnam | AST Vietnam | Tempsen Vietnam | STS Vietnam | Micro Dectector Vietnam | Proxitron Vietnam | Microsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Promesstec Vietnam | Ski Vietnam | Eltra Vietnam | Hohner Vietnam | Posital Vietnam | Elap Vietnam | Beisensors Vietnam | Newall Vietnam | Dotech Vietnam | Watlow Vietnam | Bihl Weidemann Vietnam | Prosoft Vietnam | ICP DAS Vietnam | Beckhoff Vietnam | Keller M S R Vietnam | IRCON Vietnam | Raytek Vietnam | Kimo Vietnam | YSI Vietnam | Jenco Vietnam | Tekhne Vietnam | Atago Vietnam | E Instrument Vietnam | IMR Vietnam | Netbiter Viêt Nam | FMS Vietnam | Unipulse Vietnam | Migun Vietnam | Sewha Vietnam | HBM Vietnam | Pilz Vietnam | Dold Vietnam |  | Puls Vietnam | Microsens Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Mark|10 Vietnam | Schmidt Vietnam | Bernstein Vietnam | Celduc Vietnam | Univer Vietnam | Waicom Vietnam | Aignep Vietnam | Top Air Vietnam | Burket Vietnam |  | JJ Automation  Vietnam | Somas Vietnam | Delta Elektrogas Vietnam | Pentair Vietnam | Auma Vietnam | Sipos Artorik Vietnam | Flowserve Vietnam | Sinbon Vietnam | Setra Vietnam | Yottacontrok Vietnam | Sensor Tival Vietnam | Vaisala Vietnam | Crouzet Vietnam | RheinTacho Vietnam | Cityzen Seimitsu Vietnam | Flowserve Vietnam | Greatork Vietnam | PS Automation Vietnam | Bettis Vietnam | Sinbon Vietnam  | Setra Vietnam | Laurel Vietnam | Datapaq Vietnam | EE Electronik Vietnam | Banico Vietnam | Sinfonia Vietnam | Digmesa Vietnam | Alia Vietnam | Flowline Vietnam | Brook Instrument Vietnam | Dakota Instrument Vietnam | Diehl Metering Vietnam | Stego Vietnam | Rotronic Vietnam | Hopeway Vietnam | Beko Vietnam | Matsui Vietnam | Westec Vietnam | Sometech Vietnam | Offshore Vietnam | DCbox Vietnam | Fanuc Vietnam | KollMorgen Vietnam | Endress & Hauser Vietnam | Metso Automation Vietnam | MKS Instruments Vietnam | Teledyne Instruments Vieatnam | Badger Meter Vietnam | Hirschmann Vietnam | Servo Mitsubishi Vietnam |  SCR SA Việt Nam | Biotech Flow Meter Việt Nam | Thermo Electric Việt Nam | Siko Việt Nam | Klinger Việt Nam | HK Instrument Việt Nam | Magnetrol Viet Nam | Lika Viet Nam | Setra Viet Nam | Kistler Viet Nam | Renishaw Viet Nam | Mindmen Vietnam |  | Gimatic Vietnam | Monarch Instrument  Vietnam | Stauff  Vietnam | Burster Vietnam | SDT International Vietnam | MTI Instrument Vietnam | Zhuzhou CRRC Vietnam | Sensorex Vietnam | TWK Elektronik Vietnam | ASC Vietnam | Ronds Vietnam | Klaschka Vietnam | Hubner Vietnam | Hainzl Vietnam | Labom Vietnam | Siko Vietnam | Rittmeyer Vietnam | TR Electronic Vietnam | AK Industry Vietnam | Precizika Metrology Vietnam | Dis Sensor Vietnam | Elap Vietnam | Wachendorff Automation  Vietnam | Foxboro Vietnam | Fireray Vietnam | Fiessler Elektronik Vietnam | Watt Drive Vietnam | Murr Elektronik Vietnam | Zander Vietnam | Elgo Vietnam | Measurex Vietnam | Saia Burgess Control Vietnam | Cabur Vietnam | Castel Vietnam | Elettromeccanica CDC Vietnam | Piab Vietnam | Coval Vietnam | Fipa Vietnam | Zimmer Vietnam | Vmeca Vietnam | Anver Vietnam | Pentair Vietnam | Aignep Vietnam | Festo Vietnam | Keyence Vietnam | STNC Vietnam

 

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Hổ trợ trực tuyến

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313

Sales Support - Mr. Nhân: 0935041313 - sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nhân: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687

HCM Sale - Mr. Tân: 0971 269687 - sale01@greentechvn.com

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878

HCM Sale - Mr. Hiển: 0764 783878 - sale02@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Thủy: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433

HCM Sale - Ms. Hạnh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379

CN Quảng Nam - Mr. Hân: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà Nội - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn.com

Danh mục sản phẩm

Tin tức cần biết

Sản phầm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 113
  • Hôm nay 4,022
  • Hôm qua 11,354
  • Trong tuần 26,275
  • Trong tháng 363,889
  • Tổng cộng 19,740,250

Đối tác 1

Đối tác 2

Đối tác 3

Merry Christmas
Thông tin_Technical
Happy New Year
Thông tin_Sale

Top

   (0)